Efezanom 4:22-32

Efezanom 4:22-32 SLB

zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach,obnovte sa duchom svojej myslea oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. "Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi.""Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom."Nedávajte miesto diablovi.Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie.Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené.Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Efezanom 4:22-32

Share