YouVersion Logo
Search Icon

Mateus 2

2
Pã'i ag tỹ Jesus venh kãmũ
1Fi tỹ Jesus ve ẽn kã fag tóg ẽmã tỹ Belém tá nỹtĩ, ga tỹ Judéia tá. Ẽn kã Herodes vỹ tỹ pã'i mág nĩ. Kỹ kejẽn ũ ag tóg kuvar há tá kãmũ mũ, rã jur ja tá. Ũn estudo mág ag vẽ, krĩg to ag tóg estudar he mág han tĩ. 2Ag tỹ Jerusalém tá junjun kỹ ag tóg sir: “ũ tỹ ũri mur mũ tag vỹ tỹ Israel ag pã'i mág nĩnh ke mũ,” he mũ. “Ti kri ẽg krĩg vé, ẽg tỹ ẽg jamã tá nỹtĩn kỹ. Ẽg tỹ ti mỹ nén ũ há gé kãmũ vẽ,” he ag tóg. 3Pã'i tỹ Herodes tỹ ag vĩ tag mẽ kỹ tóg ti mỹ e tĩ, kỹ tóg krĩ kufy nĩ sir. 4Kỹ tóg Topẽ tũ to pã'i ag jé prẽr kỹ ag mỹ: “Cristo nẽji hẽ tá mur ke mũ?“ he mũ. 5Kỹ ag tóg ti mỹ: “Belém tá ke nẽji, ga tỹ Judéia tá,” he mũ. “Topẽ vĩ tó tĩ ũ vỹ vãsỹ ti to tag rán ja nĩgtĩ, ha mẽ: 6“Sĩ ti nĩ, ẽmã tỹ Belém ti, ga tỹ Judéia tá. Ti sĩ nĩ ra tóg ẽmã mág kar kãfór nĩ, pã'i mág ẽn tỹ tá mur ke tugrĩn. Tỹ tóg ẽg povo kri pã'i mág jẽnh ke mũ,” he ja tóg nĩ,” he ag tóg.
7Kỹ Herodes tóg vẽnh péju kỹ fóg ẽn ag mỹ: “kurã tỹ hẽ ri ke kã ãjag krĩg ẽn ve vén?“ he mũ. Kỹ ag tóg ti mỹ tó mũ. 8Kỹ tóg Belém ra ag jẽgnẽg mũ sir. “Vẽnh kar ki ti jẽmẽm nĩ. Ãjag tỹ ti ve kỹ inh mỹ tónh kãmũm nĩ. Kỹ sóg ti venh tĩg ke mũ gé, sỹ ti mỹ nén ũ há nĩm jé,” he tóg.
9-10Ag mũ ra ag tóg krĩg ẽn ve mãn mũ gé sir. Ag jo tóg tĩ nĩ. Ag tỹ tá junjun kỹ krĩg ẽn tóg ũn sĩ nĩgja ẽn kri sa nĩ sir. Kỹ ag fe tóg mrin ke mũ sir. 11Tá ag tóg ũn sĩ vég mũ, ti mỹnh fi ke gé. Kỹ ag tóg ti krẽm grĩnhgrĩnh ke mũ, ti mỹ: “tỹ ã Topẽ kósin nĩ,” he jé. Kỹ ag tóg ti mỹ ag tũ ti vin mũ sir, ouro ti, ka jẽnjo tỹ incenso ti ke gé, kar kỹ ka tỹ mirra jẽnjo ke gé.
12Hã ra Topẽ tóg, ag vẽnh péti ki ag mỹ: “Herodes mỹ tó tũg nĩ,” he mũ sir. Hã kỹ ag tóg ẽpry ũ jagma mũ kỹ ag jamã ra vỹnvỹn ke mũ sir, rã jur ja ra.
José fag tỹ vẽnh pigju
13Ag mũ kar kỹ José tóg kejẽn Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vég mũ, ti vẽnh péti kỹ. Kỹ tóg ti mỹ: “ũn sĩ va tĩg, ga tỹ Egito ra, ti mỹnh fi mré. Herodes vỹ ti tén sór mũ. Kejẽn sóg ã mỹ: ha vỹn ké, henh ke mũ. Egito tá inh vĩ jãvãnh nĩ,” he tóg.
14Kỹ tóg kuty ẽn hã kã fag tatĩn tĩ mũ sir, vẽnh péju jé. 15Herodes tỹ kejẽn ter kỹ tóg tá vỹn ke mũ. Hã ra ti tĩg ja tag vỹ rán kỹ nĩ gé, hã vỹ: “ga tỹ Egito ra sóg vẽnh vĩ jẽnẽ, inh kósin tỹ tá vỹn ke jé,” he mũ.
Herodes tỹ gĩr ag kãgtén
16Hã ra Herodes tóg fagrĩnh mỹ fóg ẽn ag jãvãnh ja nĩ. Vãhã tóg: “ag tỹ inh mỹ tó tũg hỹn,” he mũ. Kỹ ti fe tóg gỹm ke mũ sir. Kỹ tóg ti porisa ag mỹ: “Belém ra gĩr ag kãgtén mũjẽg, ũn kri prỹg tỹ 2 anos tá krỹg tũ ẽn ag tãvĩ,” he mũ. Ag mỹ tóg 2 anos tó, fóg ag tỹ ti mỹ: “1 ano kãfór ti nĩ ha, ẽg tỹ ti kri krĩg ve ja ti,” hen kỹ.
17Hã ra tag tóg rán kỹ nĩ gé. Vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ tỹ Jeremias tóg tag rán ja nĩ, ha mẽ: 18“ẽmã tỹ Ramá tá ẽg tóg vẽnh kygfỹ mẽnh mũ, vẽsỹrénh mág ke gé. Raquel fi krẽ ag vỹ tũ' he kãn, hã kỹ fi tóg vẽsỹrénh mũ,” he ja tóg nĩ.
José fag tỹ Egito tá vỹnvỹn ke
19Kejẽn Herodes ẽn vỹ ter mũ sir. Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vỹ José mỹ vẽnh ven mũ, ti vẽnh péti ki. 20Kỹ tóg ti mỹ: “ũn sĩ va tĩg, ti mỹnh fi mré, ga tỹ Israel ra. Ũ tỹ ti tén sór mũ ẽn vỹ hur ter,” he mũ.
21Kỹ fag tóg mũ mũ sir, ũn sĩ ti ke gé. 22Tá junjun kỹ fag tóg pã'i mág tãg jiji jẽmẽg mũ. Hã ra tóg tỹ Arquelau nĩ. Herodes kósin vẽ. Ti panh ri kén tóg tỹ pã'i mág nĩ, ga tỹ Judéia tá. Kỹ tóg ti kamẽg mũ. Kỹ Topẽ tóg ti vẽnh péti kỹ ti mỹ: “ga tỹ Judéia tá nĩ mãn sór tũg,” he mũ. Kỹ tóg ga tỹ Galiléia ra tĩ mũ sir. 23Kỹ tóg ẽmã tỹ Nazaré tá ẽmãn mũ. Hã ra tóg rán kỹ nĩ gé: “ti to ag tóg: Nazaré tá ke vẽ, henh ke mũ,” he ja tóg nĩ, Jesus to.

Currently Selected:

Mateus 2: kgp

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy