Luka 24
KITABUNA
24
Yesu keli fena sayani
Matiyu 28.1-10, Maraka 16.1-8, Yoni 20.1-10
1Xati lɔxɔn xɔtɔn xɔtɔnni, ɲaxanle ture xiri ɲaxumɛn naxanye rafalaxi, e yi siga ne ra gaburu dɛɛn na. 2E yi a li gɛmɛn baxi gaburun dɛ ra. 3E yi so gaburun kui koni e mi Marigi Yesu binbin to na yi. 4E kuisanxin yi lu tixi na yi, e yi e tɛrɛna xɛmɛ dugi mayilenxi kan firinna e dɛxɔn ma. 5Ɲaxanle yi gaxu kati, e yi e xinbi sin, e e tigine sin bɔxɔn ma. Na xɛmɛ firinne yi a fala ɲaxanle xa, e naxa, “Ɛ niiramaan fenma faxa muxune yɛ nanfera? 6A mi be, a bata keli sayani. A yi Galile yi waxatin naxan yi, a naxan fala ɛ xa, ɛ xaxili lu na xɔn ma. 7A naxa, ‘Fɔ Muxuna Dii Xɛmɛn xa so hakɛ kanne yii, e yi a gbangban wudin ma, a soge saxandeni a keli sayani.’ ”
8Na xanbi ra, a falane yi rabira ɲaxanle ma. 9E xɛtɛ keli gaburu dɛɛn na, e sa na birin fala xarandii fu nun kedenna xa e nun a muxune birin. 10Ɲaxanli itoe nan a fala xɛrane xa, Mariyama Magadala kaan nun Yoyana nun Mariyama Yaki nga e nun ɲaxanla bonne, ne yi feni itoe fala xɛrane xa. 11Koni e yi a miri a ɲaxanle daxuya falan nan tixi, e mi la e ra mumɛ! 12Koni Piyɛri yi keli, a siga gaburu dɛɛn na, a yi a yigodo, a yi a yɛ masa gaburun kui, a kasangenna kui genla to saxi, a xɛtɛ a konni. Feen naxan ligaxi, a kabɛma na ra.
Yesu siga fena Emayusi Taani
Maraka 16.12-13
13Na lɔxɔ yɛtɛni, muxu firin yi sigama taadina nde yi naxan yi xili Emayusi, e nun Yerusalɛn taan yi tagi kuya ndedi. 14Feen naxanye bata yi liga, e batuma na feene ma. 15E yi batuma waxatin naxan yi, Yesu yi a maso e ra, e birin yi lu sigɛ. 16E yi a to koni hali na, e mi a kolon. 17Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ sigama kiraan xɔn waxatin naxan yi, ɛ yi nanfe falama?”
E sunuxin yi ti. 18Na nde keden, naxan yi xili Kelopa, na yi a yabi, a naxa, “I tan keden peen nan Yerusalɛn taani ba, naxan mi a kolon feen naxanye ligaxi mɛnni waxati danguxini itoe yi?”
19A yi a maxɔdin, a naxa, “Nanfe ne ra?”
E yi a yabi, e naxa, “Feen naxan ligaxi Yesu Nasarɛti kaan na. Nabi sɛnbɛ kanna nan yi a ra a falan nun kɛwanli Ala nun yamaan birin yɛtagi. 20Saraxarali kuntigine nun en ma kuntigine yi a suxu, alogo e xa a faxa. E yi a gbangban wudin ma. 21Anu, nxu bata yi nxu yigi sa a yi nun fa fala a tan nan Isirayila muxune xunbaan na. A birin mi na ra, a ligan soge saxanna nan to, 22ɲaxanla ndee yi nxu tagi, ne nxu rakɔntɔfili nɛn. E siga nɛn gaburu dɛɛn na subaxani, 23e mi a binbin to, e xɛtɛ, e fa a fala nxu xa, a malekane mini nɛn e ma naxanye a fala e xa, a a niin bata bira ayi! 24Nxu lanfana ndee yi siga gaburu dɛɛn na, e sa a to alo ɲaxanle a fala nxu xa kii naxan yi, a yatin ligaxi na kii nin, koni e mi a to.”
25Awa, Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ xaxili mi na. Nabine feen naxanye birin fala ɛ xa, ɛ mi la ne ra ɛ bɔɲɛni xulɛn! 26Ɛ mi a kolon a lanma Alaa Muxu Sugandixin xa tɔrɔ feni itoe ra benun a xa so a binyeni?” 27Na xanbi ra, feen naxan birin falaxi Yesu a fe yi Kitabun kui, fɔlɔ Nabi Musaa Kitabun ma, han nabi gbɛtɛye, a na birin yɛba e xa.
28E yi sigama taan naxan yi nun, e to maso mɛnna ra, Yesu yi a liga alo a dangumatɔɔn na a ra. 29Koni e yi a raxɛtɛ, e naxa, “Lu nxu fɛma amasɔtɔ kɔɛ somaan ni i ra, dimin yi so.” Nayi, a yi lu e fɛma. 30A dɔxɔ a dɛgedeni e fɛma, a burun tongo, a barikan bira Ala xa, na xanbi ra a buruni gira, a yi a so e yii. 31E yɛɛn yi rabi mafurɛn, e yi a kolon fa fala a Yesu na a ra. Koni a tunun e yɛtagi. 32E yi a fala e bode xa, e naxa, “A ligaxi nɛn alo tɛɛn nan yi en kuiin ganma, a Kitabun fɛsɛfɛsɛma en xa waxatin naxan yi kiraan xɔn ma.”
33E keli mafurɛn, e xɛtɛ Yerusalɛn taani, e xarandii fu nun kedenna li malanxi dɛnaxan yi e nun bonne. 34E yi a fala, e naxa, “Marigin bata keli sayani yati! Simɔn bata a to!”
35Feen naxan liga kiraan xɔn ma, muxu firinne yi ne yɛba e xa, e Marigin kolon kii naxan yi, a buruni gira waxatin naxan yi.
Xarandiine yi Yesu to
Matiyu 28.16-20, Maraka 16.14-18, Yoni 20.19-23, Kɛwanle 1.6-8
36E yi ito falama waxatin naxan yi, Marigin yɛtɛɛn yi ti e tagi mafurɛn, a yi a fala e xa, a naxa, “Ala xa ɛ bɔɲɛn xunbeli.”
37E gaxu kati, e yi e miri, e naxa, a e bata muxun yɛlɛnna to. 38Koni a yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ kuisanxi nanfera, sikɛna ɛ bɔɲɛni nanfera? 39Ɛ n yiine nun n sanne mato, ɛ a kolonma nɛn a n tan nan a ra. Ɛ yiin din n na, ɛ a toma nɛn nayi amasɔtɔ fati bɛndɛn nun xɔnne mi muxun yɛlɛnni alo ɛ a toma n tan yi kii naxan yi.”
40A to yi na falama e xa, a yi a yiin nun a sanne yita e ra. 41Sɛwan nun kabɛn yi a liga, e mi la a ra xulɛn. Nayi, a yi e maxɔdin, a naxa, “Donsena ɛ yii be ba?” 42E yɛxɛ gilinxi dungin so a yii, 43a yi a tongo, a yi a don e yɛtagi.
44Na xanbi ra, a yi a fala e xa, a naxa, “N yi ɛ fɛma waxatin naxan yi, n feni itoe nan fala ɛ xa. Feen naxan birin sɛbɛxi n ma fe yi Musaa Sariya Kitabun kui e nun nabine kitabune nun Yaburin kui, fɔ ne xa kamali nɛn.”
45A yi a liga e xaxili sɔtɔ alogo e xa Kitabuna feene famu. 46A yi a fala e xa, a naxa, “Ito nan sɛbɛxi fa fala Alaa Muxu Sugandixin xa tɔrɔ, a keli sayani a soge saxandeni. 47Tubi feen nun yulubi xafarin kawandin bama nɛn a xinli siyane birin xa, fɔlɔ Yerusalɛn taan ma. 48Feni itoe seren nan ɛ tan na. 49N Fafe Ala ɛ tuli sa naxan na, n tan yɛtɛɛn na rafama nɛn ɛ ma. Koni ɛ lu Yerusalɛn taani han na sɛnbɛn yi fa sa keli kore a godo ɛ xun ma.”
Yesu yi te ariyanna yi
Maraka 16.19-20, Kɛwanle 1.9-11
50Na xanbi ra, a siga e ra han Betani taani, a sa a yiini te dɛnaxan yi, a duba e xa. 51A yi dubama e xa waxatin naxan yi, a keli e fɛma, a te ariyanna yi. 52E to yelin a batuɛ, e sɛwaxi gbeen yi xɛtɛ Yerusalɛn taani. 53E yi lu Ala Batu Banxini waxatin birin, e lu barikan birɛ Ala xa.

© 2012—Traducteurs Pionniers de la Bible

Learn More About Kisin Kiraan Kitabuna