Yoni 9
KITABUNA
9
Yesu yi danxutɔɔn yɛɛn nabi
1Yesu yi a masiga tima waxatin naxan yi, a yi xɛmɛna nde to naxan barixi danxutɔyani. 2A xarandiine yi a maxɔdin, e naxa, “Karamɔxɔ, nanfera xɛmɛni ito barixi danxutɔyani, a yɛtɛɛn nan yulubin ligaxi ba hanma a sɔtɔ muxune?” 3Yesu yi e yabi, a naxa, “A yɛtɛna yulubin xa mi a danxuxi, a sɔtɔ muxune fan gbeen mi a danxuxi. A danxuxi nɛn alogo Ala sɛnbɛn wanla xa mayita yamaan na a tan xɔn ma. 4Fanni sogen texi fɔ en xa n xɛ muxuna wanle kɛ nɛn. Amasɔtɔ kɔɛɛn somaan ni i ra, muxe mi nɔɛ walɛ waxatin naxan yi. 5N dunuɲa yi waxatin naxan yi, dunuɲa kɛnɛnna nan n tan na.”
6Yesu to na fala, a dɛgen namini bɔxɔni, a bɛndɛn namulan a ra, a boron bɔli danxutɔɔn yɛɛne ma. 7A yi a fala xɛmɛn xa, a naxa, “Sa i yɛɛn naxa ige ramaradeni naxan xili Siloyan.” Siloyan bunna nɛɛn, “Xɛrana.” Na ma, xɛmɛn yi siga, a sa a yɛɛn naxa. A xɛtɛmatɔna, a seen to.
8Na xanbi ra, a dɔxɔ bodene nun muxun naxanye yi a toma xandi tideni a fɔlɔni, ne yi maxɔdinna ti, e naxa, “Xɛmɛn naxan yi dɔxi xandi tideni nun, na xa mi ito ra ba?” 9Nde naxa, “A tan nan a ra.” Koni bonne naxa, “Ɛn-ɛn, e maliga nɛn tun!” Koni xɛmɛn yɛtɛɛn yi a fala, a naxa, “N tan nan yati a ra.” 10E yi a maxɔdin, e naxa, “I yɛɛn nabixi di?” 11A yi e yabi, a naxa, “Xɛmɛn naxan xili Yesu, na nan bɛndɛn namulanxi a yi boron bɔli n yɛɛne ma. A yi a fala n xa, a naxa, ‘Siga Siloyan yi, i sa i yɛɛn naxa.’ Nayi, n sa n yɛɛn naxa, n yi seen to.” 12E yi a maxɔdin, e naxa, “Na xɛmɛn minɛn yi?”
A yi e yabi, a naxa, “N mi a kolon.”
Farisi muxune yi danxutɔɔn maxɔdin
13Nba, xɛmɛn naxan yi danxuxi nun, e yi siga na ra Farisi muxune fɛma. 14Anu, Yesu bɛndɛn namulan waxatin naxan yi, a xɛmɛn yɛɛne rabi, Matabu Lɔxɔn nan yi a ra. 15Nanara, Farisi muxune mɔn yi xɛmɛn maxɔdin a yɛɛn nabi kiin ma. A yi a fala e xa, a naxa, “A bɛndɛn nan namulanxi, a yi a bɔli n yɛɛne ma, n yi n yɛɛn naxa, iki n bata seen to.” 16Farisi muxuna nde naxa, “Xɛmɛn naxan ito ligaxi, na mi fataxi Ala xan na, amasɔtɔ a mi Matabu Lɔxɔn tɔnna suxi.” Koni nde gbɛtɛ naxa, “Yulubi kanna nɔɛ kabanako fe sifani itoe ligɛ ba?” Na ma, e yitaxun. 17Nba, Farisi muxune mɔn yi xɛmɛn maxɔdin, e naxa, “I tan naxa a di a fe yi, a i tan naxan yɛɛye rabixi?”
A yi e yabi, a naxa, “Nabiin nan a ra.”
18Benun e xa xɛmɛn sɔtɔ muxune xili, Yahudiyane mɔn mi yi laxi a ra a danxutɔɔn nan yi a ra, a bata seen to. 19E yi e maxɔdin, e naxa, “Ɛ diin nan ito ra ba, ɛ naxan ma a a sɔtɔxi danxutɔyaan nin? Nanfe ligaxi a to fa seen toma iki?” 20A sɔtɔ muxune yi e yabi, e naxa, “Nxu a kolon fa fala a nxɔ diin na a ra. Nxu mɔn a kolon a sɔtɔxi danxutɔyaan nin. 21Koni nxu mi a kolon naxan a ligaxi a fa seen toma iki. Naxan a yɛɛn nabixi, nxu mi na fan kolon. Ɛ a maxɔdin, bayo dii ɲɔrɛ mi fa a ra sɔnɔn. A yɛtɛɛn xa ɛ yabi!” 22A sɔtɔ muxune ito fala nɛn, amasɔtɔ e yi gaxuxi Yahudiyane yɛɛ ra, bayo Yahudiyane bata yi lan a ma fa fala naxan na a tiyɛ a ra, a Alaa Muxu Sugandixin nan Yesu ra, e na kanna kedima nɛn salide banxini. 23Na nan a liga, a sɔtɔ muxune naxa, “Ɛ a maxɔdin, amasɔtɔ dii ɲɔrɛ mi fa a ra sɔnɔn!”
24E mɔn yi na xɛmɛn xili naxan yi danxuxi, e yi a fala a xa, e naxa, “Ɲɔndin fala, i binyen fi Ala ma! Nxu a kolon fa fala yulubi kanna nan na xɛmɛn na.” 25Xɛmɛn yi e yabi, a naxa, “N tan mi a kolon xa yulubi kanna nan a ra. N naxan kolon, danxutɔɔn nan yi n na, koni iki n seen toma!” 26E yi a maxɔdin, e naxa, “A nanfe ligaxi i ra? A i yɛɛn nabixi di?” 27A yi e yabi, a naxa, “N bata yelin na falɛ ɛ xa, koni ɛ mi ɛ tuli mati. Nanfera ɛ mɔn waxi a mɛ feni? Ɛ fan waxi findi feni a xarandiine nan na ba?” 28E yi a makonbi, e yi a fala a xa, e naxa, “A xarandiina i tan nan na, Musa gbee xarandiine nan nxu tan na. 29Nxu a kolon fa fala Ala falan ti nɛn Musa xa, koni nxu mi xɛmɛni ito kelide kolon!” 30Xɛmɛn yi e yabi, a naxa, “Ee! Nba, kabanako feen nan na ra, ɛ mi a keliden kolon, koni a bata n tan yɛɛn nabi. 31En na a kolon fa fala Ala mi a tuli matima yulubi kanne ra. A tuli matima a binya muxu nan xui ra naxan a sagoon ligama. 32Xabu dunuɲa da, muxe munma a mɛ singen fa fala muxuna nde bata danxutɔɔn yɛɛn nabi naxan sɔtɔxi danxutɔyani. 33Xa xɛmɛni ito mi fataxi Ala xan na nun, a mi yi nɔɛ fefe ligɛ nun.” 34E yi a yabi, e naxa, “I sɔtɔxi yulubin yɛtɛɛn nin, i kataxi nxu xaran feen nan na ba?” E yi a kedi tanden ma.
Danxutɔyana Alaa feene yi
35Yesu yi a mɛ fa fala a e bata xɛmɛn kedi. A yi a to, a naxa, “I bata dɛnkɛlɛya Muxuna Dii Xɛmɛn ma ba?” 36Xɛmɛn yi a yabi, a naxa, “N kanna, nde na ra alogo n xa dɛnkɛlɛya a ma?” 37Yesu yi a fala a xa, a naxa, “I bata yelin a toɛ, a tan nan falan tima i xa iki.” 38Xɛmɛn yi a fala, a naxa, “N Marigina, n bata dɛnkɛlɛya i ma.” A yi a xinbi sin Yesu bun ma.
39Yesu naxa, “N faxi dunuɲa makitiden nin alogo danxutɔne xa seen to, yɛɛ kanne yi danxu.” 40Farisi muxuna ndee yi a fɛma na yi, ne yi a xuiin mɛ. E yi a maxɔdin, e naxa, “I yengi a ma danxutɔɔn nan nxu tan fan na ba?” 41Yesu yi e yabi, a naxa, “Xa danxutɔɔn nan yi ɛ ra nun, ɛ mi yi yatɛma yulubi kanna ra na yi. Koni bayo ɛ naxa, ‘Nxu seen toma,’ ɛ yulubin luma nɛn ɛ ma na yi.”

© 2012—Traducteurs Pionniers de la Bible

Learn More About Kisin Kiraan Kitabuna