Yoni 8
KITABUNA
8
Ɲaxanla naxan suxu yalunyani
1Yesu yi siga Oliwi geyaan fari. 2Na xɔtɔn bode subaxani, a mɔn yi xɛtɛ Ala Batu Banxini. Yamaan birin yi fa a fɛma, a dɔxɔ, a yi e xaran fɔlɔ.
3Sariya karamɔxɔne nun Farisi muxune yi ɲaxanla nde suxu yalunyaan ligadeni, e fa a ra, e yi a ti e tagi. 4E yi a fala Yesu xa, e naxa, “Karamɔxɔ, nxu ɲaxanli ito suxi yalunyaan nan ligɛ. 5Musa a yamari nɛn Sariya Kitabuni, a na ɲaxalan sifan xa magɔlɔn gɛmɛn na han a faxa. Nba, i tan naxa a di?” 6E yi na falama a bunba feen nan ma, alogo e xa a suxu. Koni Yesu yi a yigodo, a lu sɛbɛnla tiyɛ a yii sonla ra bɔxɔn ma. 7E yi tixi a dɛxɔn ma na waxatini, e lu a maxɔdinɲɛ. Yesu yi a rakeli, a yi a fala e xa, a naxa, “Naxan munma yulubin liga ɛ tagi singen, na singe xa gɛmɛn woli a ma.” 8A mɔn yi a yigodo, a lu sɛbɛnla tiyɛ bɔxɔn ma. 9E ito mɛ waxatin naxan yi, e birin yi keli na yi keden keden yɛɛn ma fɔlɔ xɛmɛ fonne ma. Yesu kedenna yi lu na yi, ɲaxanla fan yi lu tixi na yi. 10Yesu yi keli, a yi a fala ɲaxanla xa, a naxa, “Nga ɲaxanla, e minɛn yi? Muxe mi lu be, e yi i yalagi?” 11A yi a yabi, a naxa, “N fafe, muxu yo.”
Yesu naxa, “Nba, n tan fan mi i yalagima. Siga, koni i nama fa yulubin liga sɔnɔn.”
Dunuɲa kɛnɛnna nan Yesu ra
12Yesu mɔn yi falan ti e xa, a naxa, “N tan nan dunuɲa kɛnɛnna ra. Naxan na bira n tan fɔxɔ ra, na nii rakisin kɛnɛnna sɔtɔma nɛn, a mi sigan tiyɛ dimini mumɛ!”
13Farisi muxune yi a fala a xa, e naxa, “I yɛtɛ seren nan bama iki, ɲɔndi mi i ya sereyaan na!” 14Yesu yi e yabi, a naxa, “Hali n nan n yɛtɛ seren ba, n ɲɔndin nan falama. Amasɔtɔ n na n keliden nun n sigaden kolon. Koni ɛ tan mi n keliden nun n sigaden kolon. 15Ɛ kitin sama adamadiyaan nin. N mi muxu yo a kiti bolonma. 16Koni xa n tan na kitin sa, n ma kitisaan findima ɲɔndin nan na, amasɔtɔ n keden mi a ra. Nxu nun n fafe na a ra naxan n xɛxi. 17A sɛbɛxi ɛ sariyan kui, a naxa, ‘Xa sere firinna falan naxan ti, ɲɔndin nan na ra.’#8.17 A mato Sariyane 17.6 nun 19.15 kui. 18N seren bama n yɛtɛ xa, n Fafe naxan n xɛxi, na fan seren bama n xa.” 19E yi a fala a xa, e naxa, “I fafe minɛn yi?” Yesu yi e yabi, a naxa, “Ɛ mi n kolon, ɛ mi n Fafe fan kolon. Xa ɛ yi n tan kolon nun, ɛ yi n Fafe fan kolonma nɛn.”
20Yesu yi na falane birin tima, a lu xaranna tiyɛ Ala Batu Banxini, Alaa kiseene rasuxuma dɛnaxan yi. Hali na, muxu yo mi a suxu, amasɔtɔ a waxatin munma yi a li singen.
Yesu sigama dɛnaxan yi
21Yesu mɔn yi a fala e xa, a naxa, “N bata siga. Ɛ n fenma nɛn, koni ɛ faxama nɛn ɛ yulubine yi. N sigama dɛnaxan yi, ɛ mi nɔɛ sigɛ mɛnni.” 22Nanara, Yahudiyane yi maxɔdinna ti, e naxa, “A waxi a yɛtɛ faxa feen nin ba, bayo a falama, a naxa, ‘N sigama dɛnaxan yi, ɛ mi nɔɛ fɛ mɛnni?’ ” 23Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Dunuɲa gbeen nan ɛ tan na, koni n tan kelixi kore xɔnna nan ma. Ɛ tan fataxi dunuɲa ito nan na, koni n tan mi kelixi dunuɲa ito yi. 24Nanara, n na a falaxi ɛ xa fa fala, ɛ faxama nɛn ɛ yulubine yi. Nba, xa ɛ mi laxi a ra fa fala ‘N tan nan a ra, naxan na yi,’ ɛ faxama nɛn ɛ yulubine yi yati!”#8.24 A sɛbɛxi Xɔrɔyaan 3.14 kui fa fala Ala xinla yɛtɛɛn findixi na falan nan na bayo Ala naxa mɛnni, “N tan na a ra, Ala naxan na yi.” Ala mɔn naxa mɛnni fa fala a yɛtɛɛn xili nɛn “N Na Yi.” Nayi, Yesu a falani ito bunna nɛn fa fala Yesu findixi Alaa falan nan na, falan naxan findixi Ala ra. Na feen mɔn sɛbɛxi Yoni 1.1 kui. 25E yi a maxɔdin, e naxa, “Nde i tan na?” Yesu yi e yabi, a naxa, “N naxan falama ɛ xa xabu a fɔlɔni, na nan n tan na. 26Fala wuyaxi n xɔn ɛ kitideni, koni naxan n nafaxi, ɲɔndin nan a tan na. N naxan mɛxi a ra, n na falama nɛn dunuɲa muxune xa.” 27E mi yi a famuma fa fala a Fafe Ala nan ma fe falama e xa. 28Nanara, Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ na Muxuna Dii Xɛmɛni te#8.28 Muxuna Dii Xɛmɛni te fena: A mato Yoni 3.14 kui. Yesu yite nɛn a yelin xanbini gbangbanɲɛ wudin ma. A mɔn yi te ariyanna yi. Yesu falan tima na fe firinna nan ma. waxatin naxan yi, ɛ a kolonma nɛn na yi fa fala ‘N tan nan a ra, naxan na yi.’#8.28 A mato Xɔrɔyaan 3.14 kui. Ɛ a kolonma nɛn na waxatini, n mi fefe ligama n yɛtɛ ma fɔ n Fafe Ala n xaranxi naxan ma. 29Naxan n xɛxi, na n fɔxɔ ra, a mi n kedenna luxi, amasɔtɔ n na a rafan feen ligama waxatin birin.”
30Muxu wuyaxi yi a falane mɛ, e dɛnkɛlɛya a ma.
Ɲɔndina i xɔrɔyama nɛn
31Na ma, Yahudiyan naxanye yi dɛnkɛlɛyaxi a ma, Yesu yi a fala ne xa, a naxa, “Xa ɛ n ma xaranna suxu, n ma xarandiin yɛtɛɛn nan ɛ tan na na yi. 32Ɛ ɲɔndin kolonma nɛn, ɲɔndin yi ɛ xɔrɔya.” 33E yi a yabi, e naxa, “Iburahima bɔnsɔnna nan nxu tan na. Han to, nxu mi yi muxe konyiya bun. Fa fala, ɛ xɔrɔyama nɛn, na bunna di?”
34Yesu yi a fala e xa, a naxa, “N xa ɲɔndin fala ɛ xa, naxanye yulubin ligama, yulubina konyin nan ne ra. 35Konyin mi luma denbayani waxatin birin, koni dii xɛmɛn luma nɛn denbayani habadan. 36Xa Dii Xɛmɛna ɛ xɔrɔya, ɛ bata xɔrɔya nayi yati! 37N na a kolon Iburahima bɔnsɔnna nan ɛ tan na. Anu, ɛ kataxi n faxa feen na amasɔtɔ n ma falan mi xanma ɛ ma. 38N naxan toxi n Fafe Ala fɛma, n na nan falama ɛ xa, koni ɛ naxan mɛxi ɛ fafe ra, ɛ na nan ligama.”
39E yi a yabi, e naxa, “Nxu fafe nan Iburahima ra.” Yesu yi e yabi, a naxa, “Xa Iburahimaa diine nan yi ɛ ra nun, ɛ yi a liga feene ligama nɛn. 40N ɲɔndin naxan mɛxi Ala ra, n na nan falama ɛ xa, koni hali na, ɛ kataxi n faxa feen na. Iburahima mi ito ɲɔxɔnna ligɛ! 41Ɛ fafe liga feene nan ligama.” E yi a yabi, e naxa, “Nxu mi barixi futun fari ma. Ala nan keden peen nxu Fafe ra.”
42Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Xa ɛ fafe nan yi Ala ra nun yati, ɛ yi n xanuma nɛn nun, amasɔtɔ n fataxi Ala nan na, n be nin iki. N mi faxi n yɛtɛ ra, Ala nan n xɛxi. 43N naxan falama, nanfera ɛ mi na yɛɛ toma? Amasɔtɔ ɛ mi nɔɛ n fala xuiin mɛ. 44Ɛ fafe nan Yinna Manga Setana ra, ɛ waxi a xɔn ma, ɛ xa a rafan feene liga. Xabu a fɔlɔni muxu faxan nan a tan na. A mi tin ɲɔndin ma amasɔtɔ ɲɔndi mi a tan yi mumɛ! A nɛɛn wulen falama, a minima a yɛtɛ gbee kɛɲaan nan ma amasɔtɔ wule xɛlɛn nan a ra. Wulene birin fafe nan a tan na. 45Koni ɛ mi laxi n na bayo n ɲɔndin nan falama ɛ xa. 46Nde ɛ yɛ be naxan a yitɛ a n bata yulubin liga? Xa n ɲɔndin fala ɛ xa, nanfera ɛ mi lama n na? 47Naxan fataxi Ala ra, na a tuli matima nɛn Alaa falan na. Ɛ mi ɛ tuli matima bayo Ala gbee mi ɛ tan na.”
Yesu nun Iburahima fe
48Yahudiyane yi Yesu yabi, e naxa, “Nxu mi ɲɔndin xan falan ba, fa fala Samariya kaan nan i tan na ɲinan ɲaxin naxan fɔxɔ ra?”#8.48 Na waxatini Yahudiyane yi Samariya kaane yatɛxi kafirine nan na. E fe fɔlɔden sɛbɛxi Mangane Firinden 17.24 kui. 49Yesu yi e yabi, a naxa, “Yinnan mi n tan fɔxɔ ra. N na n Fafe Ala nan tun binyama, koni ɛ tan n yelefuma. 50N mi binyen fenma n yɛtɛ xa. Ala naxan kitin sama, na nan binyen fenma n tan xa. 51N xa ɲɔndin fala ɛ xa, naxan na n ma falan suxu, na kanna mi sayaan sɔtɛ habadan!”
52Yahudiyane yi a fala a xa, e naxa, “Nxu bata a kolon yati, fa fala yinnana i tan fɔxɔ ra! Iburahima bata faxa, nabine fan bata faxa, koni i tan naxa, ‘Naxan na n ma falan suxu, na kanna mi sayaan sɔtɛ habadan.’ 53I tan gbo nxu fafe Iburahima xa ba, naxan bata faxa? Nabine fan bata faxa. I ya fe mirixi di?” 54Yesu yi e yabi, a naxa, “Xa n yi n yɛtɛ binya nun, n ma binyen mi findima sese ra. N Fafe nan n binyama, ɛ a falaxi naxan ma fa fala ɛ Ala nan a ra. 55Ɛ mi a tan kolon, koni n tan a kolon. Xa n na a fala fa fala n mi a kolon, n bata findi wule xɛlɛn na nayi alo ɛ tan. Koni n na a kolon, n na a falan suxuma. 56Ɛ fafe Iburahima yengi yi tixi n fa waxatin na sɛwani. A bata a to, a yi sɛwa.” 57Yahudiyane yi a fala a xa, e naxa, “I munma ɲɛɛ tonge suulun sɔtɔ singen, i yi Iburahima to nun ba?” 58Yesu yi e yabi, a naxa, “N xa ɲɔndin fala ɛ xa, Iburahima barixi nɛn, n tan na yi.”#8.58 Yesu a alayana a fe falaxi wundoni yireni ito yi. Na feen mɔn sɛbɛxi Xɔrɔyaan 3.14 kui, na naxa fa fala Ala xinla yɛtɛɛn findixi na falan nan na bayo Ala naxa mɛnni, “N tan na a ra, Ala naxan na yi.” Ala mɔn naxa mɛnni fa fala a yɛtɛɛn xili nɛn “N Na Yi.” Nayi, Yesu to a falama muxune xa fa fala “Iburahima barixi nɛn, n tan na yi,” na bunna nɛn fa fala Yesu findixi Alaa falan na, falan naxan findixi Ala ra. Na feen mɔn sɛbɛxi Yoni 1.1 kui.
59Na ma, e yi gɛmɛne tongo a magɔlɔn xinla ma, koni Yesu yi a luxun, a mini Ala Batu Banxini.

© 2012—Traducteurs Pionniers de la Bible

Learn More About Kisin Kiraan Kitabuna