YouVersion Logo
Search Icon

João 1

1
Mai Ena'pî Pemonkon Pe
1Eesippia'tî yai moro Mai tesa'sen wanî'pî. Mîîkîrî Mai wanî'pî Paapa pia. Moropai mîîkîrî Mai wanî'pî Paapa pe. 2Mîîkîrî rî wanî'pî Paapa pia tamî'nawîron esippia'tî yai.
3Mîîkîrî wenai tamî'nawîron koneka'pî Paapaya. Î' rî ekoneka pra awanî'pî mîîkîrî ton pra tîîse. 4Awanî'pî enen ko'mannîto' esa' pe. Enen ko'mannîto' iipiapainon, mîrîrîya pemonkonyamî' weiyu'ma'pî morî pe Paapa epu'to'pe to'ya. 5Ewaron ya' pu'kuru awitta pî' aako'mamî tîîse ewaron ta tîîko'mansenon, imakui'sanya mîrîrî a'ka yi'nîpî eserîke pra awanî'pî.
6Paapaya warayo' yarima'pî, itese' João. 7Mîîkîrî iipî'pî eseurîmai, manni' a'ka pe tîwe'sen pî' eseurîmai, tamî'nawîronkonya a'ka pe tîwe'sen ku'to'pe innape tîmaimu wenai. 8A'ka pe tîwe'sen pepîn mîîkîrî João, tîîse Paapaya yaipontî'pî a'ka pe tîwe'sen yekare ekareme'se. 9Mîîkîrî a'ka pe tîwe'sen manni' wanî'pî innape, yenku'tîton pe pra. Mîîkîrî tamî'nawîronkon pemonkonyamî' weiyu'manen iipî'pî sîrîrî pata pona.
10Mîîkîrî asarî'pî sîrîrî non poro, tînkoneka'pî pu'kuru poro, tîîse mîîkîrî pe epu'tî to'ya pra, sîrîrî non po tîîko'mansenon wanî'pî. 11Tarîwaya tîpata pe tînkoneka'pî pona aaipî'pî. Tîîse ipemonkonoyamî'ya yapisî pra awanî'pî. 12Tîîse tapisîtîponkon pia itîrî'pîiya Paapa munkî pe to' enato'pe, manni'kan innape tîkupîtîponkon pia. 13Paapa munkî pe inkamoro esenpo'pî, pemonkon pe esenpon warantî pra. Itu'se tîwe'to' yawîrî to' esenpo pra awanî'pî. Moropai itu'se anî'rî e'to' yawîrî pra, tîîse itu'se tîwanî ye'nen, Paapaya ikupî'pî.
14Mîîkîrî Mai esenpo'pî pemonkon pe. Uurî'nîkon kore'ta aako'mamî'pî. Morî pu'kuru iteseru era'ma'pî annaya. Mîrîrî wenai î' kai'ma iyun Paapa yeseru wanî epu'tî'pî annaya. Innape pu'kuru awanî, morî pe pu'kuru mîîkîrî e'to' wanî, tiwinan Paapa munmu yeseru pe.
15João nurî'tî eseurîmapîtî'pî ipî' see warantî: —Mîîkîrî warayo' pî' uurî eseurîmapîtî ne'tîkini —ta'pîiya. —Uye'ma'pî pî' Mîîkîrî iipî, tîîse uyentai awanî, maasa pra uurî ton pra tîîse Mîîkîrî wanî'pî —ta'pîiya.
16Iwinîpai morî epe'mîn yapi'nenan uurî'nîkon tamî'nawîrî. Kure'ne morî tîîsai'ya. Morî tîîsai'ya morî pe tîwanî ye'nen, morî antîîpai tîwanî ye'nen. 17Moisés nurî'tî yai Paapaya tîmaimu tîrî'pî unkupîkon ton pe. See warantî ako'mantî awe'taruma'tîkon namai, kai'ma. Tîîse Jesus Cristo yai, yairon Paapa epu'tî moropai î' kai'ma morî epe'mîn tîrîiya epu'tî. 18Anî'ya Paapa era'masa' pra man sîrîrî tîpose. Tîîse tiwinan Paapa munmu, Paapa pia pu'kuru tîîko'mansen, mîîkîrîya Paapa yeseru ekareme'sa' sîrîrî.
João Batista Yekare
(Mt 3.1-12; Mc 1.1-8; Lc 3.1-18)
19Jerusalém poi teepîremasanon moropai tonpakon Levitayamî' yarima'pî Judeuyamî' esanonya João pia ekaranmapoi: —Anî' amîrî? —ta'pî to'ya. 20See warantî to' maimu yuuku'pîiya. Aronne eesekaremekî'pî. Ta'pîiya: —Uurî Paapa nîmenka'pî, pîika'tîton pepîn. Cristo pepîn uurî. 21Moropai ta'pî to'ya: —Anî' kin amîrî moriya? Elias nurî'tî ka'rî amîrî? Joãoya ta'pî: —Kaane. Inî'rî ta'pî to'ya: —Pena Paapa maimu ekareme'nen, manni' Moisés nurî'tî nekaremekî'pî aaipî ton manni' ka'rî awanî? —ta'pî to'ya. —Kaane —ta'pîiya. 22—Anî' pe kin awanî mîrîrî? —ta'pî to'ya. —Anna pî' ka'kî ekareme'to'pe annaya anna yarimatîponkon pî'. Î' taa pî' nan anna pî'? —ta'pî to'ya. 23Joãoya yuuku'pî: —Uurî keren po eseurîmakoi Isaías nurî'tî nekaremekî'pî.
“Uyepotorîkon ye'marî ton konekatî to'sarî pu'kuru Is 40.3
tauya tamî'nawîronkon pî'”. Pena Paapa maimu ekareme'nen Isaías nurî'tî nekaremekî'pî ˻pemonkonyamî' ekonekato'pe Uyepotorîkon iipî rawîrî˼ —ta'pîiya to' pî'.
24Inkamoro João pia erepamî'san wanî'pî fariseuyamî' narima'san pe. 25Inî'rî João ekaranmapo'pî to'ya: —Cristo pe pra awanî, moropai Elias pe pra awanî, moropai manni' Paapa maimu ekareme'nen, Moisés nurî'tî nekaremekî'pî pe pra awanî. Mîrîrî ye'nen î' ton pe pemonkonyamî' yenpatakonaya? —ta'pî to'ya. 26To' maimu yuuku'pî Joãoya: —Inna, pemonkonyamî' yenpatakonauya tuna ke neken, tîîse tiaron man akore'ta'nîkon, anepu'tîkon pepîn. 27Mîîkîrî pî' tauya manni' uye'ma'pî pî' eerepamî, tîîse uyentai awanî. Uyentai pu'kuru awanî ye'nen, i'sa'sa' yewa yeukauya pepîn, itarumai'pî pe pu'kuru wanî ye'nen —ta'pîiya.
28Tamî'nawîrî sîrîrî esuwa'ka'pî Betânia pata po iren Jordão ratai po, pemonkonyamî' yenpatakona pî' João wanî'pî pata.
Carneiro, Paapa Nîtîrî'pî
29Mîrîrî tîpo tiaron wei yai, tîîpia Jesus iipî era'ma'pî Joãoya. Jesus era'mai'ma ta'pîiya tamî'nawîronkon pî': —A'kî, manni' Paapa nîmenka'pî aasa'mantato'pe Carneiro era'matî. Mîserîya tamî'nawîronkon nîkupî'pî imakui'pî mo'ka —ta'pî Joãoya. 30—Mîserî pî' tauya manni', uye'ma'pî pî' tiaron iipî tîîse uyentai awanî, uurî ton pra tîîse awanî'pî mîîto'pe, tauya ne'tîkini. 31Mîîkîrî pe mîserî epu'tîuya pra awanî'pî. Tîîse uuipî'pî pemonkonyamî' yenpatakonai Israelponkonya mîserî epu'to'pe —ta'pî Joãoya.
32Moropai João eseurîma'pî Jesus pî': —Ka' poi Morî Yekaton Wannî autî era'ma'pîuya ipona waku'kaimî warantî. Moropai ipo aako'mamî'pî. 33Mîîkîrî pe awanî epu'tîuya pra awanî'pî. Tîîse tuna ke pemonkonyamî' yenpatakonai uyarimatîponya ta'pî upî': “Warayo' pona Morî Yekaton Wannî autî moropai ipo aako'mamî era'maya ya, mîîkîrî pe awanî epu'tîya. Mîîkîrîya pemonkonyamî' yenpatakona Morî Yekaton Wannî e'to'pe to' esa' pe”, ta'pîiya upî'. 34Moropai era'ma'pîuya moropai tamî'nawîronkon pî' tauya sîrîrî: “Paapa munmu mîserî” —ta'pî Joãoya.
Jesus Nenupa'san E'mai'nokon
35Inî'rî tiaron wei yai awanî'pî João moropai inenupa'san asakî'nankon. 36Mîrîrî poro Jesus wîtî era'ma'pî Joãoya. Ta'pîiya tînenupa'san pî': —A'kî, mîîkîrî carneiro Paapa nîtîrî ton aasa'mantato'pe uurî'nîkon ton pe —ta'pîiya.
37Moropai mîrîrî eta tîuya'nîkon ye'nen, João nenupa'san asakî'nankon wîtî'pî Jesus pîkîrî. 38Mîrîrî pe, Jesus era'tî'pî. Te'ma'pî pî' to' iipî era'ma'pîiya. Ta'pîiya to' pî': —Î' yuwaya'nîkon? —ta'pîiya. Yuuku'pî to'ya: —Rabi, (anna yenupanen taato' mîrîrî) —O'non pata tîîko'mansen amîrî? —ta'pî to'ya. 39—Aase'nîkon maasa era'mai —ta'pî Jesusya.
Mîrîrîya ipîkîrî to' wîtî'pî. Aako'manto' era'ma'pî to'ya moropai iipia to' ko'mamî'pî pata ko'mamî tîpose. To' erepansa' wanî'pî 4 horas yairî tîîse.
40Tiwinan mîîkîrî João maimu etatîpon Jesus pîkîrî itî'pî wanî'pî Simão Pedro yakon itese' André. 41Jesus piapai tuutî tîpo, tîrui yuwai attî'pî. Eporî'pîiya. Ta'pîiya tîrui pî': —Messias pe Paapa nîmenka'pî pîika'tîton eporî pî' anna man. (Messias taa Judeuyamî'ya moropai Cristo taa grego maimu ta) 42Moropai tîrui yarî'pîiya Jesus pia. Jesus esenumenka'pî Pedro pî' moropai ta'pîiya: —Amîrî Simão, João munmu. Tarîpai ayese'tîuya Pedro pe. (Tî' taato' mîrîrî Pedro, grego maimu ta.)
Jesusya Filipe, Natanael Yanno
43Mîrîrî tîpo tiaron wei yai Jesus ese'ma'tî'pî Galiléia pona. Tuutî pe Filipe eporî'pîiya. —Aase uwenairî —ta'pîiya Filipe pî'.
44Betsaida po tîîko'mansen mîîkîrî Filipe, André, Pedro cidaderî po. 45Filipe wîtî'pî Natanael yuwai. Eporî'pîiya. Ta'pîiya Natanael pî': —A'kî warayo' Moisés nurî'tî moropai penaro'kon Paapa maimu ekareme'nenan profetayamî' nurî'tî nekaremekî'pî tîkaaretarîkon po, manni' mîîkîrî eporî pî' anna man. Jesus mîîkîrî eporî pî' anna man, Jesus mîîkîrî Nazaré poinon, José munmu —ta'pîiya. 46Natanaelya yuuku'pî: —Nazaré pata poi morî epa'ka eserîke pra man —ta'pîiya. Filipeya ta'pî: —Maasa aase era'mai —ta'pîiya.
47Tîîpia Natanael iipî era'ma'pî Jesusya. Tîwoi'nîkon pî' ta'pîiya: —A'kî, Israel pon pu'kuru mîîkîrî warayo' seru'ye' pepîn —ta'pîiya. 48Mîrîrî eta'pî Natanaelya. —O'non ye'ka pe uyepu'tî pî' nan? —ta'pîiya Jesus pî'. Jesusya yuuku'pî: —Filipe, ayannouya pra tîîse, ayera'ma pî' wai figo ye' yo'koi awanî tanne. 49Mîrîrî pî' Natanaelya ta'pî: —Uyenupanen, amîrî Paapa munmu. Amîrî anna Israelyamî' yepotorî. 50Jesusya ta'pî ipî': —Innape ukupî pî' nai ayera'ma pî' wai figo ye' yo'koi tauya manni' wenai. Tîîse mîrîrî yentainon era'maya pe nai. 51Ayenku'tîuya pepîn. Ka' esettapuruka era'maya pe nai, moropai inserîyamî' enuku moropai to' autî era'maya pe nai uurî, pemonkon pe ka' poi iipî'pî pia —ta'pî Jesusya.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy