Mateo 5
IXLNNT

Mateo 5

5
U chusb'al uva' kat tal u Jesús vatz uma'l u vitz
Lucas 6.20-23
1As til ve't u Jesús u mama'la tenam. As je' ve't Aak vi' uma'l u vitz. As xoneb' ve't tzan Aak. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz.
2As xe't ve't Aak chusun. As ech tal ve't Aak ile':
3—Achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ootzimal sta'n uva' techal chit la lochpu ta'n u Tiixhe', tan a' uxhchile' uva' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'.
4As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nitxumune', tan la mutxb'el ve'te' ta'n u Tiixhe'.
5As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' sula aama, tan tetze' u vatz tx'ava'e' skajayil la ib'ane'.
6As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' niva'y u taanxelale' as nitzaj itzi' ti' ib'anat u jike' uva' ni tal viyol u Tiixhe', tan a'e' la lochpu ta'n Aak.
7As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nitxum ivatz imool, tan la itxum u Tiixhe' ivatz.
8As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' tx'aael ve't u taanxelale' ta'n u Tiixhe', tan la til ve't tib' tuk' Aak.
9As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nichukun txumb'al ti' iya'sal ch'a'o, tan a'e' uva' me'al ik'aol u Tiixhe'.
10As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni paleb'en unq'a k'axk'oe' ti' ib'anat u jike' vatz u Tiixhe', tan a' uxhchile' uva' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'.
11As achveb'al chit ex ti' uva' nenima in as k'uxh la xe't unq'a uxhchile' seti'. As la yoq'pu ve't ex. As kam kuxh chuli yolil la alpu seti'.
12Chiib'ojtaj ex. As txuq'txunoj ex, tan nime' vetx'aja'me' tuk aq'axoj sete tu almika'. As chiib'ojtaj ex k'uxh la epaleb'e k'axk'o, tan ech chit kat ulb'el unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tul uva' ye'xnik ul ex.
Ni tal u Jesús uva' ech u niman tetz Aake' eche' u atz'ame'
13As ech exe' u atz'ame' xo'l unq'a tename'. Pet asoj la pal ve't ipitz'polil u atz'ame', as ye' la txakon ve'te', tan la koj uch ichee ipitz'polil unpajte. Pet la kuxh mak'pik ve't ele' tu b'ey. As la pal ipach' ve't unq'a xaole'.
Ni tal u Jesús uva' ech u niman tetz Aake' eche' umaj txijub'al
14As ech exe' eche' umaj txijub'al xo'l unq'a tename', eche' uma'l u tenam uva' at je' vi' uma'l u vitz, tan kajayil uxhchil la ilon.
15As la koj uchi uva' tul la matxax umaj xamal, as a' la mujaxkat ok jaq' umaj kaaxha. Pet a' la aq'axkat je' vi' u matxb'ale', aq'al uva' la itxiju u xamale' unq'a uxhchile' skajayil uve' at tu u kab'ale'.
16Echat chit ex la ib'ane', tan exe' la k'uchun u b'a'ne' vatz unq'a uxhchile' eche' nib'an u xamale' tul nitxijune'. As la til unq'a uxhchile' u b'a'ne' uve' neb'ane'. As la toksa ve't unq'a uxhchile' iq'ii u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika'.
Ni tal u Jesús isuuchil u tzaq'ite'
17Kamal netitz'a uva' kat ul in ti' ul veesat iyak'il u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, tuk' viyol unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. As jit eesamal iq'iie' kat ul unb'ana. Pet kat ul in ti' ul valat isuuchil, as ti' ul unb'anata' kam uve' nital svi'.
18As tuk val sete, tan tul ye'xnaj sotz u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e', as ye'le uva' ye' koj tuk ib'an umaj yol uva' tz'ib'amal kan. Pet techal chite' tuk ib'ane' skajayil kam uve' tz'ib'amal kan.
19Tan ab'il uva' la teesa iyak'il umaj unq'a tzaq'ite' uve' tz'ib'amal kan uva' ch'oo kuxh iyolb'ele', asoj la ichus te unq'a tename' uva' ye' la nimali, as la eesal iq'ii u uxhchile' xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ab'il uve' la niman unq'a tzaq'ite' as la ichus te unq'a tename' uva' la nimali, as nim chit talche' la ib'ane'.
20As tuk val sete, asoj ye' la pal ex ti' enimat u jikla tzaq'ite' ti' uva' nib'an unq'a fariseo as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ye'l etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'.
Nichusun u Jesús ti' u ulchil vi'e'
Lucas 12.57-59
21As ootzimal seta'n uva' ech ni tal uma'l u yol ile' uva' alax kan te unq'a tename' uva' na'ytzan: «Eyatz'ak umaj uxhchil, tan ab'il uve' la yatz'oni as tetz chit ve'te' uva' la b'en tu u choob'al paave',» ti'k u yole'.
22Pet tuk val sete, as ab'il uve' la kuxh ul ivi' ti' umaj imool, as la chee ipaav vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As ab'il uve' la toksa je' iq'ii tul la teesa iq'ii vimoole', as la chee ipaav vatz unq'a b'anol isuuchil u tename' uve' molel tib'. As ab'il uve' la chi'an taama ti' vimoole' tul niyoq'on sti', as a' la aq'axkat ve't b'en tu u choob'al paave'.
23As tuk val sete, tul la eteq'o b'en umaj oy vatz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', asoj la ul sek'u'l uva' yael etib' tuk' umaj etitz'in etatzik,
24as la etaq' kan u oye' vatz u nachb'al Tiixhe'. As la b'en echuk vetitz'in etatzike' uve' yael etib' stuk'. As tul la ik'ul tib' eyol stuk', as a'n la b'en etaq'o'k u oye' vatz u nachb'al Tiixhe'.
25Asoj at umaj uxhchil ni alon uva' la ixoch ex, as tul uva' atil ex tu b'ey, as oora kuxh la eyol sevatzaj ti' u yaaib'e' uva' neb'ane', tan la ib'ane' uva' la b'en ixoch ex te u b'aal tename'. As la aq'ax ve't ok ex tiq'ab' u mayule' uve' ni xeen u kaarsae'. As la juplik ve't ok ex tu u kaarsa.
26As jik chit ni val sete, tan ye'l exe' la el ch'u'l ex tu u kaarsae'. Pet lanal chit echoo skajayil, jank'al uva' la ijaj u b'anol isuuchil unq'a tename' sete.
Nichusun u Jesús ti' uva' ye' la iyansa tib' umaj uxhchil tuk' uma't uxhchil uva' jit ik'ulel
27As ootzimal seta'n uva' ech ni tal uma't u yol ile' uva' alax kan:
Ye' la ichuk u naje' tixoj.
As ye' la moolin u ixoje', ti'k u tzaq'ite'.
28Pet tuk val sete, tan ab'il uve' la ilon umaj ixoj asoj la kuxh tachva b'en naj u ixoje' ti' ib'anat u va'lexhe' stuk', as kat paavinyu ve't naj tu u taanxelale'.
29Asoj la paavin ex ta'n u seb'al evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' la etz'ej umaj u b'aq' evatze'. As ye' la b'en vechi'ole' skajayil tu u choob'al paave'.
30Asoj la paavin ex ta'n u seb'al eq'ab'e', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu el veq'ab'e' as kat sutil el, tan aal b'a'ne' uva' la etz'ej umaj veq'ab'e'. As ye' la b'en vechi'ole' skajayil tu u choob'al paave'.
Nichusun u Jesús ti' u jatxiib'e'
Mateo 19.9; Marcos 10.11-12; Lucas 16.18
31As ootzimal seta'n unpajte uva' alax kan uva' ech ni tal ile':
Ab'il la ijatx tib' tuk' tixqel as techanal la taq' naj uma'l u u'uj tiq'ab' ixoj, texhlal tetz uva' jatxel ve't tib' naj tuk' ixoj, ti'k u yole'.
32Pet tuk val sete, tan asoj la ijatx tib' u naje' tuk' u tixqele', as tul ye'l ixoj kat iyansa tib' tuk' uma'toj naj, as iq'aaq'al naj uva' la paavin u tixqel naje'. As ab'il la teq'o tib' tuk' u ixoje', as la paavin ve'te' k'atz ixoj.
Nichusun u Jesús ti' uva' jik chit la yolon uxhchil
33As ab'imal uma't u yol seta'n uva' alax kan te unq'a tename' na'ytzan uva' ech tal ile':
Asoj la aal umaj ayol tuk' viB'ii u Tiixhe', as techal la atzojpisa kam uva' kat aala.
As ye' la achuli yol, ti'k u yole'.
34Pet tuk val sete, tan kamini'k kuxh etoksa k'atz veyole' ti' uva' la nimali. As etoksak kuxh u almika'e' k'atz veyole', tan ixonleb'al u Tiixhe' u almika'e'.
35As mita'n u tx'ava'e' la etoksa k'atz veyole', tan ti' uva' ech u tx'ava'e' eche' ti'leb'al toj u Tiixhe'. As mita'n kuxh u Jerusalén la etoksa ti' veyole', tan ti' uva' itenam u Nimla Ijlenaale' u Jerusalén.
36As mita'n kuxh la etoksa u xi'l evi'e' k'atz veyole', tan eche' la koj oleb' ex ti' isajb'isal uma'l u xi'l evi'e'. As mita'n la oleb' ex ti' iq'ejb'isale'.
37Pet ech eyolon ile' tul la yolon ex: «An chite',» chaj ex, asoj an chittu'. As: «Ye'le,» chaj ex asoj jit'e'che'. Tan asoj jit ech eyolone' tul la yolon ex, as xe' u tx'i'lanaje' tzaanajkat vetxumb'ale'.
Niyolon u Jesús ti' uva' jik chit itxumb'al u niman tetze' la ib'ane'
Lucas 6.27-36
38As ootzimal uma't u yole' seta'n uva' alel kan uva' ech ni tal ile':
Ab'il uva' la poq'on el tzan b'aq' ivatz imool, as la poq'lik el u b'aq' ivatze' unpajte.
As ab'il uva' la itoopisa el tee imool, as la toopisal el u tee unpajte, ti'k u yole'.
39Pet ech koj uve' tuk val sete, tan eq'aavisak ich'exel u va'lexhe' uve' la b'anchu sete. Pet asoj la itz'ich umaj uxhchil u seb'al evatze', as etaq'taj ok unjalit vevatze'.
40Asoj ab'il la ichuk ixe't seti' ti' imaat vekami'xhe', as etaq'taj vekami'xhe' tuk' vexheerkae' ste.
41Asoj la alax sete ti' uva' la etija b'en umaj ijatz tu uma'l i'l, as ka'va'l i'l la etijakat b'en.
42Asoj ab'il la jajon umaj kam sete, as etaq'taj ste. Asoj ab'il la ul jajon umaj kam sete sk'am, as ye'l ex la epi'u etib' ti' etaq'at ste.
43As ootzimal uma't u yole' seta'n uva' alax kan uva' ech ni tal ile': «Xo'noj unq'a emoole' sete. As chi'anoj etaama ti' unq'a uxhchile' uve' nichi'an taama seti',» ti'k u yole'.
44Pet ech koj uve' tuk val sete, tan xo'noj unq'a uxhchile' sete uve' nich'o'n taama seti'. As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uva' va'lexh iyolon seti'. As eb'antaj b'a'nil te unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' sete. As enachtaj Tiixh ti' unq'a uxhchile' uve' nixe't seti'.
45Asoj ech la eb'ane', as ech ek'uchate' uva' ex me'al ik'aol u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan Aake' ni aq'on el tzan u q'iie' ti' unq'a b'a'nla aamae' tuk' unq'a tx'i'la aamae'. As ni taq' Aak u jab'ale' ti' unq'a jikla aamae' tuk' ti' unq'a paasan tziie'.
46Tan asoj a' kuxh unq'a uxhchile' xo'n sete uva' xo'n ex ste, as ¿kam umaj etx'aja'm q'ii la ek'ul sti'? ¿As ma ye' etootza uva' ech nib'an unq'a uxhchile' uva' ni molon u puaje' tetz u Roma?
47Asoj a' kuxh unq'a etitz'in etatzike' netiixhi, as eelatel kuxh ex tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'.
48Pet jik chit ex la eb'ane' eche' u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan jik chit Aake'.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About U ak' Testamento tu kuyob'al

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.