Parallel
1
Niyolon u Xhun ti' u Jesús
1As xe' q'iisaj atik chit uma'l u uxhchil uva' nik'uchun kam b'anta'n u Tiixhe'. As echenike' k'atz u Tiixhe', tan an chit Tiixhe' u uxhchile'.
2As atik chite' u uxhchile' k'atz u Tiixhe' tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'.
3Jank'al chit unq'a vee' ati, as a'e' cheesan tetz. As ye'l umaj kam ati uva' jit u uxhchile' cheesan tetz.
4As echen u tiichajile' k'atz u uxhchile'. As a' vitiichajile' u txijun tetz u qaanxelale'.
5As a' u txijun tetz u qaanxelale' ni txijun b'en u q'ej toktoe'. As jatu koj la oleb' u q'ej toktoe' ti' itzaasale'.
6As atik uma'l u naj uva' Xhun ib'ii uva' ichaj tzan u Tiixhe'
7ti' ul talat isuuchil unq'a yole' sukuxo'l ti' u txijun tetz u qaanxelale', aq'al uva' kajayil chit o' tuk' unq'a tename' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u txijun tetz u qaanxelale'.
8Jit u Xhune' u txijun tetz u qaanxelale'. Pet a' u Xhune' u alol tetz isuuchil u yole' ti' uva' ab'il u txijun tetz u qaanxelale'.
9As tul kat ul u txijun tetz u qaanxelale' uva' ta'n chite' unch'i'til vatz u tx'ava'e',
10as atik u txijun tetz u qaanxelale' xo'l unq'a tename'. As k'uxh a'e' u cheesan tetz u vatz tx'ava'e' skajayil, as ye' kat texhla unq'a tename' u tijle'me'.
11As k'uxh a' ulkat xo'l vitename', as ye' kat k'ulpu ve'te' ta'n vitename'.
12Pet ab'il uve' kat niman as kat ik'ujb'a' ik'u'l sti', as a'e' kat oksan o' sme'al ik'aol Tiixh.
13As ye'l uva' tuk' koj itxumb'al umaj vatz tx'ava'illa aama as tuk' koj u tacha'v umaj uxhchil uva' kat ok o' sme'al ik'aol Tiixh. Pet tacha'v chit u Tiixhe' uva' kat ok o' sme'al ik'aol Tiixh.
14As u uxhchile' uva' nik'uchun kam b'anta'n u Tiixhe', as atik ve't sukuxo'l, as nimal ve't b'a'nil kat ib'ana, as nik tal ve't u jikla yole' te unq'a tename'. As kat teq'o ve't qaama tan ech nik ib'ane' eche' uve' nik ib'an u Tiixhe' tan a'e' unch'i'til viK'aol u Tiixhe'. Esti'e' kat teq'o ve't qaama ti' unq'a uve' nik ib'an Aak.
15As tal u Xhune' isuuchil unq'a yole' sti'. As ech tal ile': —Aake' uva' kat vala, uva' ech val ile': «Xekel tzan uma'l u uxhchil svi'. As nim talche' svi', tan atik chite' tul uva' ye'xnik itz'eb' in,»— ti'k u Xhune'.
16As ye' niya' u Tiixhe' ti' taq'at vib'a'nile' sqe, tan nim chit vib'a'nil Aake' sqi',
17tan b'a'ne' vitzaq'it Aake' uva' atik kan sukuxo'l ta'n u Moisés b'axa. Pet aal chit nim talchu ve't vib'a'nile' tuk' u jikla yole' uva' at sqi', as u uxhchil uva' ni val sete as a'e' u Jesucristo,
18tan ye'xheb'il kat ilon ika'y u Tiixhe'. Pet ta'n kuxh unch'i'til viK'aol Aake' uva' uma'l kuxh vitxumb'al Aake' stuk', as a'e' uve' kat alon isuuchil sqe.
Visuuchil u Jesús uva' ul tal u Xhune'
Mateo 3.11-12; Marcos 1.7-8; Lucas 3.15-17
19Unq'a iq'esal unq'a tename' tu u Jerusalén as kat ichaj b'en chajnaj ka'l unq'a nachol Tiixh tuk' ka't unq'a tiaal u Leví ti' b'en ich'otil te u Xhune'. As ech tal chajnaj ile': —¿Kam eejle'me' q'i?— ti'k chajnaj. As tal ve't u Xhune' isuuchil u tijle'me' te chajnaj.
20As ye' kat imuj u Xhune' yol. Pet jik chit kat tal u Xhune': —Jit ine' u Cristo,— ti'k u Xhune' tal te chajnaj.
21As ich'oti ve't chajnaj: —¿Ab'iste axh q'i uve' naale'? ¿Ma axh u Elías?— ti'k chajnaj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Xhune'. —¿Pet moj axh u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' la uli?— ti'k chajnaj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Xhune'.
22—¿Ab'iste ve't axh q'i uve' naale'? As al sqe, tan la qootzi ti' b'en qalat te unq'a chajol qetze'. ¿As kam u eejle'me' uve' la b'en qale'?— ti'k chajnaj.
23As ech tal ve't u Xhun ile': —A' u vijle'me' uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías, tul ech tal ile':
Tan ine' uva' nunsik'ine' tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech ni val ile':
«¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» ti'k u Isaías tal kan,—
ti'k u Xhune'.
24As a' unq'a fariseo chajon b'en unq'a naje' ti' ich'otil itzi' u Xhune'.
25As ech tal ve't unq'a naj ile' te u Xhune': —Asoj jit axh u Cristo, jit axh u Elías, jit axh u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' la uli, as ¿kam q'i uve' naaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'?— ti'k chajnaj.
26As ech tal ve't u Xhun ile': —Tan xe' kuxh a'e' ni vaq'kat ku' unq'a uxhchile'. Pet at uma'l u uxhchil sexo'l uva' ye' ootzimal u tijle'me' seta'n.
27As xekel ve't tzan svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaaput vixa'pe', tan nim talche' svi',— ti'k u Xhune'.
28As a' ib'ankat tu uma'l u tal tenam uve' Betania#1.28 As jit u Betania ni tale' uva' najlich u Jerusalén. Pet a' uma't u Betania uva' jalit u Jordán. jalit u nimla a'e' uve' Jordán. As tzitzi' nik taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'.
Ni tal u Xhune' u tijle'm u Jesús
29Ech ve't q'ejal stuul, as til ve't u Xhune' ijetz'en ok u Jesús sk'atz. As ech tal ve't u Xhun ile' xo'l unq'a tename': —¡Etiltaj, tan il Aak ile' uva' ech tatine' eche' kaneero' uva' niyatz'pu vatz u Tiixhe'! As Aake' chajel ve't tzan ta'n u Tiixhe' ti' ul isotzsal ipaav unq'a tename' skajayil.
30As Aake' uva' kat val sete uva' ech val ile': «Xekel tzan uma'l u uxhchil svi'. As atik chite' tul ye'xnik itz'eb' in,» ch'in kat vala.
31As mita'n in ootzin tetz Aak. Pet kat ul vaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', aq'al uva' la ootzil ve't Aak ta'n u kutename' uva' tiaal Israel,— ti'k u Xhune'.
32As ech tal u Xhun ile' unpajte: —Kat vil iku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu tu almika', eche' iku' ch'u'l umaj paroomaxh. As ul ik'ujb'a' ve't tib' tiib'a Aak.
33As tul ye'xnik vootzi Aak, as ma'tik talat u chajol vetze' sve uva' chajon tzan in ti' vaq'at ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e': «Ab'il uva' la eel iku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu stiib'a as la atin sk'atz, as Aake' la aq'on ve't ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',» ti'k sve.
34As a'e' kat vila. Esti'e' ni val sete uva' Aake' viK'aol u Tiixhe',— ti'k u Xhune' tal te unq'a tename'.
Nimolo u Jesús u Lixh tuk' u Lu'
35Ech q'ejal stuul, as atik ve't u Xhune' tuk' ka'va'l vichusulib'e' tzi' u a'e'.
36Tul til u Xhune' ipal u Jesús, as ech tal ve't ile': —¡Il Aak ile'! ¡As Aake' uva' ech tatine' eche' kaneero' uva' niyatz'pu vatz u Tiixhe'! As chajel ve't tzan Aak ta'n u Tiixhe' ti' ul isotzsal ipaav unq'a tename' skajayil,— ti'k u Xhune' tal te ka'va'l vichusulib'e'.
37As tul tab'i ve't chajnaj uva' tal u Xhune' ti' u Jesús, as taq' ve't kan chajnaj u Xhune'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús.
38As isuchq'i ve't tib' Aak. Isaji ve't Aak ka'va'l u naje' uva' xekik ti' Aak. As ich'oti ve't Aak itzi' chajnaj: —¿Kam nechuke'?— ti'k Aak tal te chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Rabí,#1.38 «Chusul» isuuchil u yole' uve' «Rabí.» katil jejle'lkat axh?— ti'k chajnaj.
39As ech tal Aak ile': —Si'unaj. Etiltaj,— ti'k Aak tal te chajnaj. B'en ve't chajnaj ti' Aak. B'ex til ve't chajnaj katil uve' atikkat Aak. As kaa ve't chajnaj k'atz Aak, tan kamal kajva'l oora ku' q'ii oon chajnaj k'atz Aak.
40As Lixh ib'ii uma'l u naje' uva' kat ab'in viyol u Xhune'. As xekeb' ve't naj ti' u Jesúse'. As a' u Lixhe' u titz'in u Simón uva' Lu'.
41As b'ex ichuk ve't u Lixhe' u Simón. As tul ilej naj u Simón uva' Lu', as ech tal naj ile': —¡Kat kulejlu ve't u Mesías!— ti'k naj, tan «Cristo» isuuchil u yole' uva' «Mesías.»
42As teq'o u Lixhe' u Simón sti'. B'ex ik'uch ve't naj u Jesús. Tul oon u Simón vatz u Jesús, as aalik ok Aak te naj. As ech tal ve't Aak ile': —Axh Simón, ik'aol Jonás, cheel jit ve't axh Simón. Pet axh ve't Cefas la ib'ane',— ti'k u Jesús, tan a' isuuchil u yole' uva' «Cefas» as «Lu'» tu kuyolb'al.
Nimolo u Jesús u Pi'l tuk' u Natanael
43Ech q'ejal stuul, as tal ve't u Jesús ib'en tu u Galilea. As tul oon ve't Aak, ilej ve't Aak uma'l u naj uva' Pi'l. As ech tal Aak ile' te naj: —Xekeb'en svi',— ti'k Aak.
44As a' tzaanajkat u Pi'le' tu u Betsaida, tan uma'l kuxh itenam naj tuk' u Lu'e' as tuk' u Lixhe'.
45As b'ex ichuk ve't u Pi'le' u Natanael. Tul ilej naj u Natanael, as ech tal naj ile': —Kat kulejlu ve't u uxhchile' uva' itz'ib'a kan u Moisés tuk' uva' tal kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As a'e' vil uva' Jesús, vik'aol u Xhu'le', uva' aa Nazaret,— ti'k u Pi'le'.
46As ech tal u Natanael ile': —¿La kol chit el ch'u'l umaj b'a'nla uxhchil q'a tu u Nazaret?— ti'k naj. Ech tal ve't u Pi'l ile': —¡Ko'on! ¡Kuxh ila!— ti'k naj.
47As tul til ve't u Jesús toon u Natanael sk'atz, as ech tal ve't Aak ile' ti' naj: —Il uma'l u tiaal Israel ile' uva' jik chit itxumb'al, tan ye'l yol nichuli naj,— ti'k u Jesús.
48As ich'oti ve't u Natanael te Aak: —¿Katil q'i ootzikat in?— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Ma'tik vilat axh jaq' uma'l u higuera tul ye'xnik oon u Pi'le' ti' amolole',— ti'k Aak tal te naj.
49Ech tal u Natanael ile': —Chusul, axhe' vil viK'aol u Tiixhe'. As axhe' u tijlenaal u kutename' uve' tiaal Israel,— ti'k naj.
50As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma nak'ujb'a' ak'u'l svi' ti' uva' kat val see uva' kat vil axh jaq' u tze'e' uva' higuera? Pet tuk val see, tan nime' uve' tuk eele' ti' uva' kat val see.
51As ech tal ve't u Jesús ile': —Tan jik chit tuk val sete, tan la etil uva' jajle'l ve't u almika'e'. As tuk etil ije'e' as iku' ch'u'l unq'a ángele' uva' tetz u Tiixhe' tiib'a vik'aol u naje'#1.51 As tul tal u Jesúse' u yole' uva' vik'aol u naje', as a' uva' tal Aak uva' itz'ib'a kan u Daniel 7.13-14: Kat unvatzk'a uma'l u vatzik' aq'b'al as kat vil iku' ch'u'l uma'l u naj tu u suutz' tu almika'. As kat ul ve't k'atz uma'l u q'esla naj. As kat aq'ax ok vatz u q'esla naje'. As kat aq'pu ve't tijle'm ti' unq'a tename' ti' unq'a yolb'ale' skajayil, as ni toksal ve't iq'ii. As ye'l ve't iya'teb'al u tijle'me' la ib'ane', as ye'xheb'il la oleb' sti'. ti' ilochpe',— ti'k u Jesús.#1.51 Chuk tu u O't Testamento: Génesis 28.12.