Malakhi 4:6

Malakhi 4:6 SWT

Uyawuguculela tinhlitiyo taboyise kubantfwababo, netinhlitiyo tebantfwana kuboyise; ngaphandle kwaloko ngiyawuta ngitewushaya lelive ngesicalekiso.”
SWT: Siswati 1996 Bible
Share