Malakhi 4:3

Malakhi 4:3 SWT

Lapho-ke niyawubagcobagcoba phansi lababi; bayawuba lutfuli ngaphansi kwetinyawo tenu ngalelo langa lengiyawulungisa ngalo konkhe,” kusho Simakadze longuSomandla.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share