Malakhi 4:2

Malakhi 4:2 SWT

Kodvwa kini lenilesabako Libito lami, lilanga lekulunga liyawuphuma linekuphilisa etimphikweni talo. Niyawuphuma nitjakadvule njengemankhonyane lakhululwe etisingeni tawo.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share