Malakhi 3:5

Malakhi 3:5 SWT

“Ngako, ngiyawusondzela kini kutakwehlulela. Ngiyawushesha kutsi ngifakaze ngimelane netangoma, netiphingi, nabofakazi bemanga, ngimelane nalabo labadlelela tisebenti emaholo ato, labo labacindzetela bafelokati netintsandzane, bemuke betive emalungelo abo, kodvwa bangangesabi mine,” kusho Simakadze longuSomandla.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share