Malakhi 3:2

Malakhi 3:2 SWT

Kodvwa ngubani nje longamelana nelilanga lekufika kwakhe? Ngubani longema ekubonakaleni kwakhe? Ngobe uyawufanana nemlilo wemcengi nome nensipho yemgezi.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share