Malakhi 3:13

Malakhi 3:13 SWT

Simakadze utsi: “Nikhulume kimi emavi lanelulaka nalabuhlungu. “Noko niyabuta nitsi: ‘Sikhulumeni lokumelene nawe?’
SWT: Siswati 1996 Bible
Share