Malakhi 2:9

Malakhi 2:9 SWT

“Ngako-ke mine senginente nedzeleleka natfotjiswa embikwabo bonkhe bantfu, ngobe anikatilandzeli tindlela tami, kodvwa nine niyaye nikhetse bantfu nanisebentisa umtsetfo.”
SWT: Siswati 1996 Bible
Share