Malakhi 2:6

Malakhi 2:6 SWT

Sifundziso lesiliciniso sasisemlonyeni wakhe, kute inkhohliso leyatfolakala etindzebeni temlomo wakhe. Wahamba nami ngekuthula nangebucotfo, wakhipha labanyenti esonweni.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share