Malakhi 2:2

Malakhi 2:2 SWT

Naningalaleli, futsi naningatimiseli ngenhlitiyo yenu kutsi nihloniphe Libito lami, ngitanitfumelela sicalekiso, netibusiso tenu ngiticalekise. Yebo, vele sengiticalekisile, ngobe anikatimiseli enhlitiyweni yenu kutsi ningihloniphe,” kusho Simakadze longuSomandla.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share