Malakhi 2:14

Malakhi 2:14 SWT

Niyabuta nitsi: “Leni?” Kungobe Simakadze abengufakazi emkhatsini wakho nemfati webusha bakho, ngobe awuketsembeki kuye, nome yena usengumkakho, umfati wesivumelwane semshado.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share