Malakhi 2:12

Malakhi 2:12 SWT

Umuntfu lowenta loko, nome ngabe ngubani, shangatsi Simakadze angamsusa emathendeni akaJakobe, lite nome ngabe uyayiletsa iminikelo kuSimakadze longuSomandla.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share