Malakhi 2:10

Malakhi 2:10 SWT

AsinaBabe munye sonkhe yini? Asidalwanga nguNkulunkulu munye yini? Pho, sisihlambalatelani lesivumelwane sabokhokho betfu ngekungetsembeki kwetfu lomunye kulomunye?
SWT: Siswati 1996 Bible
Share