Mateo 1
GYMNT

Mateo 1

1
Jesu mräkä känekäne
(Lucas 3.23-38)
1Jesukristo mräkä känekäne jrei Davikri amne Abrahamkri abko nere:
2Abraham abko Isaac rün,
Isaac abko Jacob rün,
Jacob abko Judá rün amne
Judá etbakantre mda mda rün arato,
3Judá abko Fares amne Zara rün amne,
Fares btä Zara meye abko Tamar,
Fares abko Esrom rün amne,
Esrom abko Aram rün,
4Aram abko Aminadab rün amne,
Aminadab abko Naasón rün amne,
Naasón abko Salmón rün,
5Salmón abko Booz rün,
(Booz ne meye abko Rahab. Rahab ne abko ñakare israelita.)
Booz abko Obed rün,
(Obed meye abko ni ñakare israelitare kädian nämane Rut.)
Obed abko Isaí rün amne,
6Isaí abko jrei David rün.
Jrei David abko Salomón rün.
(Salomón ne meye abko nämane käne Uríabe.)
7Salomón abko Roboam rün,
Roboam abko Abías rün,
Abías abko Asa rün,
8Asa abko Josafat rün amne,
Josafat abko Joram rün amne,
Joram abko Uzías rün,
9Uzías abko Jotam rün amne,
Jotam abko Acaz rün amne,
Acaz abko Ezequías rün,
10Ezequías abko Manasés rün amne,
Manasés abko Amón rün amne,
Amón abko Josías rün,
11Josías abko Jeconías amne mräkä mda mda rün,
(Jeconías näire abko nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate.)
12Abti nükaninta kä Israelite,
yebti abko Jeconías abko Salatiel rün,
Salatiel abko Zorobabel rün,
13Zorobabel abko Abiud rün amne,
Abiud abko Eliaquim rün amne,
Eliaquim abko Azor rün,
14Azor abko Sadoc rün,
Sadoc abko Aquim rün amne,
Aquim abko Eliud rün,
15Eliud abko Eleazar rün amne,
Eleazar abko Matán rün amne,
Matán abko Jacob rün,
16Jacob abko José rün.
José ne mden abko ben María namani.
María ne mden abko Jesu meye amne,
Jesu ne mden abko ie nita Kristo niere.
17Ne aisete Abraham näire nebebe jrei David näire nitre israelita ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri. Yebti David näire abti nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate, ye näire nitre israelita ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri arato. Abti nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate ye täbti nitre ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri nebe Kristo därebare ye näire.
Jesukristo därebare
(Lucas 2.1-7)
18Jesukristo därebare abko nakaninkä krörö: Jesu ngämi därere, känenkri María, Jesu meye abko nämane mikani jakrä kwärikwäri Josébe. Akwa María ngämi nebe Josébe, ye känenkri María ñan namani mobe, bren kwe kisete Ngöbö Üai Deme köböire. 19Angwane José, ben María rabadre, José ye abko nämane nüne metre Ngöbö ngwärekri amne ñan tö namani María mikai ene ni jökrä ngwärekri, aisete María tuadremetre kwe kä bube tiebe abko namani nütüre.
20Ye erere José jatanina nuene, btäräbe angele ni Dänkienkwe jatani, käkwe niebare krörö köböre ie:
José, jrei David mräkä, makwe ñan kä jürä ngwian jabtä María kare ngäbti ja nän mukore, ñobtä ñan angwane ngäbäkre rabadi kwe, ye abko namani btä Ngöbö Üai Deme di kri köböire. 21Mdakäre abko, ngäbäkre däredi brare Maríakwe ye abko makwe kädian Jesu,#1.21 Jesu abko käta ni Dänkien Ngöbö tä ni dentari niere hebreore. ñobtä ñan angwane juta kwe ngite ngite kukwe kämekäme kisete, ye abko niarakwe dianditari, aisete makwe kädian kore. Abko kore se, niebare angelekwe Joséye.
22Ni Dänkien abko käkwe blitabare kira niara kukwei niekä köböire, ye erere rabadre bare täte, abkokäre kukwe nakaninkä kore. Kukwe niebare ni Dänkienkwe abko tä tikani krörö niara Kukweibtä:
23Meri iti kaibe deme ñan rabadi mobe bren kwe kisete amne ngobo rabadi iti kwe.
Ngäbäkre ye abko kädiandi Emanuel, Isaías 7.14
abko niebare ni Dänkienkwe. (Emanuel abko “Ngöböta nibe” nieta.)
24Yebti José nükaninta ngwäte angwane, angelekwe dre dre nuemna ie, ye erere nuenbare kwe, käkwe María kani ngäbti ja nän mukore. 25Akwa María ngobo ngämi därere kwe, ye känenkri namanintre ñakare jabe abti ngobo därebare kwe. Ngäbäkre ye abko Josékwe kädiani Jesu.

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Kukwe kuin ngöbökwe