Parallel
1
Opskrif
1'n Uitspraak van die Here wat Hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het.
Habakuk se klag: Onreg
2Hoe lank moet ek om hulp roep
voordat U hoor, Here,
moet ek by U bly kla oor geweld
voordat U red?
3Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word,
waarom kyk U toe as daar soveel ellende is?
Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld,
en word daar getwis en gebaklei.
4Die wet het nie meer krag nie,
en daar geskied nie meer reg nie.
Slegte mense het die oorhand oor die goeies,
en so word die reg verkrag.
Die antwoord van die Here: Ek gaan iets doen
5Die Here het geantwoord:
Kyk na die ander nasies:
julle sal verstom staan oor wat julle sien.
Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo
as dit vir julle vertel word nie.
6Ek gaan die Galdeërs laat kom,
die wrede, woeste nasie
wat dwarsoor die aarde rondtrek
om lande te verower wat nie hulle s'n is nie.
7Hulle is 'n nasie wat vrees en ontsag inboesem,
hulle ken net een wet, een trots, hulle eie.
8Hulle perde is vinniger as luiperds,
vuriger as honger wolwe.
Hulle ruiters kom aan op 'n galop,
hulle kom van ver af,
hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet.
9Hulle hele leërmag kom om verwoesting te saai,
hulle kom aangestorm soos die oostewind
en maak krygsgevangenes bymekaar soos sand.
10Die Galdeërs dryf die spot met konings
en lag maghebbers uit.
Hulle lag oor al die vestingstede:
hulle gooi grondwalle teen die stede op en neem hulle in.
11Dan jaag hulle verder, hulle trek verby soos die wind.
Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag sy god.
Habakuk se tweede klag: Waarom bly U stil?
12U is tog van altyd af daar, Here;
U is my heilige God;
ons sal nie sterwe nie.
U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek,
U, ons Rots, het hulle die mag gegee om ons te straf.
13U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word,
U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie!
Waarom doen U dan niks aan die trouelose mense nie,
waarom bly U stil wanneer slegte mense dié vernietig
wat beter as hulle is?
14Hoe kan U mense behandel asof hulle visse is,
asof hulle kruipende insekte sonder leier is?
15Die Galdeërs vang mense met hoeke,
trek hulle vas in nette,
maak hulle bymekaar in treknette,
en juig en jubel oor die vangs!
16Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette,
brand wierook vir hulle treknette,
want deur die nette leef hulle in weelde
en het hulle volop kos!
17Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skud,
om nasies meedoënloos om die lewe te bring?