Parallel
2
Die stamvaders
1Hier volg die name van die seuns van Israel: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad en Aser.
Die nageslag van Juda
3Die seuns van Juda was Er, Onan en Sela, die drie wat vir hom gebore is uit sy Kanaänitiese vrou Bat-Sua. Er, Juda se oudste seun, het die Here mishaag en Hy het hom laat sterwe. 4Juda se skoondogter Tamar het vir hom Peres en Serag in die wêreld gebring. Hy het dus altesaam vyf seuns gehad.
5Die seuns van Peres was Gesron en Gamul, 6en die seuns van Serag was Simri, Etan, Heman, Kalkol en Darda, vyf altesaam.
7Die seun van Karmi was Akan wat hom aangematig het om te vat wat aan die Here gewy was en so die dood oor Israel gebring het. 8Die seun van Etan was Asarja.
9Die seuns wat vir Gesron gebore is, was Jeragmeël, Ram en Kaleb. 10Ram was die vader van Amminadab, en Amminadab was die vader van Nagson, die heerser oor die Judeërs. 11Nagson was die vader van Salmon, Salmon die vader van Boas, 12Boas die vader van Obed, en Obed die vader van Isai. 13Isai was die vader van Eliab sy oudste, Abinadab sy tweede seun, Samma sy derde, 14Netanel sy vierde, Raddai sy vyfde, 15Osem sy sesde en Dawid sy sewende seun.
16Hulle susters was Seruja en Abigal. Seruja se drie seuns was Abisai, Joab en Asael. 17Abigal was Amasa se ma en sy pa was Jeter die Ismaeliet.
18Gesron se seun Kaleb was die pa van 'n dogter, Jeriot, by sy eerste vrou, Asuba. Jeser, Sobab en Ardon was ook haar seuns. 19Na Asuba se dood het Kaleb met Efrata getrou, en sy het vir hom Gur in die wêreld gebring. 20Gur was die vader van Uri, en Uri van Besaleël. 21Later het Gesron met 'n dogter van Makir, voorvader van Gilead, getrou. Gesron was toe sestig jaar oud, en sy vrou het Segub vir hom in die wêreld gebring. 22Segub was die vader van Jaïr, wat drie en twintig dorpe in Gilead besit het. 23Gesur en Aram het die tentdorpe van Jaïr verower saam met Kenat en sy buitedorpe, sestig dorpe in totaal. Hulle was almal seuns van Makir, vader van Gilead. 24Na Gesron se dood het Kaleb gemeenskap gehad met Efrata, 'n vrou van sy vader Gesron, en sy het vir hom Asgur, die vader van Tekoa, in die wêreld gebring.
25Die oudste seun van Gesron, Jeragmeël, se seuns by Agija was Ram, die oudste, en verder Buna, Oren en Osem. 26Jeragmeël het nog 'n vrou gehad. Haar naam was Atara, en sy was die ma van Onam.
27Ram, die oudste seun van Jeragmeël, se seuns was Maäs, Jamin en Eker. 28Onam se seuns was Sammai en Jada, en Sammai se seuns was Nadab en Abisur. 29Die naam van Abisur se vrou was Abihajil, en sy het vir hom Agban en Molid in die wêreld gebring. 30Die seuns van Nadab was Seled en Appajim, maar Seled het kinderloos gesterf. 31Appajim het 'n seun Jisi gehad. Jisi se seun was Sesan, en Sesan was die vader van Aglai.
32Jada se seuns was Agi, Sammai, Jeter en Jonatan. Jeter het kinderloos gesterf. 33Jonatan se seuns was Pelet en Sasa. Hierdie mense was almal nakomelinge van Jeragmeël.
34Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters. Hy het 'n Egiptiese slaaf met die naam Jarga gehad, 35en hy het toe 'n dogter van hom met sy slaaf Jarga laat trou. Sy het vir Jarga 'n seun Attai in die wêreld gebring. 36Attai was die vader van Natan, Natan die vader van Sabad, 37Sabad van Eflal, Eflal van Obed, 38Obed van Jehu, en Jehu die vader van Asarja. 39Asarja was die vader van Geles, Geles van Elasa, 40Elasa van Sismai, Sismai van Sallum, 41Sallum van Jekamja en Jekamja die vader van Elisama.
42Die geslag van Kaleb, Jeragmeël se broer, was soos volg: Mesa, sy oudste seun, was die vader van Sif, terwyl die seun van Maresa die vader van Hebron was. 43Die seuns van Hebron was Korag, Tappuag, Rekem en Sema. 44Sema was die vader van Ragam, vader van Jorkoam. Rekem was die vader van Sammai. 45Sammai het 'n seun Maon gehad, en Maon was die vader van Bet-Sur. 46Kaleb se byvrou Efa het vir Garan, Mosa en Gases in die wêreld gebring. Garan was die vader van Gases. 47Die seuns van Jodai was Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa en Saäf. 48Nog 'n byvrou van Kaleb, Maäka, het vir Seber en Tirgana in die wêreld gebring. 49Sy het ook vir Saäf, vader van Madmanna, en vir Sewa, vader van Makbena en Giba, in die wêreld gebring. Aksa was 'n dogter van Kaleb. 50Dit dan was Kaleb se nakomelinge.
Die seuns van Gur, die oudste seun van Efrata, was Sobal vader van Kirjat-Jearim, 51Salma vader van Betlehem, en Garef vader van Bet-Gader. 52Uit Sobal vader van Kirjat-Jearim het gekom: Reaja, die helfte van Managat se mense, 53en die volgende geslagte van Kirjat-Jearim: die Jitreërs, Puteërs, Sumaners en Misraners. Uit hulle het die Soraners en Estaolers voortgekom. 54-55Betlehem, die Netofaners, Atrot-Bet-Joab, die ander helfte van Managat se mense, die Soreërs, en die skrywersgeslagte wat in Jabes woon, naamlik die Tirateërs, Simateërs en Sukateërs, was nakomelinge van Salma. Hulle is die Keniete wat van Gammat vader van Bet-Rekab afstam.