Johaanas 1
HNS

Johaanas 1

1
Parmeswar ke Baat iensaan bhail
1Sansaar howe se pahiele Koi raha. Okar naam Baat raha. Oe Parmeswar ke saath rahat raha aur oe Parmeswar raha. 2Soeroe se oe Parmeswar ke sanghe raha. 3Har ek tjiedj Baat dwaara oetpan bhail hai aur okare dwaara sab koetjh banaawal gail hai. 4Okare me Parmeswar ke djiewan raha. Ie djiewan iensaan logan khaatien djaise andjor raha. 5Ie andjor andhiaar me aail, aur andhiaar oke na hataai paawat raha.
6Ek dien Parmeswar ekgo sanesia pathaais. Okar naam Johaanas raha. 7Oe aail manai log se bataawe kie Parmeswar ke Andjor Ke hai, djeme sab koi okar sanesa soenke Andjor me bieswaas kare. 8Johaanas Andjor na raha, bakie okar kaam raha manai logan se Andjor ke biese me bataawe ke. 9Ie sattja Andjor doenia me aaike sab iensaan logan ke samadjh me andjor dewe hai.
10Oe doenia me rahat raha. Aur tjaahe doenia okare dwaara banaawal gail raha, tabbo iensaan logan oke na pahietjaanies. 11Oe aapan des me aur aapan djaatie ke paas aail, aur tabbo oesab oke na apanaais. 12Bakie dje bieswaas karke oke apana leis hai, oe ohielogke hak deis hai Parmeswar ke larkan howe khaatien. 13Oesab na paidaais dwaara Parmeswar ke larka howe hai, aur bhie na manai ke sotj-bietjaar se kie to mardaana dwaara, bakie Parmeswar oesabke Baap hai.
14Ek dien Baat iensaan hoi gail aur koetjh tem khaatien hamlogke saath rahat raha. Hamlog Parmeswar ke maahaanta okare me dekhlie. Oe Pieta Parmeswar ke ekahie Beta hai, aur okar diel bhalaai aur sattjaai se bharal hai. 15Parmeswar ke sanesia Johaanas okar biese me hausiela se bolies kie: „Ham ehie Aadmie ke biese me batailie rahielie kie: ‘Oe hamare baad aaiga, aur oe hamse pahiele raha. Ohie se oe hamse barka hai.’ ”
16Okar poera bietjaar dwaara hamlogke doharaaike okar biesaal bhalaai mielal hai. 17Parmeswar Mosas dwaara aapan kaanoen deis raha. Okar bhalaai aur sattjaai Jiesoe Kriest dwaara aail hai. 18Koi na Parmeswar ke dekhies hai. Bakie okar ekahie Beta ose ek hai, aur oe hamlogke djanaais hai kie oe kaisan hai.
Johaanas ke gawaahie apane ke aur Jiesoe ke biese me
(Mateas 3:1-12; Markas 1:1-11; Loekaas 3:1-23)
19,20Ek dien Israel ke dharam ke barkwan Jeroesaalem sahar se ekaat agwan aur Lewie log#1:19 Lewie log Jaakob ke beta Lewie ke koel me ke raha. Oesab agwan aur agwan ke kamkartan raha. ke Johaanas dopoe kare waala ke paas pathaais. Oesab maangat raha djaane kie oe ke hai. Tab Johaanas oesabke djanaai deis kie: „Ham Kriest na baatie.” 21Tab oesab poetjhies: „Tab toe ke baate? Toe Elia baate?” Tab oe bolies: „Ham na baatie.” Tab oesab poetjhies: „Toe Parmeswar ke doesar sanesia baate djaun aawat?” Tab oe bolies: „Ham ohoe na baatie.” 22Tab oesab poetjhies: „Tab toe ke baate? Hamlogke tjaahie aapan barkwan se tor baare me koetjh bataawe ke. Toe apane ke biese me ka bole hai?” 23Tab Johaanas Parmeswar ke sanesia Jasaaja ke baat se djabaab deis kie: „Hamaar aawaadj maidaan me soena hai aur ham bolaaila: ‘Prabhoe aaiga, aapan diel okar khaat tajaar kar.’ ”
24Hoewa par koetjh Fariesie#1:24 Fariesie logan Israel des me bahoet dharmie raha. log bhie raha. 25Oesab Johaanas se poetjhies: „Djab toe Kriest, Elia aur oe doesar sanesia na baate, tab ke toke hoekoem deis dopoe kare ke?” 26Tab oe bolies: „Ham paanie se dopoe kariela. Bakie ie djhoend me ekgo aadmie thara hai aur toelog oke na djaane hai. 27Oe hamare baad aapan kaam soeroe kariega. Aur oe hamse etana barka hai kie ham okar djoeta khole laaik na baatie.”
28Ie sab tjiedj bhail djab Johaanas Jordaan nadie me dopoe karat raha. Oe djagaha nadie ke habara Betaania gaaw ke nagietj hai.
29Biehaan bhaile Johaanas Jiesoe ke aawat dekhies. Tab oe hoewa ke manai log se bolies kie: „Dekh, Parmeswar ke bhera ke Battja aawe hai. Oe doenia bhar ke manai log ke paap hataaiga. 30Okare biese me ham batailie rahielie kie: ‘Hamare baad ekgo aadmie aaiga djaun hamse pahiele raha aur oe hamse barka hai.’ 31Ham na djaanat rahielie kie oe Ke hai. Ham ailie paanie se dopoe kare djeme Israel ke djaatie djaane kie oe Ke hai.”
32,33Oe bhie bolies: „Parmeswar hamke pathaais raha dopoe kare ke aur oe hamse bataais: ‘Djab toe Pawietr Aatma ke ek aadmie ke oeppar baithat dekhiehe, tab djaan djaihe kie ohie manai log ke Pawietr Aatma se dopoe kariega.’ 34Ham ie sab dekhlie hai, ohie se ham gawaahie deila kie oe Parmeswar ke Beta hai.”
Jiesoe ke pahiela tjela log
(Mateas 4:18-20)
35Biehaan bhaile Johaanas phien ohie djagaha par raha, aur okar tjela me se doeigo okar sanghe raha. 36Tab djab oe Jiesoe ke aawat dekhies tab phien se bolies kie: „Dekh, oe Aadmie Parmeswar ke bhera ke Battja hai.” 37Tab oe doei tjela ie baat soenke Jiesoe ke paatjhe tjale lagal. 38Tab djab Jiesoe ghoemke taakies tab poetjhies: „Ham toelogke khaat kaun tjiedj karie?” 39Tab oesab poetjhies: „Rabie, aap kaaha rahe hai?” („‘Rabie”’ ke matlab „‘maastar”’ hai). 40Tab oe bolies: „Tjal dekh.” Oelog okare sanghe gail aur dekhies oe kaaha rahe hai. Lagbhag tjaar badje sandjha raha aur oesab oe dien Jiesoe ke sanghe rahie gail.
41Oe doeno me se ekgo ke naam Andreas raha. Oe Siemon Petras ke bhaai raha. 42Tab Andreas toerant aapan bhaai ke khodjies aur bolies: „Hamlog Masieh ke paai gailie hai.” (Masieh ke matlab bhie Kriest hai). 43Aur oe aapan bhaai ke Jiesoe ke paas legail. Tab Jiesoe oke taakke bolies: „Toe Johaanas ke beta Siemon baate. Bakie tor naam Kefas rahiega.” Ie naam doesar bhaasa me „‘Petras”’ hai, aur ekar matlab „‘patthar”’ hai.
44Ek rodj baad Jiesoe maangies Gaalielea diehaat djaai. Tab djaai se pahiele oe Fielepas ke bhetaail aur bolies: „Aaw tjal hamare saath.” 45Fielepas djaise Andreas aur Petras Betsaaida sahar me rahat raha.
46Tab Fielepas gail Naataanaajel ke laawe aur ose bolies: „Hamlog oe aadmie ke pailie hai djekar biese me Mosas aur doesar sanesian Parmeswar ke poestak me liekhies raha. Okar naam Jiesoe hai. Okar baap Josaf hai aur oesabhan Naasaaret sahar ke hai.” 47Tab Naataanaajel bolies: „Ekko attjha tjiedj Naasaaret me thoro hai?” Tab Fielepas bolies: „Aaw tjalie dja dekhe.”
48Tab Jiesoe djab Naataanaajel ke aawat dekhies, tab bolies: „Dekh, oe ekgo sattja Israel ke aadmie hai, oe safa sotj-bietjaar waala hai.” 49Tab Naataanaajel ie baat soenke poetjhies: „Toe hamme kaaha se djaane hai?” Tab Jiesoe bolies: „Fielepas ke bolaawe se pahiele ham djaanat rahielie kie toe aapan adjier ke per ke tare rahiele.” 50Tab Naataanaajel bolies: „Maastar djie, aap Parmeswar ke Beta baate! Aap Israel ke Raadja baate!” 51Tab oe bolies: „Hamaar baat dwaara toe hamare me bieswaas kare hai. Toe auro barka kaam dekhiehe. Soen, ham satj boliela kie toelog dekhiehe kaise swarag khoelie aur Parmeswar ke parie log nietje aai djaai iensaan ke Beta#1:51 Prabhoe Jiesoe apane ke ‘iensaan ke Beta’ bolaawat raha. lage.”

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Hindustani, Caribbean

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.