Génesis 1
CNI

Génesis 1

1
Intantacarori Tasorentsi yovetsicaquero maaroni timayetatsiri
1Ari intacaro Tasorentsi yovetsicaquero inquite aisati quipatsi. 2Ora quipatsi te onconijateniji, tecatsi timatsine. Iojatani incajare saanajatatsiri aisati otsimoirotasanotini catsini. Ora Ishire Tasorentsi oshevatapinita jenioquiji, amenacoventantarori.
3Impoiji icanti Tasorentsi: “Onquitaiteanaqueta.” Irosati oquitaiteantanaca.
4-5Ari ineaquero ocameetsatasanotaque. Irosati inashitacantacaro tsimoirori. Ora tsimoirotatsiniri ipajitaquero “tsiteniri”. Iroquea quitaitetanaintsiri ipajitaquero “quitaiteri”. Ari omoncarataca aparo quitaiteri.
6Ari icanti aisati: “Ontimanaqueta mencori nashitacayearoneri nija, onashitantanaqueari.” Ari omatanaca.
7Ari inashitacaacaro nija ishaavijiiniri aisati jenoquiniri. 8Ipajitaquero otiminta mencori “inquite” Ari omoncaratanaca apite quitaiteri.
9Ari icanti aisati: “Ampatojatanaqueata nija ishaaviji ompirijaiteantanaqueari.” Irosati apatojatantanaca. 10Ipajitaquero apatojatanainchari “incajare” Aisati ipajitaquero pirijatanaintsiri “quipatsi” Ari ineacameetsataquero maaroni oca imataqueri.
11Impoiji icanti aisati: “Oshiocayetanaqueta quipatsiqui paitapeerica panquirentsiyetatsine, oitsoquiyetatsiri aisati inchatopee chochoquiyetatsineri; onashiyetanaquea maaroni.”
12Ari omatanaca oshiocayetanaque maaroni paitapeerica oitsoquiyetatsiri aisati inchatopee chochoquiyetatsiri. Ari ineacameetsataquero. 13Ari omoncaratanaca mava quitaiteri.
14-15Ari icanti aisati: “Intimayetanaqueta inquitequi quitaiteacoteroneri quipatsi, nashitacayearoneri quitaiteri jero tsiteniri. Aisati iriotaque iotacaajeiterineri quitaiteripee, osarentsipee jeri cashiripee.” Ari imatanaca itimayetanaque.
16Yovetsicaque apite antearitatsiri oreatsineri: yora anteari oreatsineri quitaiteriqui aisati irijaniqui quitasantetatsineri tsiteniriqui jeri impoquiropee quitaporoquitatsineri. 17-18Ari yoaqueri Tasorentsi jenoqui quitaiteacoterone quipatsi oreatsineri quitaiteriqui aisati quitasantetatsineri tsiteniriqui, nashitacayearoneri. Ari ineacameetsajeitaqueri maaroni yovetsicayetaqueri. 19Ari omoncaratanaca 4 quitaiteri.
20Ari icanti aisati: “Intimayetanaqueta nijaasatipee nashiyetachaneri, aisati inquempejeitanaquea iriori vanquiyetachaneri.” Ari itimayetanaque maaroni. 21Yovetsicaqueri antearitasanoyetatsiri incajaresati aisati maaroni nijaasatipee jeri vanquiyetachari. Ari ineacameetsajeitaqueri maaroni. 22Irosati itasoncaventantacari, icanti: “Pishequiasanojeitanaque catsini, pintsoteanaquero pintimantayetanaquearo incajarepee. Aisati inquempetanaquea vanquiyetachari irishequiasanojeitanaque iriori, intsoteanaquero maaroni quipatsipeequi.” 23Ari omoncaratanaca 5 quitaiteri.
24Ari icanti aisati: “Irishequiasanojeitanaque poshiniripee, virantsipee, coquiyetatsiri aisati noshicayetachaneri quipatsiqui” Irosati yoshequiasanojeitantanaca. 25Ari ineacameetsajeitaqueri maaroni yovetsicajeitaqueri.
26Impoiji icanti Tasorentsi: “Tsame avetsiqueta iriori atiri. Inquempetaquee arori. Iriotaque pincatsariventajeiterineri maaroni incajaresatipee, tsimeeripee, ivirayeetari, coquiyetatsiri aisati noshicayetachari quipatsiqui.” 27Yovetsicantacariri atiri, yovetsicaqueri shirampari aisati tsinane, ishiacantaca iriori. 28Ari itasoncaventaqueri, icanti: “Irishequiasanojeitanaque catsini pitomipee, intsoteanaquero intimayetanaque quipatsipeequi; impincatsariventajeiteri poshiniripee, camatsayetatsiri, vanquiyetachari aisati nijaasatipee, maaroni.”
29Icantiri aisati: “Pamene, nopajeitaquempiro maaroni panquirentsipee timayetatsiri oitsoqui shiocayetatsiri quipatsiqui aisati inchatopee timayetatsiri chochoquipee. Irotaque poajeiteari. 30Iro cantaincha nopajeitaqueri inchashiyetatsiri iroajeiteari poshiniripee, coquiyetatsiri, noshicayetachari quipatsiqui jeri vanquiyetachari.” Irotaque icantaqueriri. Ari omatanaca.
31Ari ineacameetsajeitaquero yovetsicajeitaqueri, omoncaratanaca 6 quitaiteri.

© 2008, 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.