Isanquienare Joa 1:51

Isanquienare Joa 1:51 CNINT

Queario oca nocantimpiri. Aitaque pineaquero coajica inquite tsompoina. Pineaqueri inampire Tasorentsi iraniireashitena, iroancanajea aisati. Tempa naro poneachari inquitequi, natiritapaaque.
CNINT: Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito
Share