Isanquienare Joa 1:14

Isanquienare Joa 1:14 CNINT

Tempa Tasorentsi ini yora Ashitarori Irineane: iponeanaca inquitequi, yatiritapaaque, itimimojeitapaaquee aca quipatsiqui. Yashi yoiro ineshinoncajeitaquee, queariotasanotaque oca yoamejeitaqueeri. Noneajeitavaqueri narori ipincatsaritasanotaque, iquempetacari Tasorentsi; tempa iriotaque itomi irapintite.
CNINT: Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito
Share

Isanquienare Joa 1:14

Share