Mako 1
GMN

Mako 1

1
Uŵilizyi wa Yohane Mbatizi
(Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Yh 1:19-28)
1Kutatika kwa Uthenga Uweme wa Yesu Kristu, Mwana wa Mulungu. 2#Mal 3:1 Ngani Malembo a Mneneli Yesaya onena kuti, “Mulungu olaŵila kuti,
‘Nikatume mtumiki wangu pa nthangu panu
kuti akawamye mseu wakuti mukapitemo.’
3 # Ysa 40:3 Lizu ya oŵilikizya mu malambo, kuti,
‘Wamyani mseu wakuti akapitemo Leza
Lungamikani mseu wakuti azepitemo.’”
4Zamene izi zechitika chendi pechifwika Yohane Mbatizi mu malambo, notatika kuŵilizya. Enzouzya ŵanthu kuti, “Lekani viipa vanu, mubatiziwe, na kuti Mulungu akulekeleleni ku machimo ŵanu.” 5Ŵanthu ofumila mu chalo cha Yudeya na a ku Yelusalemu enzokuya kwake. Wove enze kuti akaulula machimo ŵawo, yove enzowabatiza mu mumana wa Yolodani. 6Yohane enzovwala vovwala va usako wa ngamila, nomangila muluunda bande wa chikumba. Chakulya chake chenze zombe na uchi wamsanga. 7Mukuŵilizya kwake enze kuti, “Pa vuli pangu pakuza munthu muyakine wamphamvu wopula newo, mwakuti newo nine wosawamila kuŵelama no masula myando za nkhwaŵilo zake. 8Newo nukubatizani na manzi, koma yove azekubatizeni na Mzimu Utuŵa.”
Kubatiziwa na kuyezyewa kwa Yesu
(Mt 3:13-4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13)
9Paliyopite nsita ikulu Yesu ewela kufumila ku Nazaleti, ku munzi wa ku Galileya, nipo Yohane embatiza mu mumana wa Yolodani. 10Penzofuma mu manzi Yesu ewona Kululu kwekezuka, na Mzimu Utuŵa eseluka pa yove ngani nkhunda. 11Tetyo kwimvwika malizu kufumila Kululu kuti, “Wewo niwe Mwana wangu wotemweka. Nusangalala nawe ngako.”
12Nsita yamene iyo Mzimu Utuŵa etwala Yesu ku malambo. 13Kwechinkhala masiku makumi anai, penzoyezyewa na Satana. Kwenze nyama za msanga, koma angelo enzomuyavya.
Yesu otatika nchito yake ku Galileya
(Mt 4:12-22; Lk 4:14,15; 5:1-11)
14Yohane pechipozewa mu ndende, Yesu eluta ku Galileya kuyoŵilizya Uthenga Uweme wa Mulungu. 15Enze kuti, “Nsita yakwana; Ufumu wa Mulungu uli pafupi. Lekani viipa vanu nochetekela Uthenga Uweme uyu.”
Yesu oita okata masaŵi anai
(Mt 4:18-22; Lk 5:1-11)
16Yesu penzoyenda mu mbali mwa Chimumana cha Galileya, ewona ŵanthu aŵili, Simoni na mkwawo Andeleya, enzopoza makombe pa manzi, pakuti enze okata masaŵi. 17Yesu eŵauzya kuti, “Mwewo munikonkhe, nikakusambizyeni kunkhala okata ŵanthu noŵaleta ku Ufumu wa Mulungu.” 18Pameneapo esiya makombe ŵawo nomukonkha.
19Pechiyenda patontho Yesu ewona Yakobe na Yohane ŵana ŵa Zebediyo, aŵa enze mu ngalawa, enzowamya makombe ŵawo. 20Nsita yamene iyo yove eŵaita. Pameneapo eŵasiya mu ngalawa ausu wawo a Zebediyo pamo na ŵanthu aganyu, nokonkha Yesu.
Yesu ochizya munthu wokatiwa na chiŵanda
(Lk 4:31-37)
21Wonse aŵa eluta ku Kapilinamu. Peifwika nsiku ya Sabata, Yesu eloŵa mu kachisi wa Ayuda notatika kusambizya. 22Vosambizya vake venzoŵakata mitima ngako ŵanthu, chikomo chakuti enzosambizya mowonesha ulamulilo, kusiyana na mwenzochitila Asambizyi a Malamulo.
23Mu kachisi wa Ayuda mwala mwiloŵa munthu wokatiwa na chiŵanda. Elaŵila moŵilikizya kuti, 24“Kansi takuifyilani chinji Yesu wa ku Nazaleti? Kansi mwewela kuzoticheneka? Nakuziŵani, nimwe Mtuŵa Mwana wa Mulungu.” 25Koma Yesu elamulila chiŵanda kuti, “Nkhala chelele, fuma mwa uyu munthu.” 26Apo chiŵanda chala chemusungʼuzya ngako wala munthu, nipo cheŵilikizya koyofya, nofuma.
27Ŵanthu wonse ŵala etatika kulaŵila, nokonshana kuti, “Kansi ichi ni chinji? Kansi ni ma sambizyi alomba! Uyu munthu ali na ulamulilo pa viŵanda nipo vumumvwa chendi.” 28Mumangu mbili yake yewanda paliponse ku mbali yonse ya ku Galileya.
Yesu ochizya ŵanthu anyinji
(Mt 8:14-17; Lk 4:38-41)
29Pa vuli pake Yesu, pamo na Yakobe na Yohane, efuma mu kachisi wa Ayuda na kuyoloŵa mu ngʼanda ya Simoni na Andeleya. 30Anyavyala wa Simoni enze lele, enzolwala malungo. Yesu pechifwika ŵanthu emuuzya za ulwele wawo. 31Yesu eluta noŵakata pa kwanja nowausha, nipo malungo ŵala esila. Pameneapo wove etatika kuŵawamyila chakulya.
32Mchingulo mwamene umo, zuŵa peiloŵa ŵanthu wonse na ayawo otamana, na okatiwa na viŵanda ewela kwa Yesu. 33Ŵanthu a mu munzi wonse eunjikana panja pa ngʼanda. 34Yesu echizya anyinji enzotamana na malwele wosiyana–siyana, nipo efumya viŵanda vinyinji. Koma viŵanda vala evilesha kuulula, chikomo chakuti venzomuziŵa.
Yesu akuyoŵilizya ku Galileya
(Lk 4:42-44)
35Mu mamawa, kukaliye kucha, Yesu euka noluta kwayeka kusapita–pita ŵanthu, kwamene uko elomba. 36Simoni na ayakine echiyomusakila. 37Pechimufwana emuuzya kuti, “Ŵanthu wonse okusakilani.”
38Koma yove eŵauzya kuti, “Tiyeni tilute ku minzi iyakine kufupi nakuno, nikaŵilizye malizu nako, pakuti niye chenizila.” 39Tetyo eluta noŵilizya mu makachisi ŵa Ayuda ku Galileya konse, nipo enzofumya viŵanda.
Yesu ochizya munthu wa mambombo
(Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)
40Munthu muyakine wa mambombo ewela kwa Yesu. Emufukamila nomusenga. Echiti, “Mukapangwa munganisuke#1:40 munganisuke Iyi nthenda yenzopangisha ŵanthu amambombo kuŵa wosalolewa kuya ku Ngʼanda ya Mulungu, keno kunkhala pamo na ŵanthu osachetekela Mulungu..”
41Yesu emchitila chitinthi. Eimya kwanja nomukumya nolaŵila kuti, “Nupangwa, sukiwa!” 42Pameneapo mambombo ŵala esila, nipo esukiwa chendi.
43Lomba Yesu emulamula kuti alute, emuuzya malizu amphamvu. 44Echiti, “Chenjela, usauzye aliyense za ichi, ingoluta kwa wansembe akakuwone, nipo ukatwale nsembe yechilamula Mose. Yamene iyo inkhale mboni yosimikizya kuti wachila chendi.” 45Koma wala munthu pechifuma pala eluta notatika kuŵilizya paliponse za nkhani yala, ni chikomo chake Yesu aliyewonekele soti ku ŵanthu a mu minzi iliyonse. Enzonkhala kuyakine, ku malo kosapita–pita ŵanthu, koma ŵanthu enzokuza mphela kwa yove kufumila ku mbali zinyinji.