Mga Salmo 1
RCPV

Mga Salmo 1

1
UNANG BASAHON
(Salmo 1–41)
Ang Matuod nga Bulahan
1Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan,
o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala,
o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios.
2Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa Balaod sa Ginoo,
ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii.
3Sama#Jer. 17:8. siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa,
ug mamunga sa tingbunga
ug ang dahon niini dili malaya.
Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson.
4Apan dili sama niini ang mga daotan.
Sila daw uhot nga mapadpad inighuros sa hangin.
5Ang mga daotan silotan gayod sa Dios
ug dili itipon sa mga matarong.
6Bantayan sa Ginoo ang mga matarong,
apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala.