MAATEWOH YÀÀMEH 5
WHYK

MAATEWOH YÀÀMEH 5

5
Wikyi tà la'iisyahay'íhikye'
1Wet Jweeesus hi'wéent'et' wikyi tà wuujw tha', tiyààjpe kyeenajpe'. Wet tapààphâ-p'anteh, wet lakyuujwanhay yahóoyeh. 2Wet lhaam waatanej tà 'ikyuujwanhen' tha yok:
3La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà lahuusey
laneeky'ethayahay'íhikye', tsi hàp tà
lhaamelh laqààyet puuleniyatyaj. 4La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà
lajwiitahayahay'íhikye', tsi hàp tà
lhaamelh 'noyààhàhlawethà'. 5La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà
nooyahenkeh, tsi hàp tà lhaamelh
laqààyethila nilhoq honhat. 6La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà
nikyuuyúyej wet 'àp 'ikyíimej 'imak tà
'is'aalhóho', tsi hàp tà lhaamelh
'nolààythiyejena 'imak tà 'iwaatlàtsoh. 7La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà
hap'aattsentses, tsi hàp tà lhaamelh
takyuumhlahlà 'noop'attsenhyaj. 8La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà t'ootlelis 'isóomkye', tsi hàp tà lhaamelh
hi'weenhla'pe Yoos. 9La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà yeenlhi
'nootámsek, tsi hàp tà lhaamelh
'not'àànhiyejela tà hâàpe Yoosles. 10La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà
'nolhaaq'litwethà'pe 'imak tà 'is'aalhóho,
tsi hàp tà lhaamelh laqààyet
puuleniyatyaj. 11'A'iisyahay'íhikye 'aamey tà
'otmeen'ameyej tà 'notaahu'ameyeh,
wet 'àp 'no'aa'ilhaq'litwethà',
wet 'àp jwetaj 'notii'ameyej nilhoq 'imak
tà nii'sa', tà tok máatkye'. 12'Aaqàjyenwethà',
wet woyay'aqààjyahaya';
tsi hàp tà wuujw 'aqaaha', tà 'ipuuléyeh.
Tsi hàp tà mânhyejp'antet'tso
Yooslhàmetwosp'ante t'ikyuun-
'ahilàmhen', tok 'nowolataamsekísa'.
'Aahàpehen nisoy'
13- 'Aamey 'aahàpehen nisoy', tà lheyayh-honhaatenah. Tha kyek nisoy tatày lanoo- sohyaj wet, kyihla 'iwóoye-k 'àp noosoy'. Ky'áhya-k 'àp 'iihikyela 'imak kyek 'is kyek 'nohààneh. Tajlháme tà 'notsàyhla'aalhota-jeh, wet 'not'àsiikyelah.
'Aahàpehen 'isi'
14- 'Aamey 'aahàpehen 'isi', tà lheyayh- honhaatenah. Wikyii'wet tà 'ii'pe kyeenaj, tok 'iwóoye-k 'nosqat. 15Tok 'iwóoye-k 'nowuunho 'nookyàk, kyek 'notiikyàjwi 'imaayheyhhih, tajlháme tà 'no-tii'pe 'nookyàk'wet. Wet yahuutun'pe nilhoq wikyi tà 'iikyàjwi hup. 16Wet 'àp mânhyejt'atso 'aameyh: 'Iwaatlà-k latiiyakye tà tataakye wikyi 'aqaa'isi', wet hààpqhila tààjtso-k wikyi hi'weenhla 'a- kyuumtes tà 'isiis, wet 'àp lhaamelh 'iwuujw-yenhla 'Ajkyaayay tà 'ipuuléyeh.
Jweesus wet 'nooqalelhtshayaj
17- Tok 'iwóoye-k lheenaye-k 'oneke 'noo-qalelhtshayajp'ante kyek 'otààyhet, wok 'àp hàp Yooslhàmetwosp'ante lhààmtes kyek 'otààyhet. Tok hàp kyek 'oneke 'imaayhey-tsoh, kyek 'otààyhthen', tajlháme tà 'ohuu-min kyek 'otaajtho la'wet. 18Tsi hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tà qamaj niinójwa puule wet honhat, wet tok 'iihikyela-k tatààyhla 'nooqalelhtshayaj, ky'ayhthiyejent'a-k hâàpe 'elh 'nootshànek kyek niiwújwa-k tatâàyej 'nooqalelhtsha-yaj, yàtla-k tájo la'wet nilhóoqej 'imaayheyh. 19Wet tameenej tà 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k 'itààyhet 'elh 'nolhààmettso tà niiwújwa', wet kyek 'àp 'ikyuujwanej wikyi la'nààyij kyek màànhyejtsoh, wet hààpqhila 'elh tà ky'átyayej tà tok 'noyenhlawúujwa', kyek 'íihi 'nooniyatyaj tà 'ipuuléyeh. Tha mat 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'nolhààmtestsoh, wet 'àp 'ikyuujwanej wikyi', wet hààpqhila 'elh tà 'noyenhlawúujwa', kyek 'íihi 'noo- niyatyaj tà 'ipuuléyeh. 20Tsi hàp tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Kyek 'aamey qa'eenayalhi 'imak tà 'is'aalhóho-k yààm'pe 'imak tà jwààlisewolhayis wet 'nootshànhaywos yeenlhih, wet tok latii- yàjayhomhma 'nooniyatyaj tà 'íihi puule'.
Jweesus yààme 'noowàk
21- 'Aamey lalààtakye 'nolhààmetp'ante 'nojweenho wikyiip'ante neeky'éleh, tà yok:
Hiyéja lataaqàlànkyey'. Wet 'àp yok: Hi'no-t'a-k hâàpe-k taqààlànkyey wet, 'noqaalelh-thiyejela lates. 22Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k lawààk 'íiyej la-puuhjwa wet, 'noqaalelhthiyejela lates. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k yenky'isúuka lapuuhjwa wet, latees'ihihlah, kyek 'íikye tà tataakye 'nooqalelhthayaj'wet. Wet 'o'elht'a-k hâà- pe-k yen'amuukéya lapuuhjwa wet, lham hààpqhila-k 'nothaathiyela 'iitàtaj. 23Wet tameenej tà 'oyok: Kyek lahààne 'aqaa-thatkyà' la'wet, tha kyek 'akyoowej'inuhlà tà 'íikye 'imak tà tameenej tà 'apuuhjwa tataay'ahilà', 24wet 'nàywhàye 'aqaathatkyà' la'wet, wet hóye 'apuuhjwah, kyúnqat tà 'aalhenejlhi 'imak tà 'apuuhjwa tataayej'ahilà'; wet kyek tajwaatshi wet, neeky'ehla-k 'iwóoye-k la-neek, wet lawo'aqaathatkyâya'. 25'Is kyek laqeelit tà 'aalhenlhihlà 'ataah-jwah, tà qamaj lheeyayhi 'nààyij, tsi hàp tà tok 'isiila kyek 'ataahjwa yaakyàj'áme 'noo-qalelhthayajwo', wet 'nooqalelhthayajwo', 'àp yaakyàj'áme laqaakuyko', wet 'ithaat-'akyàjwihup, wet hip'oo'ámhi'. 26Máatkye tà 'ojweelh'ámho': Tok 'iihikyela-k lanúuphà', pajla' tha nojw tà latiisqan'ata-pe'.
Jweesus yààme 'nooqahi'nohyaj
27- 'Aamey lalààtakye 'nolhààmetp'ante yok:
Hiyéja lheklhiihlà 'aa'elhky'ejwah. 28Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iyaahin 'atsiinha', wet kyek 'àp t'aqàànhyaj'itíyej, wet pajkye t'ootle 'iwolaqaahi'nohyajáye 'atsiinhatsoh. 29Wet kyek 'ateelho tà túmej 'ajwóomqat ta-meen'ámej kyek lawo'aqéeya', wet 'is kyek lalaanhi', wet latiiyejqanhihaky'oye'. Tsi hàp tà 'is'aalhóho kyek tatày 'elh 'imak tà 'íiyej 'isan', wet tok hààpqhila-k nilhoq 'isan kyek 'nothaatho 'noop'attseyaj'wet. 30Wet kyek 'akey tà 'ajwóomqat tameen'ámej kyek lawo'aqéeya', wet 'is kyek lhiisit, wet latiiyejqanhihaky'oye'. Tsi hàp tà 'is'aalhó- ho kyek tatày 'elh 'imak tà 'íiyej 'isan', wet tok hààpqhila-k nilhoq 'isan kyek 'nothaa-tho 'noop'attseyaj'wet.
Jweesus yààme wikyi tà 'ileewek
31- Wet 'àp hààte 'nop'anteyok:
Hi'nót'a-k hâàpe-k 'itíikye-k 'iléeyej laky'eejwa wet, t'uhlà-k hi'weenho lajwuukwyenek, tà yàà-méje tà 'iléeyej. 32Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Hi'not'ak hâàpe-k 'iléeyej laky'eejwah, kyek qahâàpeya 'nooqaahi'nohyaj kyek ta-meenej, wet lhaam tameenej 'atsiinha kyek 'iwolaqaahi'nohyája'. Wet hi'no-k 'íiyej 'atsii-nha tà 'noléeyej, wet 'àp hààte 'iwolaqaa-hi'nohyája'.
Jweesus yààme hi'no tà 'iwom lhààmet
33- 'Àp hààte lalààtakye 'nolhààmetp'ante 'nojweenho wikyiip'ante neeky'éleh, tà yok:
Tok 'iwóoye-k qataajtáho la'wet 'ààmet tà lajweenho 'aa'elh, tà latíikye tà tataakye 'Noowuk. Tajlháme tà t'uhlà-k lataajtho la-'wet 'ààmet tà lawóoyeh, tà lhéekye tà ta-taakye 'Noowuk. 34Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Tok 'iwóoye-k 'iwet lawom 'ààmet. Kyek lhààme 'imakt'a-k hâàpe-k lhok máat-kye', wet tok 'iwóoye-k latíikye tà tataakye puule', tsi hàp tà Yoos tà la'wet; 35wet tok 'àp 'iwóoye-k latíikye tà tataakye honhat, tsi hàp tà Yoost'àsawet; wok Jwee-lusalenh, tsi hàp tà wikyii'wet tà Niyaat tà Lhámhyah 'íihi'. 36Wet tok 'àp 'iwóoye-k hâàpe 'eetek kyek latíikye tà tataakye 'ààmet, tsi hàp tà 'aam tok 'iwóoye-k lhom'ipeelájkye', wok lhom-'ikyaalájkye', ha'woole' 'iwehyáalhah. 37Tha kyek lhok 'uuh, wet 'uut'at; wet kyek lhok qhaa', wet 'àp qhaat'at. Tsi kyek lhàà-methila'pe 'imaayheytso wet, tàlhiiyela 'imak tà nii'sa'.
Humiinay 'ataahjwas
38- 'Aamey lalààtakye 'nolhààmetp'ante yok:
'Notteelho wet, laháayej 'eelh 'notteelho'; wet 'nootsote wet, laháayej 'eelh 'nootsote'. 39Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Yej lawo'ahaayahlà 'aa'elh kyek yeenlhi'ámej 'imak tà nii'sa'. Kyek 'yaaj ha-t'aasi tà 'ajwóomqat wet, 'is kyek 'àp latiih-là hat'aasi tà hats'áamqat. 40Wet kyek 'íikye 'aa'elht'a-k hâàpe-k yahààn-'áme 'nooqalelhthayaj'wet, kyek 'itíikye-k 'isoo'ámej 'aqaa'yukye', wet 'àp waahnej ha-'wuy 'eelh tà túmphà'. 41Wet kyek 'íikye 'aa'elht'a-k hâàpe-k 'iniityen- 'ámej kyek ne'te-k lahàànkye lalhuk, wet kyek lataj laqaapes wet, 'iwóoye-k lhààmet-pe laqaapes tà lhekkye'. 42Wet 'aa'elht'a-k hâàpe-k t'aalhej'áme 'imak-t'a-k hâàpe', 'is kyek la'weenho'; wet 'aa'elh kyek yahuumin kyek takyeeyàjane 'imak tà 'ii'ámej, yej la'nâàyejo'. 43'Aamey lalààtakye 'nolhààmetp'ante yok:
Humiin 'aa'elh, wet kyuwéete 'ataahjwah. 44Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Humiinay 'ataahjwas, 'iisyenaye wi-kyi tà 'aa'yàytenwethà', 'aa'omay'ise wikyi tà nikyuuwet'ameyeh, 'aalhyenhen lhaa-melh tà 'itii'ameyej laqaa'tshayahayh, wet tà 'àp 'aa'ilhaq'litwethà'. 45Kyek lawooynayejetso wet, 'aahàpqhihenna 'Ajkyaayay tà 'íihi puule' lalees. Tsi hàp tà lhaam 'inuuhatphà 'ijwaala', tà yahuutun'-pe wikyi tà 'isen', wet wikyi tà nii'sahen'; wet lhaam 'itsààhkyà peelhayh, tà 'itsàà'pe wikyi tà 'iskyee'alhóho', wet wikyi tà 'àp nii'sakye'alhóho'. 46Tsi kyek lahuuminay lhaamelh tà 'aaya-humnhen', wet tok 'iwóoye-k laniihiyayhlà 'aqaahahlah. Tsi 'àp hààte lhaamelh tà t'aa-lhehen wikyi 'nooqathatkyà', 'àp lhaamelh 'iwóynejehent'atsoh. 47Wet kyek tajlhámet' 'apuuhjwas kyek la-wosiilâta', wet tok 'íikye 'eelh 'imak kyek yààm'pe 'imak tà 'aa'yhàj yeenlhih. Tsi 'àp mânhyejt'atso wikyi tà qaniitàjweláyej Yoos. 48Wet tameenej tà 'oyok: 'Is kyek 'alhomay-'iskyee'alhóho 'aameyh, màànhyej'iwóye 'Aj-kyaayay tà 'íihi puule', tà 'is'aalhóho'.

Nuevo Testamento Weenhayek © Kenneth Claeson 2002.

Sociedad Bíblica Boliviana


Learn More About Silààt tà ‘is, tà ‘no’weenho wikyi’