Parallel
1
BELAUNALDI ZERRENDAK (1,1—9,34)
Uholde aurretikoak
1Adam, Set, Enox,#Has 5. 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Matusalem, Lamek, 4Noe. Noeren semeak#1,4 Lehenbiziko bederatzi kap.etan jatorri-zerrendak emanez laburbiltzen da Adamengandik Davidenganainoko historia.: Sem, Kam eta Jafet.
Noeren semeen jatorritik sorturiko herriak#1,5 Garai haietan ezagunak ziren herri guztiak Adamengandik zetozela adierazten dute jatorri-zerrenda hauek. Zerrenda hauetan agertzen diren izenak batzuetan herrien izenak dira, beste batzuetan arbasoenak eta beste zenbaitetan izen bera eman ohi zaio, bai herriari, bai arbasoari.
(Has 10,2-29)
5Jafeten semeak: Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mexek eta Tiras.#Has 10,2-4. 6Gomerren semeak: Axkenaz, Difat#1,6 Difat: Has 10,3an Rifat deritza; izan ere, R eta D hizkiak oso antzekoak dira hebreeraz. eta Togarma. 7Jabanen semeak: Elixa, Tarsis, Kitim eta Rodanim.
8Kamen semeak: Kux, Mitzraim#1,8 Kux, Mitzraim: Zenbait itzulpenetan Etiopia, Egipto ageri dira., Put eta Kanaan.#Has 10,6-8. 9Kuxen semeak: Seba, Habila, Sabta, Raema eta Sabteka; Raemaren semeak: Saba eta Dedan. 10Kuxek Nimrod izan zuen. Hau izan zen lehen gizon boteretsua munduan. 11Mitzraimek ludtarrak, anamdarrak, lehabtarrak, naftuharrak, 12patrostarrak, kasluhtarrak eta kaftortarrak sortu zituen; azken hauengandik datoz filistearrak.
13Kanaanek Sidon, lehen-semea, eta Het izan zituen, 14baita jebustarrak, amortarrak, girgaxtarrak, 15hibiarrak, arkitarrak, sindarrak, 16arbadtarrak, tzemartarrak eta hamatarrak ere.
17Semen semeak: Elam, Axur, Arpakxad, Lud, Aram, Utz#1,17 Has 10,23 eta grekozko antzinako itzulpenaren arabera, zerrenda Aram izenarekin bukatzen da eta hurrengoa honela hasten: Aramen semeak: Utz, Hul… Eta azkenaren izena Mexek., Hul, Geter eta Mexek.#Has 10,22-29. 18Arpakxadek Xelah sortu zuen, eta Xelahek Eber. 19Eberrek bi seme izan zituen: batak Peleg zuen izena, hau da, «Zatiketa», haren garaian zatitu baitzen mundua; anaiak, berriz, Joktan. 20Joktanen semeak: Almodad, Xelef, Hatzarmabet, Jerah, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Eval, Abimael, Xeba, 23Ofir, Habila eta Jobab; hauek guztiak Joktanen seme ziren.
Abrahamen aurreko eta ondorengoak
(Has 11,10-26; 25,12-16)
24Abrahamen aurrekoak: Sem, Arpakxad, Xela,#Has 11,10-26. 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Abram, hau da, Abraham#1,27 Abram… Abraham: Ik. Has 17,5 eta oh..
28Abrahamen semeak: Isaak eta Ismael.#Has 25,13-16. 29Eta hauen ondorengoak: Nebaiot, Ismaelen lehen-semea alegia, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mixma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafix eta Kedma. Hauek izan ziren Ismaelen semeak.
32Abrahamek, Ketura bere ohaideagandik#1,32 ohaide: Bigarren mailako emaztea, batzuetan legezko emaztearen mirabe izatera behartua (ik. Has 16,2 oh.)., honako seme hauek izan zituen: Zimran, Jokxan, Medan, Madian, Ixbak eta Xuah. Jokxanen semeak: Xeba eta Dedan.#Has 25,1-4. 33Madianen semeak: Efa, Efer, Henok, Abida eta Eldaa. Hauek guztiak Keturaren seme izan ziren.
34Abrahamek Isaak ere sortu zuen. Isaaken semeak Esau eta Israel#1,34 Israel: Jakoben beste izena (ik. Has 32,29 eta oh.). Kronikak liburuetan Jakobi beti Israel deritza. izan ziren.#Has 25,19-26. 35Esauren semeak: Elifaz, Reuel, Jeux, Jalam eta Korah.#Has 36,10-13.15-17. 36Elifazen semeak: Teman, Omar, Tzefi, Gatam, Kenaz, Timna eta Amalek. 37Reuelen semeak: Nahat, Zerah, Xama eta Miza. 38Seirren semeak: Lotan, Xobal, Tzibon, Ana, Dixon, Etzer eta Dixan.#Has 36,20-28. 39Lotanen semeak: Hori eta Homam. Lotanek arreba bat zuen: Timna. 40Xobalen semeak: Alian#1,40 Alian: Has 36,23an Alban deritza., Manahat, Eval, Xefi eta Onam. Tzibonen semeak: Aia eta Ana. 41Anaren semea: Dixon. Dixonen semeak: Hamran, Exban, Jitran eta Keran. 42Etzerren semeak: Bilhan, Zaaban eta Jaakan. Dixonen semeak: Utz eta Aran.
Edomdarren errege eta leinuburuak
(Has 36,31-43)
43Hona hemen Edom lurraldean izan ziren erregeak, israeldarrek erregerik izan aurretik: Bela, Beorren semea, Dinhaba hirikoa; 44Belaren ondoren Jobab, Zerahen semea, Botzrakoa; 45Jobaben ondoren Huxam, temandarren lurraldekoa. 46Huxamen ondoren Hadad, Bedaden semea, Abitekoa. Honek menderatu zituen madiandarrak Moab lurraldean. 47Hadaden ondoren Zamla, Masrekakoa; 48Zamlaren ondoren Saul, Rehobot-Naharrekoa#1,48 Rehobot-Naharrekoa: Hebreeraz nahar hitzak ibai esan nahi du; hemen, segur aski, Eufrates ibaia aipatzen du testuak.; 49Saulen ondoren Baal-Hanan, Akbor-en semea; 50Baal-Hananen ondoren Adar, Pau hirikoa. Mehetabel izan zuen emazte, Matreden alaba, eta hau Mezahabena.
51Hadaden ondoren, leinuburuek gobernatu zuten Edom; hona hemen leinuburu haien izenak: Timna, Alia, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibtzar, 54Magdiel eta Iram. Hauek izan ziren Edomgo leinuburuak.