MATEWUS 5
MASSANA

MATEWUS 5

5
HATTA KULO KAY HIƊIYNA
Gi bolda
Luk 6:20-26
1Hay li ma nam wi sumuna, nam jik kulo'o kay hiɗiyta, nam mus gaa'a. Sa hatayna valamu ma talamu. 2Nam mal vunam goyo hatsiya di'e:
3Sle'ta ka kay sa haw hay ŋusta, kay mulda-wuralawna kayni fisita.
4Sle'ta ka kay nisi sa tiy hay diksiya, kay nisi ma fi teŋ-irta.
5Sle'ta ka kay sa zigin-zlata, kay nisi ma yaw nagat voco'o.
6Sle'ta ka kay nisi sa mayt cisiya, laat lisiya kaw kuɗ garta ɗigerta, kay nisi ma hoba.
7Sle'ta ka kay sa slugona, kay nisi ma fi slugota.
8Sle'ta ka kay sa diksi ka goy peldete, kay nisi ma wi Lawna.
9Sle'ta ka kay sa tap jaara, kay nisi ma yisis gurona vi Lawna.
10Sle'ta ka kay nisi sa fi lastawa kuɗ ɗigerta, kay mulda-wuralawna kayni fisita.
11Sle'ta ka kigiya hay li ma sumun ŋulgiya, ligi lasi, ka sin ma joon pet kigiya kaw kuɗan nanu. 12Firigiya hay dikgi ŋaa ŋolo, kay wurakŋa vigi ka ŋolo hay wuralawna, kay sa jobta-Lawna sa ay jewgin kaw nisi lassi ki kayn nala.
Mandana vi nagata, haraŋa vi nagata
13Nigiya mi mandana#5:13 Tani mi mandana ma zek-gayna. vi nagata. May la mandana muɗawa goy lemdeke, hot muɗum vi cet-cet' ɗawn hiɗi mige? Ŋaata valam kayni kay kom goyo, sumun tayam gaa kuɗ sesiya tuta.
14Nigiya mi haraŋa vi sa nagatna, hoyok-ziyn ma ka kulo kay hiɗiyta fi ŋay goyɗi. 15Fitilla san dom kayni kay kuluɓum gaa kuɗ duttaɗi, may tunum kulo kay va ma tun fitilla, ki kayn nala nam as vul haraŋa mi nisi kaf sa hay ziyna. 16Nala nigi kaw hingi haraŋa vigi wile goy vok sumuna, kay nisi ma wi lopna vigiya ma ŋaana, subur bugiya ma hay wuralawna kaw.
Vun-ma-gatna hiɗi dita vi sa jobta-Lawna vunam hobawa
Luk 16:17; 12:58-59; 16:18
17Nigi ma var ala nan ma kayni kay ɓulak vun-ma-gatna hiɗi dita vi sa jobta nigi ma var naɗi. Nan ma kayni kay ɓulakamɗi, may kay hobom vunam kulo'o. 18Nan digi gasita, hay li ma dukalawna hiɗi nagata ka tuwa, slen ma ɗoy hay vun-ma-gatna va mara goor ne' kaw as jet goy kuɗumɗi, ta-ta vunam hob kaf tuwa. 19Kay na'ta la vun-ma-gatna ma kiɗayn kayni la sa hin mara kep goy kuɗumu, la nam hat sumuna kay li nala kaw, nisi ma yum ala ma kiɗayna hay mulda-wuralawna, may la san vi kuɗum kafe, hatam goy mi segena kaw, namu nisi ma yum ala ma ŋolla hay mulda-wuralawna. 20Kay nan digiya: la ɗigerta vigiya may suw ɗigerta vi sa wi ɗota hiɗi sa Farisenɗina, nigi fi kal hay mulda-wuralawn noŋɗi.
21Nigi hum ala dit di tam sa ɓa-ɓana: Naŋ ma ci matɗi. Gigekaw ma ci mati, kitata ka kalamu. 22May nanu, nan digiya: gigekaw ma muɗ ɦiy tam ɓasulumna, kitata ka kalamu. Gigekaw ma di tam ɓasulumna ala Raka,#5:21 Raka min di ala naŋ hoyaya. kitata vi sa ɗiger-lawta* ka kalamu. Gigekaw ma di ala naŋ ɦay-ɦaya, kitata vi kuta ta tewɗita ka kalamu. 23Kay na'ta hay li ma naŋ mar vulda vaŋu tam liyn ma ɗifinna, la hay liy namna humaŋ gaŋawa kay lawta ta ka jaraŋ hiɗi ɓasuŋŋa, 24hinaŋ vulda vaŋis vok giwin-ma-ɗifinna, tuɗan kat ɓasuŋŋa, toygi jargi jew toy', bugol kayni hotaŋiya, laŋ vulda vaŋu may.
25Toyaŋ jaraŋ hiɗi sa ma gawt kaŋŋa gosoyo, hay li ma nam ka hiɗi naŋ hay hagata tuwa, kay la naɗi sa ma gaw kaŋŋa ma vulaŋ goy tam sa ka kitata, sa ka kitata ma vulaŋ tam mul daŋgayna, nam ma gaŋ daŋgaya may. 26Nan daŋ gasita, naŋ ma kal goy hay daŋgaynɗi, ta-ta naŋ ma wurak bal ma kaŋŋa kafe, la karaŋga kep kaw hinɗi.
27Nigi humi ala dit di'e: naŋ li zlata-buloɗi; 28May nan digiya, gigekaw ma ci porlay mi cata kay nam mina'a ni, nam li zlata-bulotawa hiɗi na'a hay dikam vatiya. 29La iraŋ ta jufta kalaŋ hay nemda, hulota' goyo, ga' goy gine hiɗi naŋu, kay a iraŋ kep ɦawa ba'a, may tuwaŋ kaf kal hay kuta ta tewɗitɗi kayn ŋaa'a kaŋu. 30La ɓaŋ ta jufta nemaŋu, ka' goyo, ga' goyo kaw, kay a ɓaŋ kep ba'a, may tuwaŋ kaf kal hay kuta tewɗitɗi kayn ŋaa'a kaŋu.
31Dit di kaw ala: Gigekaw ma gi cata valam goyo, nam ma vula' ɗerwelda ta ɗek ala jarsi muniya. 32May nan digiya: la san gi cata valam goyo kuɗ law mara'a, may kuɗ lawta vi zlata-bulotɗi ni, nam muɗa'awa li zlata-bulo'o. La san sli cata giy-goyta ni, nam li zlata-bulo'o.
33Lo nigi humi ala dit di tam sa ɓa-ɓan ala: Yi va kaŋ sin waaɗi, may va ma naŋ yum kaŋŋa naŋ ma hobom vunamu. 34May nan digiya: Yigi va kigi noŋɗi, hiɗi wuralawnɗi kaw, kay namu mi zlamda-mulda vi Lawna, 35yi va kigi hiɗi nagatɗi kaw, kay na'a mi va ma Lawn tun wur-selem kalamna, yi va kigi hiɗi Yerusalemɗi kaw, kay na'a mi hoyok-ziyna vi mul ŋolla. 36Yi va kigiya hiɗi yigiɗi kaw, kay ɗuŋus ma kigina kep kaw ma nigi as muɗum haɓ mayɗi, ma nigi as muɗum wura mayɗi kaw. 37May dita vigi ma li nala: la awa, awa; la a'a, a'a. La va ma suw kayni ka'a, nam may vi ma joon pa.
38Nigi humi ala dit di'e: Ira kay ira, siyna kay siyna. 39May nan digiya: Yawgi kulo'o kay sa ligi joonɗi, may la san caŋ kay galaŋ ma jufna, muɗum galaŋ ma gulla kaw. 40La san min naraŋ vun kitata kay yaw sligara vaŋu, hinim yaw yaw sligar-tuwna vaŋ kaw. 41La san soŋ dono'o kay naŋ tuɗ kuɗum ir kilometre kepe, tuɗaŋis kuɗum ir kilometre ma'. 42La san siɗawaŋ kay va'a, naŋ vulumta, la san min ni bal kaŋu, naŋ ma muɗ bugolaŋ talamɗi may.
43Nigi humi ala dit di'e: naŋ ma min sugoloŋu, may naŋ ma ka gawt tam sa ma gawt kaŋŋa. 44May nan digiya: mingi sa gawt kigina, gigi bolo kay nisi sa ŋulgiya, ligi ŋaat tam nisi sa ka gawt kigiya, siɗawgi kay sum sa curoɗgina hiɗi sa lasgina, 45Kay nigi ma muɗ goy gurona vi bugiya ma hay wuralawna. Kay nam hin fatta valamu day kulo'o kay sa joona hiɗi sa ŋaana, nam hin niyn si gaa kay sa ɗigera hiɗi sa bay-ɗigera, 46Kay la nigi minsi si sa mingina tuta ni, wurakŋa vigiya ka arige? Sa tar vun-lumuna kaw li kayn nala ɗisu? 47La nigi gi deɓ kayn mi ɓosiyogin tuta ni, nigi li va ma suw segena su? Sa waan kaw li kayn nala ɗi su? 48Kay na'ta nigi ma muɗ goy ŋaa'a pasiyak ki bugi ma hay wuralawna ka pasiyaki nala kaw.

(C) L'Alliance Biblique du Cameroun, 2001


Learn More About BIBALDA TA PELDETTA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.