Mateo 5
RCHQ2

Mateo 5

5
Jesuspa yachachisqanmanta
1Jesusmi llapa runakunata qawaykuspan orqoman qespispan chaypi tiyaykurqa. Hinaspanmi discipulonkuna asuykuptinku, 2kaynata yachachirqa:
3Mayna kusisqam “Diosmantam necesitani” niq wakchakunaqa, Diospa munaychakuyninpas paykunapam.
4 # Is 61.2. Mayna kusisqam waqaqkunaqa, paykunataqa Diosmi consuelanqa.
5 # Sal 37.11. Mayna kusisqam llampu sonqoyuqkunaqa, paykunam kay pachata herenciankupaq chaskinqaku.
6 # Is 55.1-2. Mayna kusisqam Diospa allin arreglo ruwayninmanta yarqachikuqkunawan yakunayachikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqam kanqaku.
7Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunamantapas Diosmi llakipayarikunqa.
8 # Sal 24.4. Mayna kusisqam chuya sonqoyuqkunaqa, paykunam Diosta rikunqaku.
9Mayna kusisqam hawkayayta maskaqkunaqa, paykunam Diospa churinwan sutichasqa kanqaku.
10 # 1 Pe 3.14. Mayna kusisqam allin kaqta ruwasqankurayku qatikachasqakunaqa, paykunapam Diospa munaychakuyninpas.
11 # 1 Pe 4.14. Mayna kusisqam kankichik ñoqarayku kamisuptikichik, ñakarichisuptikichik hinaspa contraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa. 12#2 Cr 36.16; Hch 7.52.Anchatayá kusikuychik, hanaq pachapim hatun premiota chaskinkichik. Chaynatam qatikacharqaku qamkunamanta ñawpaq kaq profetakunatapas.
Kachiwan hinaspa achkiwan rikchanachiymanta
(Mr 9.50; Lc 14.34-35)
13 # Mr 9.50; Lc 14.34-35. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq valenman? Manam imapaqpas servinñachu, aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
14 # Jn 8.12; 9.5. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi achkiy hina kankichik, orqopa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu. 15#Mr 4.21; Lc 8.16; 11.33.Manataqmi achkitapas ratachinaqa cajonpa ukunman churanapaqchu, aswanqa altoman churanapaqmi, chaynapi wasipi kaqkunata achkinanpaq. 16#1 Pe 2.12.Chaynayá qamkunapas runakunapa qayllanpi achkiychik, chaynapi allin ruwasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta yupaychanankupaq.
Leymanta Jesuspa yachachisqan
17Qamkunaqa amayá piensaychikchu leyta otaq profetakunapa nisqanta chinkachiq hamusqaytaqa; ñoqaqa manam chinkachiqchu hamurqani aswanqa cumplinaypaqmi. 18#Lc 16.17.Cheqaptapunim nikichik, hanaq pachawan kay pacha kanankamaqa, manam leypaqa huk letrallanpas nitaq huk puntollanpas qechusqachu kanqa lliw cumplikunankama. 19Chaynaqa, pipas kay kamachikuykunamanta taksallantapas mana kasukuqqa hinaspa runamasintapas kasukunanpaq mana yachachiqqa, Diospa munaychakuyninpim taksallapaq hapisqa kanqa. Pipas kasukuspa chaynataq runamasintapas kasukuyta yachachiqmi ichaqa, Diospa munaychakuyninpipas hatunpaq hapisqa kanqa. 20Chayraykum nikichik, sichum Diospa kamachikuyninkuna yachachiqkunamantapas hinaspa fariseokunamantapas aswan allin kaqkunata mana ruwaspaykichikqa Diospa munaychakuyninmanqa manam yaykunkichikchu.
Piñakuypa contranpi yachachisqanmanta
(Lc 12.57-59)
21 # Ex 20.13; Dt 5.17. Uyarirqankichikmi ñawpaq runakunaman kayna nisqankutaqa: “Amam wañuchinkichu, pipas wañuchiqqa juzgasqam kanqa”, nispa. 22Ichaqa nikichikmi, pipas wawqenpaq piñakuqqa juzgasqam kanqa, wawqenta upallamanta kamiqñataqmi cortepi juzgasqa kanqa, pipas wawqenta ñakaqñataqmi infiernoman wischusqa kanqa.
23Chaynaqa, sichum altarman ofrendaykita apamunki hinaspa runamasikiwan imamantapas piñanakusqaykita yuyariruspaqa, 24ofrendaykita altarpa ñawpaqninpi saqeykuspam paywan allinyanakamunaykipaq kutirinki, hinaspañam ofrendaykitaqa qonki.
25Pipas quejaman apasuptikiqa ñanllapiraqyá paywan allinyanakuruy, yanqañataq juezman qoykusunkiman, juezñataq guardiaman, payñataq carcelman wichqarusunkiman. 26Cheqaptapunim niki: Chaymantaqa manam lloqsimunkichu lliw manuykita paganaykikama.
Hukwan waqllikuymanta
27 # Ex 20.14; Dt 5.18. Uyarirqankichikmi “amam waqllikunkichu” nisqantapas. 28Ñoqam ichaqa nikichik: Pipas warmita munapayaspan qawaqqa sonqonpim waqllikurunña.
29 # Mt 18.9; Mr 9.47. Chaynaqa, sichum alleq ñawiki huchallichisuptikiqa hurqoruspayá wischuruy, cuerpoykipa huknin partellanta pierderuynikim allinqa, infiernoman lliw cuerpontin wischusqa kanaykimantaqa. 30#Mt 18.8; Mr 9.43.Sichum alleq makiki huchallichisuptikiqa kuchuruspayá wischuruy, cuerpoykipa huknin partellanta pierderuynikim allinqa, infiernoman lliw cuerpontin wischusqa kanaykimantaqa.
Casadokuna ama rakinakunankumanta
(Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18)
31 # Dt 24.1-4; Mt 19.7; Mr 10.4. Nirqakutaqmi: “Pipas warminmanta rakikuqqa, rakikusqanmanta papelta ruwanakuspa qochun”, nispankupas. 32#Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18; 1 Co 7.10-11.Ñoqam ichaqa nikichik: Huk qariwan mana waqllikuchkaptin warminmanta rakikuqqa, hukwan waqllikunanpaqmi tanqaykun, chay warmiwan casarakuqpas waqllikuruntaqmi.
Ama yanqa juranamanta
33 # Lv 19.12. # Nm 30.2; Dt 23.21. Uyarirqankichiktaqmi ñawpaq runakunaman: “Juraspa Diosman prometesqaykitaqa cumplinkipunim”, nisqankutapas. 34#Stg 5.12.#Is 66.1; Mt 23.22.Ñoqam ichaqa nikichik: Amam imaraykupas jurankichikchu. Amam hanaq pacharaykupas jurankichikchu, hanaq pachaqa Diospa tiyananmi. 35#Is 66.1.#Sal 48.2.Amataqmi kay pacharaykupas jurankichikchu, kay pachaqa Diospa sarupakunanmi; nitaq Jerusalenraykupas, Jerusalenqa munayniyuq Reypa llaqtanmi. 36Amataqmi umaykiraykupas jurankichu, qamqa manam huk chukchallatapas yuraqyachiyta nitaq yanayachiytapas atiwaqchu. 37Rimaynikichikqa kanan “arí” otaq “manam” nispallam, chaymanta aswan rimasqaykichikqa supaymantam hamun.
Ama vengakunapaq yachachisqanmanta
(Lc 6.29-30)
38 # Ex 21.24; Lv 24.20; Dt 19.21. Uyarirqankichiktaqmi: “Runaqa ñawimantam ñawinwan paganqa, kirumantam kirunwan paganqa”, nisqankutapas. 39Ñoqam ichaqa nikichik: Mana allin ruwasuqnikitaqa amayá kutichikuychu. Sichum pipas huknin uyaykipi laqyarusuptikiqa huknin uyaykitawanyá qoykuy. 40Pipas quejakususpayki camisaykita qechuyta munasuptikiqa capaykitawan qoykuy. 41Pipas huk kilómetro puriyta qepita apachisuptikiqa huk chaynatawanyá aparapuy. 42Mañakuqnikimanqa qoykuyá, prestakusuqnikitaqa amayá negaychu.
Enemigonchikkunata kuyanapaq yachachisqanmanta
(Lc 6.27-28, 32-36)
43 # Lv 19.18. Uyarirqankichiktaqmi: “Runamasikitaqa kuyankim, enemigoykitañataqmi cheqninki” nisqankutapas. 44Ñoqam ichaqa nikichik: Enemigoykichikkunata kuyaychik, ñakarichisuqnikichik runakunapaqpas mañapuychik. 45Chaynapim hanaq pachapi kaq Taytaykichikpa churinkuna kankichik, payqa intitapas allin ruwaq runapaqwan mana allin runapaqmi qespichimun, paratapas lliwpaqmi chayachimun. 46Sichum kuyaqllaykichikta kuyaspaqa ¿ima premiotataq chaskiwaqchik? Romapaq impuesto cobraqkunapas chaynataqa ruwankum. 47Reqsinakuqpuralla rimaykanakuspaqa ¿ima allintataq ruwachkankichik? Diosta mana reqsiqkunapas chaynataqa ruwankum. 48#Dt 18.13.Qamkunaqa hanaq pachapi Taytaykichik hina mana pantaqyá kaychik.

Chuya Qellqa Revisión @ Sociedad Bíblica Peruana, 2012

Learn More About Chuya Qellqa 1992