Maatiyee 6
KABI

Maatiyee 6

6
Ɛzɩma pʋwɛɛ se paha kʋñɔndɩnaa?
1Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩkpa mɩ-tɩ! Ɩtaala mbʋ́ pʋpɔzʋʋ se pala Ɛsɔ nʋmɔʋ taa yɔ ɛyáa samaɣ taa se pana-mɩ. Pɩtɛkɛ ḿbʋ́, ɩɩmʋʋ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-cɔlɔ.
2«Pʋ-yɔɔ lɛ, yee mɩ-taa nɔɔyʋ ɛlakɩ kʋñɔndɩnaa kʋjɔʋ yɔ, ɛtaayele se ɛyáa tɩŋa ɩna. Ḿbʋ́ tɛɛ nɛ pʋ-yɔɔ ñɩma lakɩ Ɛsɔ ɖɩsɛyɛ taa nɛ habɛɛ yɔɔ se pasam-wɛ. Toovenim lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ mʋ́ʋ! 3Ña lɛ, yee ŋhaɣ kʋñɔndɩnaa nabʋyʋ yɔ, taayele nɛ ñɛ-ɛgbaɣdɩnaa maɣmaɣ na. 4Ha-wɛ mɛsaɣ tɛɛ nɛ ña-Caa weyi ɛnaɣ mbʋ́ ŋlakɩ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, ɛhɛyɩ-ŋ.»
Ɛzɩma pʋwɛɛ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ?
(Luk 11.2-4)
5Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Yee ɩsɛɣ Ɛsɔ lɛ, ɩtaala ɛzɩ tɛɛ nɛ pʋ-yɔɔ ñɩma lakʋʋ yɔ. Pɔsɔɔlɩ sɩŋʋʋ Ɛsɔ ɖɩsɛyɛ taa nɛ habɛɛ nɔsɩ alɩwaatʋ ndʋ́ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ se ɛyáa ɛna-wɛ. Toovenim lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ mʋ́ʋ! 6Ña lɛ, yee ŋsɛɣ Ɛsɔ lɛ, ŋsʋʋ ño-kuduyuu tɛɛ nɛ ŋɖɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ ŋsɛɛ Caa weyi paanaɣ-ɩ yɔ. Ɛnʋ naɣnɩ mbʋ́ ŋlakɩ mɛsaɣ tɛɛ yɔ nɛ ɛkɔɔ ɛhɛyɩ-ŋ.
7«Yee ɩsɛɣ Ɛsɔ lɛ, ɩtaayɔɔdɩ tɔm nɛ pʋɖɔɔ sakɩyɛ yem ɛzɩ mbá paañaŋ Ɛsɔ yɔ, palakʋʋ yɔ. Pamaɣzɩɣ se pɔyɔɔdʋʋ sakɩyɛ ḿbʋ́ nɛ Ɛsɔ nɩɩnɩ-wɛ. 8Ɩtaatɩɣzɩnɩ-wɛ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, mɩ-Caa Ɛsɔ tɛm sɩm mbʋ́ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ nɛ pʋcɔ ɩpɔzʋʋ-ɩ-pʋ.
«Ɖa-Kɩpaɣlʋ» sɛtʋ tɔm
9Mɩ lɛ, ɩsɛɛ Ɛsɔ se:
‹Đa-Caa weyi ña ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ,
ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ paa le.
10Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ,
yele pala ñe-liu ñɩm tataa cɩnɛ ɛzɩ palakʋʋ ɛsɔdaa yɔ.
11Ha-ɖʋ sɔnɔ kɩyakʋ tɔɔnaɣ.
12Kpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm
ɛzɩ ɖikpeɣu ɖɔɖɔ mbá payʋsɩnɩ-ɖʋ yɔ.
13Taayele nɛ pɩtakɩ-ɖʋ,
ɛlɛ́, lɩzɩ-ɖʋ Satanɩ nesi taa. [
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ñatɩnɩ kewiyaɣ nɛ ɖoŋ nɛ koboyaɣ patɩŋa payɩ tam. Pɩla ḿbʋ́!]›
14«Meheyiɣ-mɩ se: yee ikpeɣ ɛyáa lɛlaa pa-kɩwɛɛkɩm mbʋ́ palabɩ-mɩ yɔ yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ekpeɣiɣ-mɩ ɖɔɖɔ mɩ-ñɩmbʋ. 15Ɛlɛ́, yee iikpeɣiɣ lɛlaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, mɩ-Caa eekpeɣiɣ-mɩ ɖɔɖɔ mɩ-ñɩmbʋ.»
Ɛzɩma pʋwɛɛ se ɖɩhɔkɩ nɔɔ?
16Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Yee ɩhɔkʋʋ nɔɔ lɛ, ɩtaañɩŋ mɩ-ɛsɩndaa ɛzɩ tɛɛ nɛ pʋ-yɔɔ ñɩma lakʋʋ yɔ. Peyeki se pɛ-ɛsɩndaa ɛlɛɣzɩ nɛ ɛyáa tɩŋa na-wɛ se pɔhɔkʋʋ nɔɔ. Toovenim lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ mʋ́ʋ. 17Ña lɛ, yee ŋhɔkʋʋ nɔɔ yɔ, ñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ 18nɛ ɛyáa ɛtaatɩlɩ se ŋhɔkʋʋ nɔɔ. Ɛlɛ́, ña-Caa weyi paanaɣ-ɩ yɔ, ɛnʋ naɣna mbʋ́ pʋwɛ mɛsaɣ tɛɛ yɔ nɛ ɛkɔɔ ɛhɛyɩ-ŋ.»
Kedeŋa yɔɔ ñɩm nɛ ɛsɔdaa ñɩm pɔ-tɔm
(Luk 12.33-34)
19Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩtaañɩnɩ ñɩm nɛ ikpeɣli-pʋ kedeŋa yɔɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ŋgbam nɛ kálɩkɔ́daɣ pamʋʋ-pʋ yaa mɩ́láa yɔkʋʋ nɛ pamɩlɩ-pʋ. 20Ɛlɛ́, ikpeɣli-pʋ ɛsɔdaa ɖenɖe ŋgbam nɛ kálɩkɔ́daɣ paapɩzɩɣ pamʋʋ yaa mɩ́láa ɛɛpɩzɩɣ pɔyɔkɩ nɛ pamɩlɩ yɔ. 21Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɖenɖe ña-ñɩm wɛɛ yɔ, peeɖe ɖɔɖɔ ña-lɩmaɣza wɛɛ.»
Ñalɩmɩyɛ taa wezuu caɣʋ tɔm
(Luk 11.34-36)
22Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɛyʋ ɛsɛ lɛ e-tomnaɣ kanɖʋ, ana ɛnaɣna. Yee ñɛ-ɛsɛ ɩnaɣ camɩyɛ yɔ, ñatɩŋa payɩ ŋwɛ ñalɩmɩyɛ taa. 23Ɛlɛ́, yee aanaɣ camɩyɛ yɔ, ñatɩŋa payɩ ŋwɛ cɩkpɛndʋʋ taa. Yee ñalɩmɩyɛ nɖɩ́ ŋwɛna yɔ, ɖɩpɩsɩ cɩkpɛndʋʋ yɔ, ŋtɛzɩɣ wɛʋ cɩkpɛndʋʋ taa kpem.»
Ɩɩpɩzɩɣ ɩsa Ɛsɔ nɛ ɩtasɩ sam liidiye
(Luk 16.13)
24Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛla caanaa naalɛ tʋma. Yee ɛlakɩ ḿbʋ́ yɔ, ɛpaɖɩɣ lɛlʋ nɛ ɛsɔɔlɩ lɛlʋ. Yaa pʋtɔma, ɛnɩɣnɩ lɛlʋ nɛ eyele lɛlʋ. Ḿbʋ́ ɖɔɖɔ pʋwɛɛ: ɩɩpɩzɩɣ ɩsa Ɛsɔ nɛ ɩtɛ ɩwɛnɩ liidiye laɣzaɣ.»
Ɛsɔ haɣ-ɖʋ mbʋ́ pɩtɩŋa pʋwɛ-ɖʋ wazaɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ
(Luk 12.22-31)
25Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩtaanɩɣzɩ mbʋ́ ɩɩtɔɔ nɛ ɩñɔɔ nɛ wondu ndʋ́ iisuu mi-wezuu caɣʋ taa yɔ pʋ-yɔɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, wezuu kɩlɩ tɔɔnaɣ wazaɣ nɛ tomnaɣ ñakɩlɩ wondu wazaɣ. 26Ɩcɔnɩ sumasɩ ɛsɔdaa nɛ ɩna: siiɖuu, sɩɩkʋŋ. Sɩfɛyɩnɩ kpoŋ. Paa ḿbʋ́ yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛcalɩɣ-sɩ. Mɩ mɩtakɩlɩ-sɩ wazaɣ tam sakɩyɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa yaa we? 27Mɩ-taa weyi ɛyɔkʋʋ ɛ-ñʋʋ nɛ ɛpɩzɩ etuzi ɛ-sɩm kɩyakʋ? 28Nɛ pɩla ɛzɩma ɩyɔkʋʋ mɩ-ñʋŋ wondu yɔɔ yɔ? Ɩcɔnɩ tɛyɛ ñɩtʋ lɩzɩɣ hɛtʋ ndʋ́ yɔ nɛ ɩna. Ñɩtʋ ńdʋ́ tɩɩlakɩ tʋmɩyɛ, tɩɩlʋʋ wondu. 29Ɛlɛ́, meheyiɣ-mɩ se halɩ wiyaʋ sɔsɔ Salomɔɔ nɛ ɛ-ñɩm tɩŋa yɔ, ɛtaawɛnɩ wonuu nakʋyʋ nɛ kɩtalɩ hɛtʋ ńdʋ́ tɩ-taa nakʋyʋ ɖeu. 30Lidaʋ pazɩ tɩnaa mɩ! Ɛsɔ tekizi haʋ ñɩtʋ ndʋ́ tɩwɛ hayɩm taa sɔnɔ nɛ cee pɔkɔŋ-tʋ ɖʋʋ miŋ taa yɔ ɖeu nɛ pɩcandɩnɩ mɩ na? 31Pʋ-yɔɔ lɛ, ɩtaayɔkɩ mɩ-ñʋŋ mbʋ́ ɩɩtɔɔ nɛ ɩñɔɔ nɛ isuu yɔ pʋ-yɔɔ. 32Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, mbá paañaŋ Ɛsɔ yɔ, palakɩnɩ ḿbʋ́ paa ɖooye. Ŋgʋ́, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛsɩm mbʋ́ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ. 33Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ mbʋ́ e-liu wɛɛ yɔ nɛ ɛtɛzɩ-mɩ haʋ mbʋ́ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ pɩtɩŋa payɩ. 34Pʋ-yɔɔ lɛ, ɩtaayɔkɩ mɩ-ñʋŋ cee tɔm yɔɔ sɔnɔ nɛ pɩkɩlɩ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, paa kɩyakʋ ŋgʋ́ nɛ kʋ-tɔm.»