Maatiyee 5
KABI

Maatiyee 5

5
Ɛsɔ koboyaɣ maɣmaɣ hiɣu tɔm
(Luk 6.20-23)
1Yesu na ɛyáa samaɣ ḿbʋ́ lɛ, ɛkpa piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛcaɣ. Peeɖe ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa woba ɛ-cɔlɔ 2nɛ ɛpazɩ-wɛ tɔm wɩlʋʋ. Ɛwɩlaɣ-wɛ se:
3«Ɛyáa mbá pasɩm pa-tɩ se pɛtɛkɛ pʋyʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, pɛkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa ñɩma.
4Mbá pɛ-ɛsɛ ñɩŋaa yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɔŋ pa-laŋa hɛzʋʋ.
5Mbá pɛwɛ hɛɛɛ yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɔŋ-wɛ cɛlʋʋ kedeŋa ŋgá ɛɖʋwa se ɛhaɣ ɛ-ñɩma yɔ.
6Mbá pañɩnɩɣ kpem se pala mbʋ́ pʋtʋʋzaa yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɔŋ-wɛ haʋ mbʋ́ pañɩnɩɣ yɔ.
7Mbá panaɣ lɛlaa pʋtɔdɩyɛ yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɔŋ naʋ pa-pʋtɔdɩyɛ.
8Mbá pa-taa wɛ cɩɖɩcɩɖɩ yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, pɔkɔŋ Ɛsɔ naʋ.
9Mbá pañɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɔŋ-wɛ yaʋ se e-piya.
10Mbá ɛyáa wɛ pa-wayɩ kaŋ kaŋ se palakɩ mbʋ́ pʋtʋʋzaa yɔ, pehiɣ pa-tɩ!
Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, pɛkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa ñɩma.
11«Mbá mɩ patʋʋ-mɩ nɛ pɛwɛɛ mɩ-wayɩ kaŋ kaŋ nɛ pɛcɛtɩɣnɩ mɩ-taa tɔm ndɩ ndɩ mɔ-yɔɔ yɔ, ihiɣ mɩ-tɩ! 12Mɩ-taa ɛhʋlʋmɩ nɛ ɩmayɩ amaya, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, mɩ-kɩhɛyʋʋ ɖɔ Ɛsɔ cɔlɔ pɩtɩɩfɛyɩ. Meheyiɣ-mɩ se ḿbʋ́ paawɛ náyaa mbá pɛlɛyɩ-mɩ kɔm yɔ pa-wayɩ kaŋ kaŋ.»
Yesu tiyiyaa kɛ kedeŋa kpeekpe ɖɔm nɛ ñalɩmɩyɛ
(Mrk 9.50; Luk 14.34-35)
13Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Mɩ lɛ kedeŋa ɖɔm. Ɛlɛ́, yee ɖɔm leleŋ ɛsɩba lɛ, ɛzɩma palakɩ-pʋ? Pɩfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ ɖɔɖɔ kpem. Pɔlɔʋ-pʋ awayɩ yem nɛ ɛyáa ɖɔ pʋ-yɔɔ.
14«Mɩ ɖɔɖɔ lɛ kedeŋa ñalɩmɩyɛ. Đɩsɩ nzɩ́ sɩwɛ piyaɣ ñʋʋ taa yɔ, panaɣ-sɩ paa le. 15Nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛsɔkɩ kanɖʋ nɛ ɛpam-kʋ ɖaakuɖe tɛɛ. Ɛlɛ́, ɛsɩɣ-kʋ ɖenɖe pʋkʋyɩ camɩyɛ ñaba yɔ nɛ pɩnaɣ mbá patɩŋa payɩ pɛwɛ ɖɩɣa taa yɔ. 16Ḿbʋ́ pʋmʋnaa se mɩ-ñalɩmɩyɛ ɛñalɩ ɛyáa ɛsɩndaa nɛ pana mɩ-camɩyɛ lakasɩ nɛ pasa mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.»
Yesu kɔm se ɛyáa ɩnɩɩ paɣtʋ taa camɩyɛ
17Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩtaamaɣzɩ se mɔnkɔm se menɖezi Mooyiizi paɣtʋ nɛ tɔm ndʋ́ náyaa wɩlaa yɔ. Ɛlɛ́, mɔnkɔm se tɔm ndʋ́ pɔyɔɔdaa yɔ tɩla. 18Toovenim lɛ, meheyiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ́ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pɛwɛɣ yɔ, mayaɣ nakɛyɛ yaa cacayaɣ nakɛyɛ fɛyɩ se kalɩɣ paɣtʋ ńdʋ́ tɩ-taa nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ pɩtɩŋa payɩ pɩlaba yɔ. 19Weyi eyeki paɣtʋ ńdʋ́ tɩ-taa ndʋ́ tɩwɛ kpaagbaa ñɩɩɩ yɔ se tɩfɛyɩ wazaɣ nɛ ɛwɩlɩ lɛlaa se pataaɖɔ tɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ, ɛkɔŋ kɛʋ tɔyaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. Ɛlɛ́, weyi ɛɖɔŋ tɩtɩŋa payɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-tʋ lɛlaa ɖɔɖɔ yɔ, pʋdʋ kɔŋ kɛʋ sɔsɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. 20Mankaɖɩɣ-mɩ se yee ɩtala mbʋ́ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ nɛ pɩkɩlɩ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ ñɩma yɔ, ɩɩsʋʋ e-Kewiyaɣ taa wiɖiyi kaʋ.»
Pana kɔʋ tɔm
21Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa se paaheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Taakʋ ɛyʋ. Yee nɔɔyʋ ɛkʋ ɛyʋ yɔ, payaɣ-ɩ wiyaʋ tɛ.› 22Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se weyi ɛ-pana kpaɣnɩ lɛlʋ yɔ, pahʋʋnɩ-ɩ. Weyi ɛtʋʋ lɛlʋ se: ‹Kɩmɛlɛŋ ña!› Yɔ, powokini-i tɔm hʋyaa sɔsaa cɔlɔ. Weyi ɛ́lɛ́ tʋʋ lɛlʋ se: ‹Kpanzɩyʋ ña!› Yɔ, pɔkɔŋ-ɩ ɖʋʋ ɖenɖe kʋñɔŋ maatɛŋ wɛɛ yɔ. 23Pʋ-yɔɔ lɛ, yee nɔɔyʋ ewobi Ɛsɔ ɖɩɣa taa kɩlaŋ ɖɩlayɛ se ɛhaɣ Ɛsɔ haɖɛ nɛ ɛtɔzɩ se nɔɔyʋ taa wɛnɩ-ɩ yɔ, 24pʋwɛɛ se eyele haɖɛ ńɖɩ́ peeɖe nɛ ewolo pʋdʋ cɔlɔ nɛ ɛ nɛ ɩ pɔñɔɔzɩ tɔm ńdʋ́ nɛ pʋcɔ.
25«Yee ŋyʋsɩnɩ nɔɔyʋ nɛ ewokini-ŋ tɔm hʋyʋ tɛ yɔ, yele nɛ ña nɛ ɩ ɩñɔɔzɩ-tʋ lɔŋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛtaatanɩ-ŋ peeɖe. Pɩtɛkɛ ḿbʋ́ yɔ, ɛ́lɛ́ cɛlɩɣ-ŋ sɔɔjanaa nɛ paba ɖʋ-ŋ salaka. 26Toovenim lɛ, meheyiɣ-ŋ se: paɖʋ-ŋ-kɛ yɔ, ŋwɛɣ peeɖe ḿbʋ́ ka ka nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ́ ŋhɛyɩ ña-kɩmɩyɛ tɩŋa payɩ nɛ pɩtakazɩ paa koba yɔ.»
Acɛyɛ labʋ tɔm
27Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa ɖɔɖɔ se peheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Taala acɛyɛ.› 28Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se: yee abalʋ nɔɔyʋ ɛna lɛlʋ halʋ nɛ e-liu tɛɛ kɔtɩ yɔ, ɛtɛm labʋ acɛyɛ kpem ɛ-lɩmaɣza taa. 29Yee ñɛ-ɛsɩyɛ eyekina se ŋla kɩwɛɛkɩm yɔ, hɔɔzɩ-ɖɩ nɛ ŋlɔ poliŋ. Ɛyʋ hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ lesuu kɩlɩ wee wee ɛzɩ ɛɛwɛɛ ɛtɩŋa pilim nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ ɖenɖe kʋñɔŋ maatɛŋ wɛɛ yɔ. 30Yee ñe-nesi kɩbanzɩ eyekina se ŋla kɩwɛɛkɩm yɔ, sɛtɩ-sɩ nɛ ŋlɔ poliŋ. Pɩkɩlɩ wee wee se ŋlesi ñe-nesi kʋɖʋmsɩ ɛzɩ ŋŋwɛɛ ñatɩŋa pilim nɛ pɛpɛɖɩ-ŋ ɖenɖe kʋñɔŋ maatɛŋ wɛɛ yɔ.»
Halaa kizuu tɔm
(Mat 19.9; Mrk 10.11-12; Luk 16.18)
31Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa ɖɔɖɔ se peheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Weyi ɛɖɔɔnʋʋ ɛ-halʋ yɔ, pʋwɛɛ se pʋdʋ ɛcɛlɩ-ɩ takayaɣ ŋgá kawɩlɩɣ se pɛfɛyɩ ɖama taa yɔ.› 32Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se: yee nɔɔyʋ halʋ ɛtala acɛyɛ nɛ ɛɖɔɔnɩ-ɩ yɔ, ɛwɩlɩ-ɩ acɛyɛ nʋmɔʋ. Weyi ɛ́lɛ́ kpakɩɣ-ɩ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ ɖɔɖɔ.»
Đuuu tɔm
33Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa ɖɔɖɔ se peheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Taayele mbʋ́ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ. Ɛlɛ́, la mbʋ́ ŋɖuuni Kɩpaɣlʋ se ŋlakɩ yɔ.› 34Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se: ɩtaaɖuuni Ɛsɔ kpem: ɩtaaɖuuni ɛsɔdaa, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ŋ́gʋ́ lɛ Ɛsɔ kewiyaɣ kpelaɣ. 35Ɩtaaɖuuni ɖɔɖɔ tɛtʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ńdʋ́ lɛ kpeɖe nɖɩ́ Ɛsɔ tɩnɩɣ ɛ-naŋgbanzɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Ɩtaaɖuuni ɖɔɖɔ Yeruusalɛm yem yem, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ŋ́gʋ́ lɛ Wiyaʋ sɔsɔ tɛtʋ. 36Ɩtaaɖuuni mɩ-ñʋŋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛ-ñɔyaɣ nakɛyɛ hʋlʋmɩ yaa kepiyi. 37Yee nabʋyʋ ɛkɛ toovenim yɔ, ɩtɔ yem se: ‹Ɛɛɛ!› Yee pɩtɛkɛ toovenim yɔ, ɩtɔ yem se: ‹Aayɩ!› Yee ɩtasɩ natʋyʋ sɔzʋʋ yɔ, tʋtʋ kɛnɩ Satanɩ ñɩndʋ.»
Taŋ laba-m malakɩ-ɩ tɔm
(Luk 6.29-30)
38Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa ɖɔɖɔ se peheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Nɔɔyʋ ɛyɔkɩ lɛlʋ ɛsɩyɛ yɔ, pɔyɔkʋʋ ɛ-ñɩnɖɛ. Nɔɔyʋ eholi lɛlʋ keɖe yɔ, poholuu ɖɔɖɔ ɛ-ñɩnɖɛ.› 39Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se: ɩtaakpa mi-koyindinaa kɩma. Yee nɔɔyʋ ɛcɛbɩ ñe-nesi kɩbanzɩ laɣzaɣ kadaŋa yɔ, kɛzɩ lɛɛka nɛ ɛtɛzɩ-kɛ cɛbʋ. 40Yee nɔɔyʋ ɛcaɣ se ewoni-ŋ tɔm hʋyʋ cɔlɔ nɛ ɛmʋ ño-toko cikpeluu yɔ, tɛzɩ hɔzʋʋ sɔsɔʋ nɛ ŋcɛlɩ-ɩ. 41Yee nɔɔyʋ ɛkpa-ŋ nɛ ɛsʋʋ-ŋ wondu se ŋtuzi-i nʋmɔʋ ɛzɩ kiloomɛta yɔ, tuzi-i pʋ-tam naalɛ. 42Ɩha mbá pasʋlʋmʋʋ-mɩ yɔ nɛ ɩkɩndɩ mbá pɔkɔŋ se ɩkɩndɩ-wɛ yɔ.»
Koyindinaa sɔɔlʋʋ tɔm
(Luk 6.27-28,32-36)
43Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: «Ɩnɩwa ɖɔɖɔ se peheyi ɖɔ-cɔzɔnaa se: ‹Sɔɔlɩ ña-taabalʋ nɛ ŋpaɖɩ ño-koyindu.› 44Ɛlɛ́, ma meheyiɣ-mɩ se: ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa nɛ ɩsɛɛ Ɛsɔ mbá pɛwɛ mɩ-wayɩ kaŋ kaŋ yɔ pɔ-yɔɔ 45nɛ ɩpɩsɩ mɩ-Caa Ɛsɔ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-piya. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, eyeki nɛ wɩsɩ lɩɣ ɛyáa kɩbama nɛ azaɣ́a pɔ-yɔɔ. Eyeki ɖɔɖɔ nɛ tɛʋ nɩɣ kɩbama nɛ kɩdɛkɛdaa pɔ-yɔɔ. 46Yee mbá pɔsɔɔlɩ-mɩ yɔ pe-ɖeke ɩsɔɔlʋʋ lɛ, kɩhɛyʋʋ ŋgʋ́ ɩɖaŋɩɣ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ? Halɩ tikee mʋyaa maɣmaɣ ñɔsɔɔlʋʋ mbá pɔsɔɔlɩ-wɛ yɔ. 47Yee mɩ-ñɩma ɖeke ɩsɛɣ lɛ, ɛbɛ ɩlaba nɛ pɩkɩlɩ mbá paañaŋ Ɛsɔ yɔ? 48Pʋ-yɔɔ lɛ, ɩtɛzɩ pɩʋ Ɛsɔ nʋmɔʋ taa nɛ ɩwɛɛ ɛzɩ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.»