Matiyew 1
MOF

Matiyew 1

1
Baba tete ma Yezu hay
(Lk 3.23-38)
1Neney na ɗeriwel ma mezley ma baba tete ma Yezu Kriste hay, bəzey ma David, bəzey ma Abraham.
2Abraham ma yawa Izak, Izak ma yawa Zakob, Zakob ma yawa Zuda ta malam ŋga hay. 3Zuda ma yawa Fares ta Zara, maya ta na Tamar, Fares ma yawa Esrom, Esrom ma yawa Aram. 4Aram ma yawa Aminadab, Aminadab ma yawa Nasoŋ, Nasoŋ ma yawa Salmoŋ. 5Salmoŋ ma yawa Boz, may ŋga na na Rahab, Boz ma yawa Zobed, may ŋga na na Rut, Zobed ma yawa Zesey. 6Zesey ma yawa bay ɗuhwa na David,
David ma yawa Salomoŋ, may ŋga na na ŋgwas ma Uri. 7Salomoŋ ma yawa Robowam, Robowam ma yawa Abiya, Abiya ma yawa Aza. 8Aza ma yawa Zozafat, Zozafat ma yawa Zoram, Zoram ma yawa Oziyas. 9Oziyas ma yawa Zowatam, Zowatam ma yawa Akaz, Akaz ma yawa Ezekiyas. 10Ezekiyas ma yawa Manasey, Manasey ma yawa, Amoŋ, Amoŋ ma yawa Zoziyas. 11Zoziyas ma yawa Zekoniyas ta malam aŋga hay. A hələmata bəzey ma Israyel hay a Babiloŋ na, da har ana ŋga na tok. 12A dəba ma ma hələmata ba a Babiloŋ na, Zekoniyas ma yawa Salatiyel, Salatiyel ma yawa Zorobabel. 13Zorobabel ma yawa Abiyud, Abiyud ma yawa Eliyakim , Eliyakim ma yawa Azor. 14Azor ma yawa Sadok, Sadok ma yawa Akim. Akim ma yawa Eliyod , 15Eliyod ma yawa Eliyazar , Eliyazar ma yawa Mataŋ, Mataŋ ma yawa Zakob. 16Zakob ma yawa Zozef, zel ma Mariya na ma da yawa Yezu, ma zəlamar Kriste ana. 17Me mbəsley ta tabiyaha me bəzey ma hwaɗ hay tok na: zla ka Abraham kasl ka David na, kurow kava faɗ. Ka David kasl ka ma hələmata bəzey ma Israyel hay a Babiloŋ na, kurow kava faɗ satsa. Da me həley ta a Babiloŋ kasl ka Kriste ana, kurow kava faɗ satsa.
A ɓadəmara ma da yawa ma Yezu a Zozef
18Nəkafama me zley ma yawa ma Yezu Kriste. Mariya may ŋga na na, kokwa ma Zozef. Arka, amba ŋga ka zəga na, a da sərafa na bəzey da hwoɗ ta gədaŋ ma Mesəfrey Kokwoɗ ana. 19Zel aŋga na Zozef ana na ndaw dzerey aha, a wuɗey ma babəlada tek ta guma na ma ndaw hay ka tsənadama kakay, a wuɗey ma mbəɗar mey ta masasuɗok aha. 20Andza ŋga ka dzala tsoy na, arka madurlam ma Bay’ərlam ma ɓar vaw da dey mesəney, ma ləvar: «Zozef bəzey ma David, ka da wesey ma zəga Mariya ’ay ɗek ka ŋgwas aha zlay, hərway bəzey ŋga na da hwoɗ ana na, a sawa ta gədaŋ ma Mesəfrey Kokwoɗ ana. 21A da yawa bəzey mawal aha, ka da pafama mezəley ŋga na na, Yezu, hərway a da buwatərawa ndaw ma səkway ŋga hay ba da meŋgəsey ta hay.»
22Tek a neney tabiyaha a da key andza ha na, ma ka ndesley andza Bay’ərlam ma tsərawa ta huɗa mey ma ndaw sek ana:
23Nəkafama, bəzey a da təɗar a vaw a dem slaw aha, a da yawa wawa,
a da pafama mezəley ŋga na na, Emanuwel,
ka ləva na «Bay ma Bəla ta lakwa».
24Andza ma me pərkey ŋga na, Zozef me key andza na ma madurlam ma Bay’ərlam a hana ma ləvar ana: ŋga ma zəga kokwa ŋga a 'ay ŋga. 25Amana ka dzəmam vaw kakay, ha ŋga ma yərawa wawa ŋga mawal aha, ma pafa mezəley ŋga na Yezu.

© 2007 Alliance Biblique du Cameroun


Learn More About Mofu Gudur New Testament