GEN 1
BEGDC
1
Buymiemuŋ miga si gazlavay kurzluˀ waɗ mizli titirahay
1Angi zli virzi ngi gwatay gar na, Buymisemuŋ a gi muŋ ati hirwuy waɗ gwat ngi raˀahay gar. 2Hirwuy ndra mapuraka wurenna, naŋ zleˀe bilyãˀ lambaˀ. Luvuŋ mitimbiɗim a sirta yam mijileŋ sirit wãˀ. ˀUf ngi Buymisemuŋ ara bul a hirnga yama. 3Buymisemuŋ a ɓi: «Li, gi njahha!» Dar li a gi njahha. 4Buymisemuŋ a pura li minjahha tuwa kuy. Dar Buymisemuŋ a wunka li minjahha ati luvuŋ. 5Buymisemuŋ a vula slimiɗ da li minjahha tuwa ‹papasa›, yo luvuŋ kwana ‹duvuɗu.› Hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin mudumbuŋ naŋ. 6Buymisemuŋ a ɓi ma: «Birngiŋ, gi hoɓoŋ kaɓa sikiɗ mitiɗeˀ, ɓa ngi wunka wala ngi yam, ɓa yam a wunuk taˀ taˀ cuw!» 7Buymisemuŋ a ga birngiŋ tuwa, ɓa ngi wunka yam vay ngi ruwuy avu vay ngi muŋ. Dar a gi kanah vuna si. 8Buymisemuŋ a vula slimiɗ da birngiŋ tuwa ‹muŋ.› Dar hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin mucuw naŋ. 9Buymisemuŋ a ɓi ma: «Yam ngisi birngiŋ, cikil ar li purla, ɓa li mingbaŋngbaŋ a bawa!» Joˀ a gi kanah vuna si. 10Buymisemuŋ a vula slimiɗ da li mingbaŋngbaŋ tuwa ‹hirwuy›, yo yam micikil ar li purla kwana, a vulaŋ slimiɗe ‹mubuliy.› Buymisemuŋ a pura na, naŋ kuy. 11Dar Buymisemuŋ a ɓi: «Hirwuy, puso gwat tukuzohoy sirit wãˀ. Gizihẽy ti sukwi wal wal misi ti hilfa taŋ, yo widisey ti sukwi wal wal misi ti hilfa taŋhay!» A gi kanah vuna si. 12Hirwuy a pus gwat mutukuzohoy, gizihẽy ti sukwi wal wal, waɗ widisey misi ti yi taŋhay wal wal, mimeɗmeɗ malla milaŋ laŋ a hur taŋhay. Buymisemuŋ a pura na, naŋ kuy. 13Hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin mimakir naŋ. 14Buymisemuŋ a ɓi ma: «Gwat ngi pusluɗa lihey, wucuɗam a muŋ, gam ar birngiŋ a muŋ, ɓa ngi wunka papas ati duvuɗu, ɓa i taŋ masa bigaka muguzlumoy, hiney malla viheye, 15yo ngi pusluɗo hirwuyo zle a muŋ!» A gi kanah vuna si. 16Buymisemuŋ a gi gwat madiɗahay cuw ngi pusluɗa li: madiɗa i pas, ɓa a zum buy ar papasa, mekeleme kwana i kiya, ɓa a zum buy ar duvuɗo, waɗ a gi wurzlaŋhay ma. 17Buymisemuŋ a ɗuva taŋ ar birngiŋ, ɓa ngi pusluɗa hirwuyo njahha, 18ɓa ngi zumabuy ar papas ati duvuɗu, yo ɓa ngi wunka li minjahha ati luvuŋ. Buymisemuŋ a pura na, naŋ kuy. 19Hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin mumufaɗ naŋ. 20Buymisemuŋ a ɓi ma: «Gwat misi titirihey, wusam wenewene asi yama. Yo ɗiyuwoy bulam a muŋ kriɓ kriɓi!» 21Buymisemuŋ a gi gwat madiɗa ngisi yamay, ati sukwi ngi gwat misãmihey gar maram digi, yo mawusam wenewene asi yama, waɗ sukwi ngi ɗiyuwoy gara ma. Buymisemuŋ a pura na, naŋ kuy. 22Buymisemuŋ a ɗuwula taŋ mi: «Gwat misi titiri ngisi yamay gar, jam wenewene, nahaka mubuliye, yo ɗiyuwoy, jam a ruwuyo!» 23Hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin muzlum naŋ. 24Buymisemuŋ a ɓi ma: «Hirwuy, ji sukwi ngi gwat misi titirihey wal wal gar: ginewey, gwat mislreɓ slreɓ misi titirihey ati gwat misãmi ngi ɓuhoy, ko mike gar ti sukwi naŋ wal wal!» A gi kanah vuna si. 25Buymisemuŋ a ga sukwi ngi gwat misãmi ngi ɓuhoy, ngi ginewey waɗ sukwi ngi gwat mislreɓ slreɓ misi titiri ngi ruwuyoyo. Buymisemuŋ a pura na, naŋ kuy. 26Akẽh so na, Buymisemuŋ a ɓi: «Gukum mbur miɓaˀ i ndra, mibam vu heˀ ati ndra! Anja a wa kilif ngir mubuliyey, ɗiyuwoy mabulam a muŋ waɗ misi a ruwuy, yo ɓa a wa ginewey ati gwat misãmi ngi ɓuhoy ati mislreɓ slreɓey gar malaˀam wenewene a ruwuyo!» 27Naŋ kine, Buymisemuŋ a ga mburo, ɓaˀ i naŋ. A ga taŋ i mbur mizile ati ngwasa. 28Dar Buymisemuŋ a ɗuwula taŋ mi: «Yam ziri, sikam haɗi, nahaka hirwuyo gar, yo wakaŋ. Cifam buy ar kilif ngir mubuliyey, ar ɗiyuwoy mabulam a muŋ ati gwat misãmihey gar mawusam wenewene a ruwuyo.» 29Buymisemuŋ a ɓi: «Angi hirwuy micay gar na, sukwi ngi kalafay ati gizihẽy misi ti zingaˀ taŋhay gar, i vulukum taŋ le, waɗ widis misi yi taŋhay meɗmeɗ malla milaŋ laŋ na, a sa gi i gwat ngi zum kum. 30Naŋ kine ma, gwat misãmihey gar misi asi ruwuy, ɗiyuwoy mabulam a muŋ gar, gwat mislreɓ slreɓey gar malaˀam a ruwuy, ko mike gar ma musuwun na, i vula taŋ giziŋ mutukuzo, i gwat ngi zum taŋ.» A gi kanah vuna si. 31Buymisemuŋ a pura gwat naŋ miga taŋ gar na, kuyu gwatta. Hiikuɗ a ji, yo li a wun, hana i hin mimerkeɗ naŋ.

L’Alliance Biblique du Cameroun

Learn More About Bible en langue guiziga