Mateub ǂGAEǂGUIǂGĀS
KKG

Mateub ǂGAEǂGUIǂGĀS

ǂGAEǂGUIǂGĀS
Nē ǃGâiǂhôas ge Grikegowab ǃnâ Grikeǃhoa-aon ǁga ge xoahe, xawe ǁkhāti Jodeǁîn tsîn ǁga. Dana ǃaromas nē ǃGâiǂhôas dis ge Mateub hoana Jesub a Mesia ǃkhaisa gere ǁapoǁapobasa. Nēs ǀkhab ge matib Jesuba ǁîb di ûib tsî sîsenni ǀkha ǀOro Testamensa ge a dīǀoaǀoa ǃkhaisa ra ǁgauǂui. ǀOro Testamensa xu hâ ǁgaeǁgaedi ge ra ǁgau ǀOro Testamens di mîmâidi ge Jesub Xristub di ǃnaes ǀkha a dīǀoaǀoahesa tsî ǁîb a Xristu, ûitsama Elob di ôa ǃkhaisa.
Nē ǃGâiǂhôas ǃnâ i ge Jesub di ǃnaesa xu ǁîb di ǀuni ǁguiǂams ǁîb di ǁkhāǁkhāsabegu ǃoa hâs kōse ra xoaǃgāǃgāhe. Nēs ge Jesub ûiǂgarob di xoaǃgāǃgā tamasa, xawe Jesub di ǀhûǀguis Elob di sîsengu tsî ǁkhāǁkhās xa hâsa. ǃAruǀîs ge nē ǃGâiǂhôasa koro gaxu gowaǂuidi gaosib ǀhommi dib xa hâdi ǃnâ a ǀgoraǂgāsa: (1) ǃHommi di aoǁnâs (5—7); (2) disiǀgamǀa ǁkhāǁkhāsabegu di ǁguiǂams (10); (3) ǂkhōdi gaosib ǂama hâdi (13); (4) ǁkhāǁkhāsabesis di ǂâibasens (18); (5) gaosib di hās (24—25).
Danaǃkhaidi
ǃHaos di ǂgaekhâib tsî Jesub di ǃnaes 1—2
ǁĀǁnâs tsî Jesub di ǃâitsâhes 3—4
ǃHommi di aoǁnâs 5—7
Jesub di buruxa dīgu 8—9
Sîǂuis ǁguiǂams 10
ǁGamǁaredi mâǃoa-aon ǀkha 11—12
ǂKhōdi gaosib ǂama hâdi 13
Buruxa dīgu tsî Farisegu ǀkha ǁgamǁares 14—17
ǁKhāǁkhāsabesis di ǂâibasens 18
Galileaba xu Jerusalems kōse 19—23
Gaosib di hās 24—25
Jesub di tsâb tsî khâis 26—28

Bible Society in Namibia

Learn More About Elobmîs