Genesis 1
KKG20

Genesis 1

1
Kurus di ǂhôas
1Tsoatsoas ǃnâb ge Eloba ǀhommi tsî ǃhūbaib tsîkha ge kuru. 2ǃHūbaib ge ǀgauo tsî ǃū-aisa ge i tsîb ge ǃgam hurib, hoaraga xūna ǃgū-ai hâba ǃkhaenab ǃnâ ge hâ i tsîb ge Elob Gagaba#1:2 Elob Gagaba: Tamas ka io Elob di ǀgaib tamas ka io Eloba xu hâ ǂoab. ǁgammi ai gere ǂnarema. 3Ob ge Eloba “Ab ǃnâba hâ” ti ge mî tsîb ge ǃnâba ge hâ.#2Kor. 4:6 4Tsîb ge ǃnâb a ǃgâi ǃkhaisab ge mûo, ǃnâb tsî ǃkhaenab ǁaegu ǀgorasa dī 5tsî ǃnâba “tsē” ti ǂgai tsî ǃkhaenaba “tsuxu” ti ge ǂgai. Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge ǂguro tsēsa.
6Ob ge Eloba “Ab ǃāǂuisaba ǁgammi ǁaegu hâ, tsî ǁgamma ǀgora” ti ge mî.#2Pet. 3:5 7Tsîb ge Eloba ǃāǂuisaba kuru tsî ǀgorasa ǁgammi, ǃāǂuisab ǀgapise tsî ǁîb ǃnaka hâb ǁaegu ge dī. Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 8Tsîb ge ǃāǂuisaba “ǀhom” ti ge ǂgai. Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge ǀgamǁî tsēsa.
9Ob ge Eloba “A gu ǀhommi ǃnaka hâ ǁgamga ǀguipa ǀhaoǀhaosen, îb ǂnâsa ǃhūba mûsa” ti ge mî. Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 10Ob ge Eloba ǂnâsa ǃkhaiba “ǃhūb” ti ǂgai tsî ǁgammi ǀhao geba “hurib” ti ge ǂgai. Tsîb ge Eloba ǃgâi-i a ǃkhaisa ge mû. 11Ob ge Eloba “Ab ǃhūba ǁhaon, ǃkhomna ra ūǀkhīn tsî hain, ǁîn ǃnâ ǃkhomna ūhâ ǂûna ra tanina ūǀkhī, mâ-i hoa-e ǁî-i ǃkharaga ǀgaugu ai” ti ge mî. Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 12Tsîb ge ǃhūba hoaǃnâgu haiǃnôan, ǃkhomna ra ūǀkhīn tsî ǂûna ra ūǀkhīna ge mā. Tsîb ge Eloba ǃgâi-i a ǃkhaisa ge mû. 13Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge ǃnonaǁî tsēsa.
14Ob ge Eloba “An ǃnân, tsēsa nî tsuxuba xu ǀgorana ǃāǂuisab ai hâ tsî ǁaeb, tsēdi tsî kurigu ra tsoatsoaba ǁgauǂui 15tsî ǃāǂuisab ǃnâ ǃnâse ī tsî ǃhūbaib ai ǃnâ” ti ge mî. Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 16Tsîb ge Eloba ǀgam kai ǃnâra ge kuru. ǀGaisase ra ǃnâsa, tsēaba nî gaoǂamse tsî ǂkhabusase ra ǃnâsa, tsuxuba nî gaoǂamse. ǁKhātib ge ǀgamirodi tsîna ge dī. 17Tsîb ge ǃāǂuisab ai ge ǂnûidi, ǃhūbaib ai ǃnâ 18tsî tsēs tsî tsuxuba gaoǂam tsî nî ǃnâba ǃkhaenaba xu ǀgorase. Tsîb ge Eloba ǃgâi-i a ǃkhaisa ge mû. 19Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge hakaǁî tsēsa.
20Ob ge Eloba “A gu ǁgamga ûitsama kurusaben xa tsî ǃāǂuisaba, ǃhūbaib ǂamai ra ǁkhana anin xa ǀoahe” ti ge mî. 21Tsîb ge Eloba kai huriǀgurun, hoa ûitsama kurusabeǃnôan ǁgamgu ǃnâ ra ûin tsî hoa aniǃnôan tsîna ge kuru. Tsîb ge Eloba ǃgâi-i a ǃkhaisa ge mû. 22Elob ge ǁîn hoana ǀkhae tsî kurusaben ǁgamgu ǃnâ hâna ôananôagu tsîn huriba nî ǀoaǀoa ǃkhaisa ge mîmā. Tsîb ge anina ǃgôab ǃnân nî ǂguiǂguisen ǃkhaisa ge mîmā. 23Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge koroǁî tsēsa.
24Ob ge Eloba “Ab ǃhūbaiba hoa ûitsama kurusabeǃnôana ūǀkhī: ǀGoan, ǂhanaben tsî ǃhūbaib di xamarin tsî ǀguruǃnôan, kain tsî ǂkharina” ti ge mî. Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 25Tsîb ge Eloba ǃhūbaib di xamarin tsî ǀguruǃnôan, ǀgoaǃnôan tsî ǂhanabeǃnôana mâ-i hoa-e, ǁîn ǃnôab ǃoa ge dī. Tsîb ge Eloba ǃgâi-i a ǃkhaisa ge mû.
26Ob ge Eloba “A ge sage īb ǃoa, sage khami ī khoesiba#1:26 Khoesiba: Nēs ge Hebregowab ǃnâ hâ mîs, Adam ti hâs hîa Khoesib ti ra ǂâibasens ǁga ra ǁnaeǁgau. kuru, în ǁîna hurib ǁaun tsî ǀhommi anin, hoaraga xamarin, ǀgurun tsî ûitsama xūn#1:26 Ûitsama xūn: ǀNî ǀoro xoaǁguigu ge xamarin, ǁgâus din tsî ǃgarob din ti uhâ tsî Hebregowab xoaǁguigu ge ǁgâuxamarin tsî hoaraga ǃhūbaib ti ūhâ. ǃhūbaib ai hân ǂama gaosîsen” ti ge mî.#1Kor. 11:7 27Tsîb ge Eloba ǁîna ǁîb īb ǃoa ge kuru. Aore- tsî tarekhoeseb ge ǁîna ge kuru.#Mat. 19:4; Mrk. 10:6#Gen. 5:1-2 28Tsîb ge Eloba ǁîna ǀkhae tsî ge mî: “Ôananôagu, î ǃgôab ǃnâ ǂguiǂguisen, î ǃhūbaiba ǀoaǀoa, î ǁîb ǂama gaosîsen. ǁKhāti hurib ǁaun, ǀhommi anin tsî hoaraga xamarin tsî ǀguruǃnôan ǂama gaosîsen re. 29Hoa ǃhoron tsî ǂûǃnôana ta ge ǂû du nîse ra mā du, 30xawe hoa aniǃnôan tsî xamarina ta ge ǀgân tsî ǃam ǂgaena ūhâ ǁhaona ǂûxūse ra mā.” Tsî-i ge ǁnāti ge ī. 31Ob ge Eloba hoaraga xūn, ǁîb ge kuruna kō tsî kaise i a ǃgâi ǃkhaisa ge mû. Tsî-i ge ǃui tsî ge ǁgoa, ǁnās ge ǃnaniǁî tsēsa.

Khoekhoegowab Elobmîs © Bible Society in Namibia, 2020.


Learn More About Khoekhoegowab 2020

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.