Génesis 1
CBTNTPO

Génesis 1

1
Yosë nani ma'sha acorinso'
1Yosë nani ma'sha acorinso sha'huichinquëma': Iráca co manta ya'huërinhuë'. Yosëíchin ya'huërin. Caniaritapon, pi'iro'të'ton acorin. Ina quëran isoro'panta', acorin. 2Naporo' isoro'paso', co ipora pochin nishátërarinhuë'. Ya'ipi marësáchin ninin, pa'pi anpotërin. Tashiri noyá i'copitërin. Naporo chachin Yosë ispiritonënso', i' aipi yanpo yanpónantarin.
3Naporo' Yosë tapon: “¡Tashinantërinso nii'sohuanchin huachi!” tënin. Topachina, nii'sohuantërin huachi.
4Nii'sohuantërinso nóya nicaton, nisha acorin. Tashinta', nisha acorin.
5Nii'sohuantërinsoso': “Tahuëri,” itërin. Tashinaonta': “Tashi',” itërin. Tashirahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' a'na tahuërira', nanirin huachi.
6Ina quëran Yosë taantarin: “¡Niquë niquë i' ya'huëcaso marë' ya'copinamën ya'huë'in!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi.
7Yosëri i' ya'copinamën nipachina, ina aipi i' ya'huërin. Inaanaquënta', i' ya'huërin.
8Nani acohuachina, inápaquë ya'huërinsoso': “Pi'iro'të',” itërin. Tashiantarahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' cato tahuëri nanirin huachi.
9Ina quëran Yosë taantarin: “¡Yaniro'pa' ya'nocaso marë' pi'iro'tëanaquë i' ya'huërinso', inaquëráchin niyonto'in!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi.
10Yaniro'paso': “no'pa',” itërin. I' niyontoninsoso': “marë,” itërin.
Ya'ipi acorinsopita noyasáchin nisarin ni'nin. Ina nicaton, 11Yosë taantarin: “¡Nisha nisha sharo'sa papoina'! Nisha nisha panpatororo'santa nisha nisha ya'pirihuanpiso', papoina'. ¡Nisha nisha nararo'santa nisha nisha nitopisopita no'paquë papoina'!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi. 12Ina nohuanton nisha nisha sharo'sa', panpatororo'sa', nararo'sa', inapita isoro'paquë paporin. Acorinsopita nicaton: “¡Ma nóyacha acorahuë paya!” tënin. 13Tashiantarahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' cara tahuëri nanirin huachi.
14-15Ina quëran Yosë taantarin: “¡A'pininsopita pi'iro'tëquë ya'huë'in. Tahuëri, tashi a'pintacaso marë' ya'huë'in. Inapita a'pinpachina, tahuëri, tashi', nisha nisha acoarin. Naporahuaton yoquiro'sa', pi'ipiro'sa', inapitanta piyapiro'sa nitotapi huachi!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi.
16Tahuëri a'pinacaso marë' panca masho acorahuaton, tashinta a'pinacaso marë' hua'huishin miachin acorin. Tayoraro'santa acorin.
17-18Yosëri inapita isoro'pa' a'pintacaso marë' pi'iro'tëquë acorin. Tahuëri, tashi a'pintarin. Acorinsopita nicaton: “¡Ma nóyacha acorahuë paya!” tënin.
19Tashiantarahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' catapini tahuëri nanirin huachi.
20Ina quëran Yosë taantarin: “¡Nisha nisha ma'sharo'sa i'quë ya'huëcaiso marë' ya'huë'in! Nisha nisha samiro'santa ya'huë'in. ¡Naporahuaton, nisha nisha inairaro'sa yanponacaiso marë' ya'huë'in!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi.
21Panca ma'sharo'sa nisha nisha nipisopita, marëquë ya'huëcaiso marë' acorin. Nisha nisha samiro'santa', acorin. Anpiantëhuano'santa', acorin. Acorinsopita nicaton: “¡Ma nóyacha acorahuë paya!” tënin.
22I'quë ya'huëcaiso nipisopita noya yonquirapiton iso pochin sha'huitërin: “¡Na'amiatatoma marëro'saquë ya'huëco'!” itërin. Naporahuaton anpiantëhuano'santa', sha'huitërin: “¡Na'amiatatoma canpitanta isoro'paquë ya'huëco'!” itërin.
23Tashiantarahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' a'natërápo tahuëri nanirin huachi.
24Ina quëran Yosë taantarin: “¡Nisha nisha ma'sharo'sa ya'huë'in! Tananquë ya'huëcaiso nipisopita, pë'tahuacaiso nipisopita, niohuaratacaiso nipisopita. ¡Inapita ya'huë'in!” tënin. Topachina, inachachin ya'huërin huachi.
25Inapita ma'sharo'sa', ya'ipi Yosëri acorin. Acorinsopita nicaton: “¡Ma nóyacha acorahuë paya!” tënin.
26Naporo tahuëri chachin tapon: “¡Iporaso huachi piyapi niahua'! Inaso canpoa pochachin nisarin. Chiníquën nanantaton, samiro'sa', anpiantëhuano'sa', inapita hua'anëntarin. Ma'sharo'sa pë'tahuacaiso nipisopita, tananquë ya'huëcaiso nipisopita, niohuaratërinsopita, ya'ipi inapitanta hua'anëntarin,” tënin.
27Yosëri piyapi acoapon, inaora pochachin acorin.
A'nara quëmapi, a'nara sanapi. Inaíchin ninin.
28Noya yonquirapiton iso pochin sha'huitërin: “Nóya ya'huëco'.
Na'a hua'huasha ya'huëchinquëma'.
Shiparimapita na'atona', ya'ipi parti ya'huë'ina'.
Ya'ipi hua'anëntoco'. Samiro'sa', ma'sharo'sa',
anpiantëhuano'sa', niohuaratërinsopita, inapita hua'anëntoco',” itërin.
29Napotahuaton, itaantarin: “Ni'quë'. Nisha nisha sharo'sa apapotërahuë nitërinso capamaso marë'. Notohuaro' nisha nisha nararo'santa nitërinso ca'quë', iroquë'. 30Ma'sharo'sa', anpiantëhuano'sa', niohuaratërinsopita, inapitaso nipirinhuë', panpatoro acotërahuë capacaiso marë'” itërin. Napotohuachina, inachachin nipi huachi. 31Naporo' Yosëri ya'ipi acorinsopita nicaton: “¡Ma nóyacha ya'ipi acorahuë paya!” tënin. Tashiantarahuaton tahuëriantahuachina, i'huaraya huarë' saota tahuëri nanirin huachi.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Yosë nanamën