YouVersion Logo
Search Icon

Matteusevangeliet 1

1
Jesu Kristi släkttavla
1 Det här är släkttavlan för Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son: 2 Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, Jakob var far till Juda och hans bröder. 3 Juda var far till Peres och Serach, och Tamar var deras mor. Peres var far till Hesron, Hesron var far till Ram, 4 Ram var far till Amminadav, Amminadav var far till Nachshon, Nachshon var far till Salma, 5 Salma var far till Boas, och Rachav var hans mor. Boas var far till Oved, vars mor var Rut, Oved var far till Jishaj, 6 och Jishaj var far till David, kungen.
David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. 7 Salomo var far till Rehabeam, Rehabeam var far till Avia, Avia var far till Asa, 8 Asa var far till Joshafat, Joshafat var far till Joram, Joram var far till Ussia, 9 Ussia var far till Jotam, Jotam var far till Achas, Achas var far till Hiskia, 10 Hiskia var far till Manasse, Manasse var far till Amon, Amon var far till Josia, 11 och Josia var far till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket bortfördes till Babylon.
12 Efter att folket hade blivit bortfört till Babylon, blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel far till Serubbabel, 13 Serubbabel far till Avihud, Avihud far till Eljakim, Eljakim far till Asor, 14 Asor far till Sadok, Sadok far till Akim, Akim far till Eliud, 15 Eliud far till Eleasar, Eleasar far till Mattan, Mattan far till Jakob, 16 och Jakob far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17 Därmed blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.
Jesu Kristi födelse
18 Så här gick det till vid Jesu Kristi födelse: Maria, hans mor, var trolovad med Josef. Men innan de var tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra vanära över henne. Han beslöt att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på det hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en dröm och sa: ˮJosef, Davids son, räds inte att ta till dig din hustru Maria, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son som du ska ge namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.ˮ 22 Allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Lyssna, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, som betyder ʼGud är med oss.ʼ  24 När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;