Parallel
24
Jesús baísquia
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
1Anun ñu mëëtima nëtë 'iónxa pëcaracëbëa bari urucëma 'aínshi ca axa Galileanuax Jesúsbë uëxancë xanucama anun sanu oti ro mëníoëxancë a buani raíri xanubë anua Jesús mëníoëxancënu cuantëcëancëxa. 2Buani cuanx anu bëbaquinbi ca mapara, anun quini xëpuëxancë, racanacë isacëxa. 3Usa 'icë istancëx cuani, quininu atsínquianxun isquinbi ca Nucën 'Ibu Jesús 'aímocëxa. 4'Aímoi ratuti ca sináncasmacëxa. Usai ratúquian atun iscëxbi ca rabë́ uni, chupa chaba chabaquicë pañucë, a rapasu 'iacëxa. 5Usa isi ca xanucamax racuëti meu tëtúbuacëxa. Tëtúbutiabi ca a unin cacëxa:
—¿Uisa cupí caramina mitsun anu uni bamacë mëníotinua axa ashiti bamacëma uni barin? 6Ax ca ënuma 'icën, ca baísquiaxa. An Galileanuxun mitsu caëxancë bana camina sinánti 'ain. 7Ësaquin ca mitsu caëxanxa: Uni 'inux Nucën Papa Diosnuax uá 'icë, ca 'ë 'atima unin, uni itsían 'ë 'aminun 'inánti 'icën. 'Ináncëxun ca i curúsocënu bamanun 'ë matásti 'icën. Matáscëx asérabi bamatancëx cana rabë́ 'imainun achúshi nëtë 'iónxa pëcaratëcëncëbë baísquiti 'ai quixun.
8Usaquian ángelnën cacëxun ca —asérabi ca Jesusan usaquin nu caëxanxa —quixun xanucaman sináncëxa. 9Usaquin sinánbiani anuax cuanxun ca atun iscëcama ñuianan ángelnën cacëcama ñuiquin, Jesusan 'unánmicë unicama mëcën rabë́ 'imainun achúshi a 'imainun an aín bana cuacë uni raíricamaribi ñuixuancëxa. 10Usaquian an Jesusan 'unánmicë unicama ñuixuncë xanucama ax ca 'iacëxa, María Magdalena 'imainun Juana 'imainun Jacobonën tita María, 'imainun axa atubë 'icë xanucamaribi. 11Usaquian acaman ñuixuncëxunbi ca —cëmëi ca quia —quixun sinánquin —usa ca —quixun sinánma 'icën.
12Usaía raíri 'imainun ca Pedronëxëshi abáquiani a quininu cuancëxa. Cuanx bëbai tëtúbuquin isquinbi ca anun Jesús rabúncë chupa ashi isacëxa. Isbiani ratúquiani uisai cara 'iaxa quixun sináncasmai ca aín 'icënu cuantëcëancëxa.
Emaús ëmanu bain cuanía usai 'iá
(Mr 16.12-13)
13A nëtë́nbi ca an Jesusan bana cuacë uni rabë́ Jerusalénuax, axa mëcën rabë́ 'imainun achúshi kilometrosa 'ain, Emaús cacë ëmanu bain cuancëxa. 14Usai bain cuani ca a rabëtax usaía Jerusalénuax Jesús 'icë ñui cananquiancëxa. 15Usaía cananquiancëbëbi ca Jesús a caxu cuani, atubë biránanquiani cuancëxa. 16Cuania isquin 'unántisa 'ixunbi ca —ënëx ca Jesús 'icë —quixun 'unánma 'icën. 17'Unáncëxunmabi ca Jesusan atu cacëxa:
—¿Añu ñui caramina cananquianin? ¿Uisacatsi caramina masá nuitutin?
18Cacëx niracëquin ca axa bain cuancë uni rabë́, achúshi, Cleofas cacë, an Jesús cacëxa:
—¿Amanuax Jerusalénu ucë 'ixunbia uisa ñucama cara anu 'iaxa quixun ñuicania 'itsa unin cuanbi caramina mínshi cuacëma 'ain?
19Quixuan cacëxun ca Jesusan cacëxa:
—¿Añu ñui cara quicanx?
Quia ca cacëxa:
—Nazaretnu 'icë Jesús, a ñui ca quicanxa. An ca Nucën Papa Dios 'imainun unicamanribi iscëxun upí oquin Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuanan aín cushínbi uni itsin 'acëma ñu 'axa. 20Usa 'icëbi ca nun sacerdotenën cushicamabëtan nun cushi raíricamanribi a Piláto 'inánxa, ax isa i curúsocënu matáscëx bamanun quixun. 21Nun cananuna Romanu 'icë unían, nux Israel unibu 'icë, nu 'imainun nun nëtëcamaribi 'ibuacë 'aínbia nunainshi nun nëtë 'inun, an nu mëníoxunti sinan, 'aínbi ca bamaëxanxa. 22Usa 'aínbi ca nuxnu 'icësaribitía ami sináncë xanu raírinën anu Jesús mëníoëxancënu pëcaracëma 'aínshi cuanxun isbëtsini uxun ñuixunquin nu ratupunia. 23Cuanxunbi ca Jesús 'aímopunia. 'Aímobëtsini uxun ca nu capunia, ángel rabëtainsa iscëxun atu, Jesús ca bamacëma 'icë, ca baísquiaxa, caxa quixun. 24Usaquin cacëx anua Jesús mëníoëxancënu cuanxunbi ca nubëa 'icë uni raírinën xanúan cacësabi oquin isquinbi Jesús mëraima 'ipunia.
25Usaquian cacëxun ca Jesusan cacëxa:
—Upí oquin camina sinaniman. An Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unin cuënëo banax ca asérabi 'icë quixun camina sináncëma 'ain. 26¿A bana quicësabi oi cara Cristo, ax aín Papabë 'Apu 'i cuancëma pan 'aish, paë tani tëmërati 'iax?
27Caxun ca Moisésnëan cuënëo bana 'imainun an Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unicamanribia cuënëo bana, uisa banacama cara a ñui quicë 'icë, a banaxa quicësabi oi ca 'iaxa quixun a uni rabë́ ñuixuancëxa. 28Atu bana ñuixunbiancëx anua cuancë Emaús ëmanu abë bëbaquinbi ca a rabëtan, Jesús sapi ca cuanshitia quixun isacëxa. 29Isquin ca cacëxa:
—Bari ca xupíbutia, ca baquishia, usa 'ain camina nun xubunu nubë 'i cuanti 'ain. Cacëx ca atubë cuanx aín xubunu 'i Jesús atsíancëxa.
30Atsíntancëx mesanu a uni rabë́bë tsóbuxun ca pán bixun —asábi ca —Nucën Papa Dios catancëxun, tucapaquin atu 'ináncëxa. 31Usa 'ain ca, ënëx ca Jesús 'icë quixun 'unántancëxunmabi pán tucapaxun 'ináncëxun pain —Jesús ca ënëx 'icë —quixun 'unáncëxa. 'Unania ratúcëbëishi ca Jesús nëtë́acëxa. 32Nëtë́cëbë ca canancëxa:
—An nubë banaquin cuënëo banacama nu ñuixuncëxun cananuna nun nuitu cuëëni shimëniocacësa tanpunin, ¿usa cat?
33Usaquin sinani bënëtishi cuanx ca Jerusalénu cuantëcëancëxa. Cuanx bëbaquin ca Jesusan 'unánmicë uni mëcën rabë́ 'imainun achúshi, acamabëa Jesusan bana cuacë raíri unicamaribi timë́cë mëracëxa. 34Mëracëxun ca axa timë́cë unicaman cacëxa:
—Nucën 'Ibu Jesús ca asérabi baísquitëcëanxa. Usa 'icë ca Simonan ispunia.
35Usaquian cacëxun cuaquin ca Emaúsnuax ucë uni rabëtan, usai ca bainuax nubë 'ipunia quixun canan —nua pán mëtícaquin 'ináncëxuinshi cananuna ax ca asérabi Jesús 'icë quixun 'unánpuni —quixun cacëxa.
Aín 'unánmicë uni mëcën rabë́ 'imainun achúshi an Jesús isa
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)
36Usaquin atu ñuixunía sënë́ncëma pain 'aínbi axbi chiquiracëti atu nëbë́tsi niracëquin ca Jesusan atu cacëxa:
—Chuámashirua ca 'ican.
37Usoquian atu cacëx racuëti ratúquin ca —ñunshin ca —quixun sináncëxa. 38Usai 'i ami racuëtia isquin ca Jesusan cacëxa:
—¿Uisacatsi caramina racuëtin? ¿Uisa cupí caramina 'ëx cana asérabi Jesús 'ai quixun sinaniman? 39'Ën mëcën 'imainun ca 'ën taë is. Isquin ca, 'ëx cana Jesús 'ai quixun 'unan. Uisa cara 'ën nami 'imainun 'ën xo 'icë quixunmi 'unánun ca 'ë ramët. Ñunshinax ca xoñuma 'ianan namiñuma 'icën.
40Usaquin caquin ca mëshpáquin aín mëcën ismianan aín taëribi ismiacëxa. 41Usoquian ismicëxbi ca —ënëx ca Jesús 'icë —quiax cuëënibi sináncasmai ratúacëxa. Ratutia isquin ca Jesusan —¿mitsun a piti ñu cara 'aíma 'ic? —quixun cacëxa. 42Cacëxun ca tsatsa xuicë paná 'imainun buna rëpa tëxëra 'ináncëxa. 43'Ináncëxun biquin ca atun ismainunbi Jesusan piacëxa.
44Pitancëx sënë́nxun ca Jesusan atu cacëxa:
—'Ëx bamacëma pain 'ixun 'ën mitsu cacësabi oi ca 'iaxa. 'Ë ñuiquin cuënëo banacama Moisésnën 'a, 'imainun an Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unicaman cuënëo banacama, 'imainun Salmosribi, acamaxa 'ë ñui quicë bana axa quicësabi oi ca 'iti 'icë quixun 'ën mitsu cacësabi oi cana 'ian. 45Usaquin caxun ca a ñuiquian cuënëo banacama upí oquian cuanun ñuixunquin anu timë́cë unicama 'unánmiacëxa. 46'Unánmiquin ca ësaquin cacëxa:
—Ësai ca a bana quia, Cristo ca bamatancëx rabë́ 'iónxa pëcaratëcëncëbë baísquiti 'icën. 47Usa 'ain ca aín unicaman Jerusalénuxun pain aín bana ñuitancëxun camabi menu cuanquin ësoquin caquin unicama ñuixunti 'icën, Nucën Papa Diosan atun 'atima ñu 'acëcama tërë́ncë 'inuxun ca sinanaquin bëtsi oquin sinánti 'icë quixun. Ësaía a ñui cuënëo bana quicë a ñuixuntancëxun ca Jesusan atu cacëxa: 48Mitsun camina 'ëx 'ia iscë 'ixun, uisai carana 'ë ñuiquin cuënëo banacama quicësabi oi 'ia quixun unicama ñuixunti 'ain. 49Axa uti ñuiquian 'ën Papa Diosan 'ë cacë, a cana mitsunu unun xuti 'ain. Usa 'ain camina Nucën Papa Diosan aín cushi mitsu 'inánun Jerusalénu bërúxun caínti 'ain.
Jesús naínu cuan
(Mr 16.19-20)
50Usa 'ain ca Jesusan Jerusalénuax cuanquin Betania ëma 'urama, aín unicama buáncëxa. Buántancëxun aín mëcën rabë́ manámi oquin ca Nucën Papa Dios atu ñucáxuancëxa. 51Usaquin ñucáxuntancëxun acama ëbiani ca anua Nucën Papa Dios 'icë anu cuancëxa. 52Cuania rabitancëx ca chuámashi tani cuëënquiani Jerusalénu cuantëcëancëxa. 53Cuantancëxun ca nëtë camabi anuxun Nucën Papa Dios rabiti xubunu cuanxun cuanxun, a rabiacëxa. Ashi.