Mateo 1:17

Mateo 1:17 CBSNT

Janua Abraham anua jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiwekubidanaibutian janua David kainikiaki. Jaska inun, David anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabutian nawabun jatu achitan dayamanun, iwanan, Babilonia anu jatu iyunibukiaki. Janua jatu iyunibu anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabu anudi Mesías Cristo kainikiaki.
CBSNT: Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki
Share