Mateo 5
CBINTPO

Mateo 5

5
Naajulaa sunden chunuudejuñu bain
(Lucas 6.20-26)
1Chachilla pure' judeeñu katatu Jesús butyusha lu' chudimi. Tsenñu junu lu' chuñu ya' disipulula ya' keesha dewa'dijiñu, 2chachillanu entsandi pa' mijakaami:
3Naajulaa pensasha maaliya tibanguenu jutyuuyu tenna ju',
uwain Diosnu meneste juyu tyamulaya,
Dioschi ura' imu deeve,
Dios yala' rei juñu' mitya.
4Naajulaa llakinguen dechu' bain,
Dioschi ura' imu deeve,
Dios yalanu masundyawaanu juñu' mitya.
5Naajulaa maali yala' pensasha tiba daj pensajtu dechu'ba
Dioschi ura' imu deeve,
yalaa entsa tu kanu deju' mitya.
6Naajulaa Dios naakesa tyañuba tsanguen chunu tyanchin
tsanguenu ajchundyan chumulaya,
Dioschi ura' imu deeve,
yala naakenu tyañuba Dios tsanguikaanu juñu' mitya.
7Naajula bain munuba tenbityamulaya
Dioschi ura' imu deeve,
Dios bain yalanu tenbitya' keenu juñu' mitya.
8Naajulaa ti ujchaba jutyu Dioschin juu dechu'ba
Dioschi ura' imu deeve,
yalaa Diosnu katanu deju' mitya.
9Naajulaa naa ti peletu falekenu kiñu bain tsaa faakaanu kityulaya
Dioschi ura' imu deeve,
Dios yalanu ya' na detirenu juñu' mitya.
10Naajulaa Dios naakesa tyañuba tsangues nendetsu bendaa ke' tituba dekiñu,
taaju pulla pulla de-i'ba
Dioschi ura' imu deeyu tyanu dejuve,
Dios yala' rei juñu' mitya.
11Ñulla in mityan chachillachi tituba dekura', tituba de-i', na'baasa anbukuinda in dechumiya, Dioschi ura' imu deeyu tyanu dejuve. 12Mika sundya' ura' judei, selusha tsamantsa balen juu kanu deju' mitya; naa kaspele ñulla jutyunu tinbunu bain Diosa' mitya pamu rukulanu tsangue firu' ken chumuwa deeve, timi.
Keranguemula tyayu bain, ñillu bain juuñuu
(Marcos 9.50; Lucas 14.34-35)
13Ñulla keranguen chumu chachillaya entsa tusha chumu chachillachi tyayu juuñu deeve. Tsaaren tyayu pijtu tiyashu juntsaa, ¿naa keñaa pi' mandiyanuu jun? Tsejtu naa tichiba balejtu tiyaiñu miñusha dekepunmala naaju chachillaba demenaa tere' nenu tyayu ne tiyainu juve. 14Ñullaa veelachiya ñillu juuñu deeve. Ma pebulu aa kuyisha ma chunamuya naa-i' pantsudin tsaave. 15Tsenmin ne ñillu chakare' bain piyama panbeesha dishu' chujtinu chakaratyuve, matyu katyunandala chujtyaimuve, tsenmalaa kumuinchi yasha chullanu dannutsu. 16Tsa' mitya ñulla, ti kike' bain vee chachillachiya ñillu juuñuu danjurui nenu kidei, tsenmalaa ñulla ti bain ura' dekiñu katatu, yai bain selusha chumu ñulla' Apanu urave tya' balengure' panudetsu.
Jesús, Moisés' wandya leinaajuñuba mijakaami.
17Iya Moisés' wandya lei manbirenu jave tyatyudei, naa kaspee tinbunu Diosa' mitya pamu rukula' mijakaranu bain manbashwaanu jaindyuyu; matyu iya juntsa leinu naatiñuba tsanguenaa jayu. 18Uwaindiyu selu bain, tu bain de-i' piyaindyuya, naa kaa atyutyuu letaraba mamushan jutyuve, lei bale pilla palaa naa-i' puinuu juñuba tsaa depullaindyuya. 19Tsa' mitya mun naamika kaa lei juuñu bain, Moisés' wandya leinu mainnu meedityushu juntsaa, tsenmin veelanu bain meedimijakaatyushu juntsaa, Dios ya' rei juinsha ji' bain, jui'ñuba ne uraa chachi junu tsuve. Tsaaren mun meengue' naakenuu juñuba veelanu bain tsangue mijakaashu juntsaya, Dios ya' rei juinsha mika aawa' keranu tsuve. 20Uwaindiyu, Dios naakesa tyañuba ñulla tsanguen chu', naa Moisés' wandya lei mashturulanu bain, naa fariseolanu bain kayu pullake tsanguen chui'shu juntsaya, Diosnu ñulla' rei juu tananu dejutyuve, timi.
Ajaatya' kenutala Jesús wainmi.
(Lucas 12.57-59)
21Ñulla' tinbu chachillanu entsandimuwa deeñu ñulla mideeve: Chachiitala tu'tyude;#5.21 Éxodo 20.13 mun tute' bain kavitu i' kuipa vinu dejuve, tiñu mideeve. 22Naa tsaa mideeñu bain, ñullanu entsandinu tenve: mun ñulla naatalaatalan kundaa detiyashu juntsaa, tsaren kavitu i' kuipa vinu detsuve. Tsenmala mun kentsure' pamuya kayu aa bale rukulachi kavitu inu tsuve, tsenmin mun tituba pa' na'baasa dekurekishu juntsaa, ñi jelekenu kensha keviinuu chachi tiyanu tsuve.
23Tsa' mitya aa eleshasha ufeenda tsure' ju'kenunu ñu ufeenda kunu ta'tu, ñuchi naatala jumun main ñuba kundarave tya' mandengamiya, 24ufeenda ju'kenu keesha ñu' ufeenda tsurekiken miji', ñuchi naatalaren ñunu kundaa tyamuba ajke' ura' manba' mantse'kaade. Tsanguitaa ufeenda tsure' ju'kenusha miji' ñu' ufeenda keewaanu juve. 25Tsenmala mun ñunu kavitu kenu tyaiñuba, kayu kavitu kemu bale ruku' ajuusha tajindyuren, apain yaba ura' pa' mantse'kaade; tsanguityunmalaya ñunu bale ruku' tyaapanu kuwanmala, entsa bain chaita rukula' tyaapanu kuwanmalaya ñunu peesu punu detsuve. 26Uwaindiyu ñu tsanguityu' peesu vimiya, ñunu lushi naake depa'ñuba juntsa millangue kuwai'mujchiya malun jutyuve, timi.
Vee matsainutalaJesús laapu' pami.
27 Vee matsaityude, # 5.27 Éxodo 20.14 ti' pamuwa deeñuba ñulla mera' kera deeve. 28Tsaanuren iyaa ñullanu entsandinu tsuyu: Mun vee shinbulanu mujkera ke' bain ya' pensashaya yumaa vee matsaive.
29Tsa' mitya ñu' urandya kapuka' mityaa ujcha lalaishu juntsaa, kala' kepude; tsanguishu juntsaa ñu' bulunu juntsaren kevi-i', kumuinchi ñu' buluya tsaa ñi jelekenu kensha dekeviin jutyuve. 30Tsenmin ñu' urandyaapa' mityaa ujcha lalaishu juntsaa, juntsa bain daaka' kepude; tsanguishu juntsaa, ñu' bulunu juntsaren kevi-i', kumuinchi ñu' buluya tsaa ñi jelekenu kensha dekeviin jutyuve.
Mavelanutala Jesús laapu' pami.
(Mateo 19.9; Marcos 10.1-12; Lucas 16.18)
31Tsenmin kaspelen tsandimu deeve: Mun lu'tsa' shinbunu mavelashu juntsaa, mavelayu ti' keengaya kiika main tsangue piike' kuwanu juve, #5.31 Deuteronomio 24.1 timu deeve. 32Naa tsaañu bain, iyaa entsandinu tenve: Ma ruku ya' shinbunu, ne vee matsaiba indyuren mavelashu juntsaa, vee matsaisa tya' mavelaiñuu juuve. Tsenmala mun mavelamu shinbuba manchu' bain vee matsaimu chachi tiyaa juuve.
Diosa' mitya uwain tsanguenberakentsuyu ti' panutala
33Tsenmin kaspee tinbunuren yumaa rukulanu entsandimu deeve: Diosa' mitya uwain tsanguenbera kenu timiya, tsanguenbera kenuu juve, #5.33 Levítico 19.12; Números 30.2 timu deeve. 34Tsaanuren iyaa ñullanu tsandinu tenve: uwain tsanguenbera kentsuyu tityudei, tsandityunchi ma juudei. Tsaju' naa-uwanuba kai'sha selusha depaka' uwain tsanguenbera kentsuyu ti' patyudei; seluya Diosa' bale chunu chunbullave. 35Tsenmin tunu bain paka', uwain tsanguenbera kentsuyu, tityudei. Juntsaya Diosa' neepa teetanainshave. Naa Jerusalénnu bain paka' uwain tsanguenbera kentsuyu tityudei. Juntsa pebuluya aa bale Rei' chunu pebuluve. 36Naa ñulla' mishpukanu bain paka', uwain tsanguenbera kentsuyu, tityudei, ñullaya naake' naa ma achuwa juuñuba ne pababake, ne fibabake tirekenuuba dejutyu' mitya. 37Matyu ñu naati pañuba, juntsaa jusa: Tsanguenu, timiya, tsanguide, tsenmin: Tsanguen jutyu, timiya, tsanguityude. Tsaju' tyeeba puite' pashu juntsaa, Dyabulaa tsandikaanu tsuve, timi.
Vejmi' firu' mantyudei.
(Lucas 6.29-30)
38Ñulla kaspee tinbunu entsandindetsu meemuwa deeve: Ne kapukanu daran ke' musha dekiñu bain, naa tejkutala daran ke' musha dekiñu bain, ñui bain juntsangue mannuu dejuve, #5.38 Éxodo 21.24 timu deeve. 39Tsaaren iyaa ñullanu tsandinu tenve: firu' dekiñu vejmi' mantyudei; tsanguityu' ne mun urandya mashpelenu kidekiñu bain, masku pasha bain kikutide. 40Tsenmin mulaa kavitu ke' ñu' pannu jali chi'kenu padetiñu bain, ne tsaikuti', naa ñu' avindaa pumu jali bain paviiki'mujchi ne kuwakide. 41Tsenmin ñunu mulaa uudengue' buli 1.000 saka bare' ta'nu dejikaañu bain, 2.000 saka bare' jingue take' kuwade. 42Mun ñunu tyeeba pakikeñu bain kuwade. Tsenmin ñunu tyeeba mangunu ti' pakikeñu bain, kuwandyatyuu jutyude.
Kundaalanu estyadei.
(Lucas 6.27-28, 32-36)
43Naa entsa bain ñulla mera' kera deeve: Ñuba kalen chumu chachinu estyade, #5.43 Levítico 19.18 tsejturen ñu' kundaa chachinuya tyutyade, tiñu mera' kera deeve. 44Tsaañu bain iyaa ñullanu entsandinu tenve: ñulla' kundaalanu estyadei, naa ñullanu firu' kenu bendaa nemula' mitya bain Diosba kuinda kiikidei. 45Tsanguen dechumiya, selusha chumu Apachi ñulla uwain ya' nala deju'ba tsangue keewaanu dejuve, matyu yaa naa ura chachilla Dios naakesa tyañuba tsanguen chumulachi bain, naa firu' chachilla Dios naakesa tyañuba tsanguen chutyulachi bain pajta faawaamuve, tsenmin naa shuwa bain tsaren jakaamuve. 46Tsejtu ñullanu estyamulanun ñui bain estyaishu juntsaa, ¿tyee juntsan mitya kachu deeyu tenguen? Naa deechu' mitya lushi kamu rukula bain juntsaaya kemu deeve. 47Tsa' mitya lu'tsa' keranu chachiitalan ura' kuinda juu nedeishu juntsaa, ¿tyee veela tsangui'nu juu dekiyu tenguen? Naa Diosnu keranguityu chachilla bain juntsaaya kemu deeve. 48Tsa' mitya ñulla' Apa kai'sha chumu naajunga, tiba deechu' kemu ju', ura' ruku jushu, ñui bain juntsaadei.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Diosa' kiika; Génesis, Éxodo y El Nuevo Testamento