Mat 1
WCHB

Mat 1

1
Jesús lechätilis
(Luc 3.23-38)
1Häp täja lheyes letetsel p'ante häp Jesucristo tä tälhe p'ante David, wet David tälhe p'ante Abraham:
2Abraham häpe p'ante Isaac lajcha,
wet Isaac häpe p'ante Jacob lajcha,
wet Jacob häpe p'ante Judá lhäy'e lepuhfwas lajcha.
3Judá häpe p'ante Fares lhäy'e Zera lajcha,
wet lhamel lako häpe Tamar.
Fares häpe p'ante Hesrón lajcha,
wet Hesrón häpe p'ante Aram lajcha.
4Aram häpe p'ante Aminadab lajcha,
wet Aminadab häpe p'ante Naasón lajcha,
wet Nahasón häpe p'ante Salmón lajcha.
5Salmón häpe p'ante Booz lajcha,
wet Booz lako häpe Rahab.
Booz häpe p'ante Obed lajcha,
wet Obed lako häpe Rut.
Obed häpe p'ante Isaí lajcha,
6wet Isaí häpe p'ante niyat David lajcha.
David häpe p'ante Salomón lajcha,
wet Salomón lako häpe atsinha tä Urías lech'efwa p'ante.
7Salomón häpe p'ante Roboam lajcha,
wet Roboam häpe p'ante Abías lajcha,
wet Abías häpe p'ante Asa lajcha.
8Asa häpe p'ante Josafat lajcha,
wet Josafat häpe p'ante Joram lajcha,
wet Joram häpe p'ante Uzías lajcha.
9Uzías häpe p'ante Jotam lajcha,
wet Jotam häpe p'ante Acaz lajcha,
wet Acaz häpe p'ante Ezequías lajcha.
10Ezequías häpe p'ante Manasés lajcha,
wet Manasés häpe p'ante Amón lajcha,
wet Amón häpe p'ante Josías lajcha.
11Josías häpe p'ante Jeconías lhäy'e lepuhfwas lajcha
häp ifwalas p'ante wichi tä lew'et honhat tä Babilonia
yen kwenkaya häp Israel lhayis.#2~Rey 24.14-15
12Tä tajyäme p'ante ifwalastso,
Jeconías häpe p'ante Salatiel lajcha,
wet Salatiel häpe p'ante Zorobabel lajcha.
13Zorobabel häpe p'ante Abihud lajcha,
wet Abihud häpe p'ante Eliaquim lajcha,
wet Eliaquim häpe p'ante Azor lajcha.
14Azor häpe p'ante Sadoc lajcha,
wet Sadoc häpe p'ante Aquim lajcha,
wet Aquim häpe p'ante Eliud lajcha.
15Eliud häpe p'ante Eleazar lajcha,
wet Eleazar häpe p'ante Matán lajcha,
wet Matán häpe p'ante Jacob lajcha,
16wet Jacob häpe p'ante José lajcha.
José lech'efwa häpe María,
wet lham iwo lhäsa tä häpe Jesús tä lhey Cristo,
wok oyok, N'ofwayhthi tä Dios Chenek.
17Häp tähestso lechätilis p'ante. Tälhe Abraham yäk nichäte David iche catorce, wet tälhe David iche p'ante catorce lechätilis yäk nichäte ifwalas p'ante wichi tä lew'et honhat tä Babilonia yen kwenkaya häp Israel lhayis. Wet tälhe ifwalastso iche p'ante catorce lechätilis yäk nichäte ifwalas tä N'ofwayhthi Cristo tä Dios Chenek nech'e iche.
Jesucristo nech'e iche p'ante
(Luc 2.1-7)
18Tä nech'e iche p'ante Jesús, häp täja: José yen p'ante lehumneka María tä kamaj lhutshafwaj, yämthilek yen lech'efwaya. Matkat tä kamaj newawek, Espíritu tä Dios T'amajchet takäpfwaye María, wet lhaiw'en tä hich'otshan t'at. 19Tä José hiw'en tä hich'otshan, yen tichunhayaja tä t'uhläk ileyej. Mat tä häpe hin'o tä is alhoho, häp tä tamenej tä tek t'uhläk ifwenho wichi tä yen tesayej lhutsha, mat weskatej häpkhilek nehit katsik ihanej tä ileyej.
20Tä wak'alh letichunhayajtso, Lhawuk laka ángel lhain'ältej tä imä wet tahuyej tä yok:
–José, David lhäs, yej nuhat amho, mat chuma María wet en hach'efwaya. Tsi han'äfwaj tä ihiyeja tälhe Espíritu tä Dios T'amajchet. 21María iwohla lhäsa, wet lhenla lheya Jesús, häp tä ifwayhthiyeja laka wichi häp lesukyajay.#1.21 Häp n'olhey Jesús yok, Lhawuk ifwayhat.
22Wet mälhyejtso tä lhayäm matche Lhawuk lhämet p'ante profeta yen silätyaja tä yok:
23“Lhek yahinya, atsinha lhutsha
tä kamaj lhakn'ajayej hin'o,
hich'otshanhila, iwohla lhäsa,
wet lheyla Emanuel.”#Isa 7.14
(Häp n'olhey Emanuel yok, Dios in'amejen.)
24Tä José n'om, iwoye t'at m'ak tä Lhawuk laka ángel ne'tek iwoye, ileche tä t'uhläk ileyej María wet ihän lew'ete. 25Mat lhay'ajiyet'a yäk iwo lhäsa, wet José yen lheya Jesús.

Biblia Wichí, Dios Lhämtes tä Matchehen © Sociedad Bíblica Argentina, 2002.


Learn More About Biblia Wichi