Matiyo 5
SBA2015

Matiyo 5

5
Ta gə́ Jeju ndoo koso-dəwje dɔ mbal’g lé
1Loo gə́ koso-dəwje gə́ bula digi-digi d’isi d’aw gə́ rəa’g ndá yeḛ uba dɔ mbal aw tar. Loo gə́ yeḛ si naŋg mba̰ ndá njékwakiláje ree pər gə́ rəa’g tɔ. 2Yeḛ teḛ təa ŋgo un ta ndoo dee ne né pana:
Rɔlel gə́ to gə no̰ lé
Lug 6.20-23
3Deḛ gə́ d’ula dɔ dee lé rɔ dee lel dee,
Mbata ɓeeko̰ gə́ dara to ka̰ dee-deḛ ya.
4Deḛ gə́ d’isi dan kəmndooyoo’g lé rɔ dee lel dee,
Mbata d’a gɔl meḛ dee ɓəi .
5Deḛ gə́ d’aw yururu lé rɔ dee lel dee,
Mbata d’a kiŋga dɔ naŋg gə́ nékwanduba lə dee ya .
6Deḛ gə́ mal ra né gə́ gə dɔ najee ra dee asəna gə kṵdaman gə́ tɔl dee əsé ɓoo gə́ ra dee lé rɔ dee lel dee,
Mbata meḛ dee a ndan tub-tub ɓəi .
7Deḛ gə́ d’oo kəmtondoo lə mar deeje lé rɔ dee lel dee,
Mbata d’a koo kəmtondoo lə dee-deḛ tɔ.
8Deḛ gə́ meḛ dee àr raŋg-raŋg lé rɔ dee lel dee,
Mbata d’a koo Ala gə kəm dee nda̰-nda̰ ya .
9Deḛ gə́ gɔl mar deeje d’ɔm dee na̰’d lé rɔ dee lel dee,
Mbata d’a ɓar dee ŋgan-Alaje.
10Deḛ gə́ mar deeje d’ula kəm dee ndòo mbata néra dee gə́ to gə dɔ najee lé rɔ dee lel dee,
Mbata ɓeeko̰ gə́ dara to ka̰ dee-deḛ ya .
11Seḭje kara loo gə́ d’a ra sə sí néurti ləm, d’a kula kəm sí ndòo ləma, d’a gaŋgtaje gə́ gə ria-ria kɔm ta sí’g ləm tɔ gə mbam-ma lé ndá arje rɔ sí lel sí ya . 12Ndaje meḛ sí kaḭ-kaḭ ləm, alje rɔ sí ləm tɔ mbata seḭ a kiŋgaje némeekila lə sí gə́ to dara ɓəi. Mbata njéteggintaje lé d’ula kəm dee ndòo bèe ya ɓa seḭ oreeje goo dee ɓəi .
Seḭ toje kad gə néndogo lə naŋg nee
Mar 9.50, Lug 14.34-35
13Seḭ toje kad gə́ dɔ naŋg nee. Nɛ ɓó lé kad gə́ rii lé tel rii el ndá see ɗi ɓa d’a ra ne karee tel rii gogo ɓəi wa. Yee neelé maji sané kɔ kar dəwje njaa dɔ’g ɓó kəm ra ne né el ŋga .
14Seḭ toje néndogó gə́ dɔ naŋg nee. Ɓee-boo gə́ to dɔ mbal’g lé see loo-kiya-rəa to ra wa . 15Néndogó kara d’ɔs pər keneŋ mba dəb ŋgo dɔ’g el nɛ d’ula kagee’g tar d’aree ndogó ne mee kəi’g jol-jol mba kar dəwje lai d’oo ne loo . 16Maji kar néndogó lə sí kara ndogó kəm dəwje’g jol-jol. Bèe ɓa d’a koo néra maji lə sí ndá d’a kula ne rɔnduba dɔ Bɔ síje gə́ si dara lé ya .
Ta ndoo gə́ wɔji dɔ godndu
17See seḭ ə̰jije meḛ sí’g pajena: Ma m’ree gə mba kudu dɔ godndu əsé gə dɔ ta lə njéteggintaje lé maji kar sí ə̰jije togə́bè el. Ma lé m’ree mba ra karee aw lée’g béréré ɓa. 18Ma m’ula sí təsərə, dara gə naŋg nee d’a dəs wuduru mba̰ ɓa godndu lé a kudu ɓəi, néje gə́ tḛ́-tḛ́ gə́ tɔs dɔ kandə ta gə́ tḭja keneŋ lé a tuji gə mḭdé el saar kar dəa ɔr njal . 19Yeḛ gə́ al dɔ godndu gə́ tḛ́-tḛ́ bèe, əsé ndoo mareeje gə mba ra togə́bè kara debee neelé d’a kée gə́ dəw gə́ əḭ el ɓeeko̰ gə́ dara ya. Nɛ dəw gə́ aa dɔ godndu neelé kər-kər ləm, gə ndoo mareeje gə mba kar dee ra togə́bè ləm tɔ ndá debee neelé d’a riba dəa təsərə gə́ dəw gə́ boo ɓeeko̰ gə́ dara lé tɔ. 20Ma m’ula sí təsərə, ɓó lé meekarabasur lə sí a kunda ka̰ njéndaji-maktubje gə ka̰ Parisiḛje el ndá seḭ a kulaje dɔ sí ɓeeko̰ gə́ dara lé wɔr el.
Ta ndoo gə́ wɔji dɔ oŋg
21Seḭ ooje ta gə́ d’ula ka síje gə́ ləw pana: I a tɔl dəw el. Yeḛ gə́ tɔl dəw ndá d’a koso səa loo-gaŋg-rəwta’g . 22Nɛ ma nja m’ula sí woḭ, nana ɓa gə́ ra meeko̰ dɔ ŋgokea̰’g ndá d’a koso səa loo-gaŋg-rəwta’g ya. Yeḛ gə́ taji ŋgokea̰ ɓaree mbə lé ndá d’a koso səa loo-gaŋg-rəwta lə Jibje. Yeḛ gə́ ɓar ŋgokea̰ kɔr ndá pər gehene’g ɓa gə́ bo̰ nérea gə́ a kɔs təa’g. 23Bèe ndá loo gə́ i ree gə nékar-Ala ləi no̰ loo-nékinjaməs’g ɓa i la̰ji ta teḛ ne dɔ né gə́ ŋgokɔḭ aw ne səi gə ta 24ndá maji kari ya̰ nékar-Ala ləi no̰ loo-nékinjaməs’g ɔd aw iŋga ŋgokɔḭ ɓó gə ɔmje səa na̰’d yəg ɓa tel ree un nékar-Ala ləi lé ar Ala ɓəi.
25Maji kari ɔs rɔi ɓad mba kaw kar sí-seḭ gə njeta ləi ɔmje na̰’d yəg ɓa nà loo gə́ seḭ səa naije rəbə ɓəi lé banelə yeḛ a koso səi ta njegaŋ-rəwta’g ləm, njegaŋ-rəwta a koso səi ta njekaa dɔ daŋgai’g ləma, d’a kilai daŋgai’g ndəd ləm tɔ. 26Ma m’ulai təsərə, lée neelé i a nai keneŋ saar njena a kuga gira ɓaŋgee ŋgər-ŋgər karee godo.
Ta ndoo gə́ wɔji dɔ mɔdkaiya
27Seḭ ooje ta gə́ deḛ pa kédé pana: I a ndal mɔdkaiya el . 28Nɛ ma nja m’ula sí, nana ɓa gə́ aa dené gə kəmnda ilá pad ndá mée ndalee jəgm mba̰. 29Ɓó lé kəmi gə́ dɔkɔl a gə kɔdi loo-kaiya’g ndá ɔs wɔgədɔ ɔr unda piriŋ ilá kɔ mbata kar dəb rɔi tuji kára, maji yaa̰ unda kar dee d’uri gehene’g tuma̰ gə kubururɔi bura . 30Ɓó lé jikɔli a kɔdi loo-kaiya’g ndá inja gaŋg unda piriŋ ila kɔ mbata kar dəb rɔi tuji kára, maji yaa̰ unda kar dee d’uri gehene gə kubururɔi bura .
31Ləw ɓa d’ula sí pana: Ɓó lé dəw tuba dené ləa ndá maji karee ar dené ləa lé maktub tḭ-na̰ ɓa yeḛ a kaw ɓəi . 32Nɛ ma nja m’ula sí, nana ɓa gə́ mbad dené ləa gə́ to kaiya-dené el ɓəi ndá yeḛ nja ɔdee loo-kaiya’g. Tɔɓəi diŋgam gə́ taa dené gə́ maree mbadee lé kara ta mɔdkaiya wa dəa tɔ .
Ta ndoo gə́ wɔji dɔ ndu manrɔ gə rɔkubu
Mat 19.9, Mar 10.11-12, Lug 16.18
33Tɔɓəi seḭ ooje ta gə́ deḛ ndoo sí ləw pana: Seḭ a kubuje rɔ sí gə sḭ el nɛ manrɔ gə́ i a man ne rɔi kar Mbaidɔmbaije lé ndá i a karee ya . 34Nɛ ma nja m’ula sí, maji kar dəw ubu rəa pai el. I a kubu rɔi gə dara el mbata dara lé to kalimbai lə Ala ya . 35I a kubu rɔi gə dɔ naŋg nee el mbata dɔ naŋg neelé to nétura-gɔl-kɔm lə Ala tɔ. I a kubu rɔi gə ri Jerusalem el, mbata Jerusalem lé to ɓee-boo lə mbai gə́ boi . 36Maji kari wa dɔi ubu ne rɔi el mbata i askəm kar yiŋga dɔi kára tel ndul əsé gə ndá gə dɔrɔi el tɔ. 37Maji kar i pata: Tɔgərɔ ndá tɔgərɔ ya, ɓó wah! ndá wah! ya tɔ. Ɓó lé ta gə́ raŋg gə́ i a kila keneŋ ndá a to ta gə́ ḭ ta njekərgoso’g.
Néndoo gə́ wɔji dɔ dalba̰
Lug 6.29-30
38Ləw ɓa deḛ ndoo sí pana: Kəm ndá tor kəm’g ləm, ŋgaŋ ndá tor ŋgaŋ ləm tɔ . 39Nɛ ma nja m’ula sí, ɔsje njemeeyèr rəw el. Ta gə́ kɔl ɓa nee: Ɓó lé mari unda mbɔri gə́ dɔkɔl ndá tel mbɔri gə́ dɔgel ila aree unda tɔ. 40Ɓó lé dəw aw səgi mba taa kubu gə́ kaari’g ndá un kubu ləi gə́ boi yul unda dɔ’g aree tɔ. 41Ɓó lé dəw buguri gə mba kari aw səa kuruloo kára ndá i a kaw səa kuruloo joo. 42Yeḛ gə́ kwɔii né ndá aree ɓó ɔgee el. Yeḛ gə́ ndigi tonai lar əsé ndimai né ləi kara tel giri ila aree el tɔ.
Undaje njéba̰je lə sí dan kəm sí’g
Lug 6.27-28,32-36
43Seḭ ooje ta gə́ deḛ pa ləw pana: Seḭ a kundaje marije dan kəm sí’g nɛ njéba̰je lə sí lé seḭ a kwa deeje gə meḛ sí . 44Nɛ ma nja m’ula sí, undaje njéba̰je lə sí dan kəm sí’g ləm, tɔrje ndu sí dɔ deḛ gə́ d’ɔr sə sí ləm, raje meemaji gə deḛ gə́ d’wa sí gə meḛ dee ləma, raje tamaji mbata lə deḛ gə́ d’ula kəm sí ndòo ləm tɔ. 45Yen ɓa seḭ a toje ne ŋgan Bɔ síje gə́ si dara lé, mbata yeḛ ar kàr ləa uba dɔ njémeeyèrje’g gə dɔ njémeemajije’g ləm, yeḛ ar ndi ər dɔ njéra né gə́ gə dɔ najee-je gə dɔ njéra né gə́ gə dɔ najee-elje ləm tɔ. 46Ɓó lé deḛ gə́ d’unda sí dan kəm dee’g ɓa seḭ unda deeje dan kəm sí’g ndá seḭ undaje rɔ sí keneŋ gə́ kunda ɓó to néra gə́ gəd el. See njétaa négədɓeje lé d’unda dəwje dan kəm dee’g togə́bè el wa. 47Ɓó lé ŋgako̰ síje ya gə kar dee ba ɓa seḭ ra deeje lapia ndá see to néra gə́ al dɔ loo mba̰ ɓa nee wa. See njépole-magəje kara ra togə́bè el wa. 48Maji kar sí toje njémaji kɔrnjoroŋje to gə́ Bɔ síje gə́ si tar to ne njemaji kɔrnjoroŋ bèe tɔ .

Ngambai Bible © Alliance Biblique du Tchad 1989, 2015.


Learn More About Maktub gə́ To gə Kəmee