Samz 1
ACFDBL

Samz 1

1
Mannyè Pou Viv An Bon Lavi
1Pa dé bon i bon pou moun-an
ki pa ka pwan konsèy sé méchan-an,
ki pa ka swiv ègzanp sé péchè-a,
ki pa ka asid ansanm èk moun ki ka pwan Bondyé sèvi widitjil.
2Pito i fè sa, i ka pwan plézi pou obéyi lwa Bondyé Senyè-a,
èk i ka étidyéʼy lajouné kon lannwit.
3I menm kon an pyé bwa yo planté koté ki ni an pil dlo,
ki ka pòté fwi lè sézonʼy wivé,
èk fèy li pa ka fennen pyès.
Moun sala ka pwòspéwé an tout sa i ka fè.
4Mé sé méchan-an pa kon sa pyès.
Yo menm kon pay sèk van-an ka vanté alé.
5Sé pou sa Bondyé kay kondanné sé péchè-a,
èk yo pa kay anpami sé moun-an ki dwèt douvan Bondyé-a.
6Bondyé Senyè-a ka pwotèkté sé moun-an ki asou chimen dwèt-la,
mé sé méchan-an ja asou chimen pou yo péwi.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.