Žalmy 34:1-23

Žalmy 34:1-23 CSP

Davidův žalm. (Když změnil své chování před Abímelekem. Ten ho vyhnal a David odešel). V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Má duše se chlubí Hospodinem. Pokorní to uslyší a budou se radovat. Velebte se mnou Hospodina! Vyvyšujme společně jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi!, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vytrhuje je. Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. Mladí lvi strádají a hladovějí, ale ti, kteří hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém. Pojďte, synové, a poslouchejte mě, vyučím vás bázni před Hospodinem. Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí dobro? Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc. Hospodinova tvář je proti těm, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země jejich památku. Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. Střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena. Ničemu zahubí zlo. Kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých otroků. Nikdo z těch, kteří v něm hledají útočiště, neponese vinu.
CSP: Český studijní překlad
Share

Žalmy 34:1-23

Share