Marek 5:1-20

Marek 5:1-20 CSP

Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenů. A jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobů vyšel člověk s nečistým duchem, který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat, neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal zkrotit. A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny. Když Ježíše z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu a silným hlasem zařval: “Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha Nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mne!” Ježíš mu totiž říkal: “Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!” A tázal se ho: “Jaké je tvé jméno?” Řekl mu: “Mé jméno je Legie, protože je nás mnoho.” A velice ho prosil, aby je neposlal pryč z toho kraje. Tam u hory se páslo veliké stádo vepřů. [Všichni ti démoni] ho poprosili: “Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.” On jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. A stádo se zřítilo po svahu do moře, asi dva tisíce kusů, a utopilo se v moři. Ti, kteří je pásli, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. A lidé přišli, aby se podívali, co se stalo. Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl -- toho, který měl Legii -- a ulekli se. A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích. Začali ho prosit, aby odešel z jejich území. Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním. Nedovolil mu to, ale řekl mu: “Jdi domů ke svým a oznam jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou slitoval.” On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.
CSP: Český studijní překlad
Share