YouVersion Logo
Search Icon

Matouš 2:1-23

Matouš 2:1-23 CSP

Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: “Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.” Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli: “V judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka: "A ty, Betléme," země Judova, vůbec nejsi "nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael."” Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, poslal je do Betléma a řekl: “Jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě; a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.” Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: “Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil.” On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo,co bylo řečeno od Pána skrze proroka: "Z Egypta jsem povolal svého syna." Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo,co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: "Hlas v Ráma bylo slyšet, [nářek a] pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není." Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: “Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli.” On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do oblasti Galileje. I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: "Bude nazýván Nazaretský."

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;